Puoluekokous yhtyy aloitteeseen ja esittää etätyön hyötyjen ja haittojen arviointia työntekijöiden, työyhteisöjen, työn tekemisen ja eri kaupunkien ja kuntien elinvoiman näkökulmasta.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

– Muutosesitys 1

Helsingin Sosialidemokraatit ·

Lisätään täsmennys (isoilla kirjaimilla):

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen JA ESITTÄÄ ETÄTYÖN HYÖTYJEN JA HAITTOJEN ARVIOINTIA TYÖNTEKIJÖIDEN, TYÖN TEKEMISEN JA ERI KAUPUNKIEN JA KUNTIEN ELINVOIMAN NÄKÖKULMASTA.

Aloitteessa esitetään kansallisen etätyöstrategian luomista.

Korona-pandemian myötä etätöiden tekeminen lisääntyi rajusti ja monilla työpaikoilla on havaittu sen hyödyt. Etätyön lisääntyminen on kuitenkin tuonut esiin myös haasteita, esimerkiksi johtamiseen ja työhyvinvointiin liittyen. Lisäksi työn ja vapaa-ajan välinen raja saattaa hämärtyä työntekijän kannalta haitallisesti. Sekä hyötyjä että haittoja tulisikin tarkastella laajasti kokonaisuutena. Keskeistä on työntekijöiden välisen yhdenvertaisuuden lisääminen myös lisääntyvän etätyön aikana.

Samalla on syytä muistaa, että on suuri joukko työntekijöitä, jotka eivät voi tehdä etätöitä työn luonteen takia. On tärkeää pyrkiä ulottamaan työelämän parannuksia ja joustavuutta koskemaan myös heitä.

40 Kansallinen etätyöstrategia

Nuorsosialidemokraatit NUS ry

Suomi on etätyön johtomaita Euroopassa, ja koronapandemia vauhditti kehitystä. Vuonna 2021 neljäsosa työllisistä työskenteli säännöllisesti kotona ja 40 prosenttia on tehnyt vähintään osittain töitä etänä. Olemme yhä paikkariippumattomampia, mikä tuo ihmisille lisää vapautta valita asuinpaikkansa sekä asua monipaikkaisesti. Maaseudulle tämä tarkoittaa uutta elinvoimaa. Tilastojen valossa etätyöt kuitenkin keskittyvät paitsi kaupunkeihin, myös niiden sisällä erityisesti kantakaupunkialueille. Myös kokonaan paikkariippumattoman työn osuus on kasvussa, mutta tarkkoja tilastoja ei ole olemassa. Jotta etätyön ja paikkariippumattoman työn kehitys varmistetaan, tulee Suomeen laatia kansallinen etätyöstrategia.

Etätyöstrategiassa tulee selkeyttää etätyöhön ja paikkariippumattomaan työhön liittyvät työoikeudelliset kysymykset, kuten vakuutukset ja työsopimukset. Sen tulee antaa työkaluja työnantajille etä- ja hybridijohtamisen kehittämiseen, jotta työelämän käytänteet ja johtaminen pysyvät perässä työelämän muutoksissa. Irlannin Right to Request Remote -käytännön tapaan tulee myös työntekijän oikeutta etätyön tekemiseen edistää. Kansallisella etätyöstrategialla luodaan tavoitetila ja pohja toimille, jotka mahdollistavat sekä valtiolla että yrityksissä paikkariippumattoman rekrytoinnin lisäämisen. Monipaikkaisuuden esteitä on purettava lainsäädännöllä ja verotuksella.

Verotuksen tulisi tukea etätyötä ennemminkin kuin ohjata pendelöintiin. Työmatkakorvauksia ja työhuonevähennystä tulee kehittää siten, että verotukselliset ratkaisut ohjaavat työmatkaliikenteen vähentämiseen silloin, kun se on mahdollista. Kuntia tulee kannustaa helpottamaan mökkien muuttamista vakituisiksi asuinpaikoiksi. Etätyöstrategian tärkeimmiksi tavoitteiksi tulee asettaa toimivien tietoliikenneyhteyksien rakentuminen koko Suomeen ja etä- tai monitoimitilojen infrastruktuurin kehittäminen ja vahvistaminen. Valokuidun rakentamista ja käyttöliittymien lisääntymistä on julkisesti edistettävä alueilla, jossa sitä ei markkinaehtoisesti rakenneta. Etätyötilojen verkostoa tulee kasvattaa, eri toimijoiden (esim. kunnat ja oppilaitokset) välisellä yhteistyöllä vahvistaa niiden kehittymistä myös oppimis- ja innovaatiokeskuksiksi sekä tukea niiden integroitumista osaksi kunnallisia palveluita. Tulevaisuudessa etätyötiloja voisi nykyistä enemmän olla esimerkiksi koulujen, oppilaitosten ja kylätalojen yhteydessä.

Mahdollisuus etätyöhön voi myös luoda ihmisille vapautta, hyvinvointia ja joustavuutta.

Nuorsosialidemokraatit NUS ry esittää, että

Koronan vauhdittama työelämämuutos on käsillä. SDP:n tulee olla visionäärisesti etulinjassa varmistamassa, että lainsäädäntömme on valmis kehittymään digitalisaation ja työnmurroksen mukana. Etätyö on yleistynyt ja samaten ihmisten tarve tehdä töitä joustavammin. Pandemian aikana ihmiset myös heräsivät kotimaamatkailuun ja mökkien ostomarkkinat vilkaistuivat. Yhä useampi kaupunkilainen haluaisi elää osittain maaseudulla, luonnon keskellä. Monipaikkakuntaisuus voisi elävöittää maaseutuja himmentämättä kaupunkien vetovoimaa. Etätyöstrategian luominen on hyvä ensimmäinen askel etätyön mahdollisuuksien ja lainsäädäntötarpeiden arvioinnissa.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 55


Kommentoi

Tietosuoja