Puoluekokous yhtyy aloitteeseen ja toteaa, että perusteettomien palkkaerojen, palkkasyrjinnän sekä koulutuksen ja ammattialojen sukupuolittumisen kitkeminen on monen erilaisen toimenpiteen takana, joita tulee edistää saman aikaisesti.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

– Muutosesitys 1

Helsingin Sosialidemokraatit ·

Lisäys / täsmennys (isoilla kirjaimilla):

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen JA TOTEAA, ETTÄ PERUSTEETTOMIEN PALKKAEROJEN, PALKKASYRJINNÄN SEKÄ KOULUTUKSEN JA AMMATTIALOJEN SUKUPUOLITTUMISEN KITKEMINEN ON MONEN ERILAISEN TOIMENPITEEN TAKANA, JOITA TULEE EDISTÄÄ SAMAN AIKAISESTI.

Palkka-avoimuuden lisääminen on SDP:n tavoite. Aloitteessa mainitut YK:n Taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien sopimuksen (TSS-sopimus) suositukset toimivat erinomaisena pohjana työlle. EU:n palkka-avoimuusdirektiivi tulee saattaa kansallisesti voimaan kunnianhimoisesti.

41 Tiukemmat lainsäädäntökeinot, määräaikaiset tavoitteet ja palkka-avoimuus käyttöön perusteettomien palkkaerojen, palkkasyrjinnän sekä koulutuksen ja ammattialojen sukupuolittumisen kitkemiseksi

Rauman Eteläiset Sosialidemokraatit ry

Meidän tulee tarttua päättäväisesti työelämän tasa-arvon epäkohtiin: perusteettomat palkkaerot, palkkasyrjintä sekä koulutuksen ja ammattialojen sukupuolittuminen. Niiden on annettu jäädä piiloon ja on ehkä ajateltu, että aika korjaa epäkohdat. Vapaaehtoisuus on huono kannustin tällaisissa asioissa. Sukupuolten palkkaero kaventuu hitaasti. Vaikka samapalkkaisuusohjelma on saatu valmiiksi, niin ohjelman täysimittainen toteuttaminen ilman velvoittavia toimenpiteitä vaikuttaa vain vähän sukupuolten palkkaerojen kaventumiseen. Perusteettomilla palkkaeroilla on vaikutuksensa sekä yksinasuvien että perheellisten naisten ja miesten asemaan ja valintoihin. Palkka-avoimuuden tulee olla todellista. Siihen ei saa jäädä harmaita kohtia ja kuolleita kulmia, jotta se aidosti lisäisi ymmärrystä palkan muotoutumisesta ja edistäisi tasa-arvoa.

Rauman Eteläiset Sosialidemokraatit ry esittää, että

nyt on aika määritellä konkreettiset keinot, oikeudelliset velvoitteet ja taattava tarvittavat resurssit, jotta työelämän tasa-arvo voidaan Suomessa viedä käytännön tasolle YK:n Taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien sopimuksen (TSS-sopimus) suositusten mukaisesti.

Sukupuolten palkkaeron poistamiselle tulee määritellä määräaikaiset tavoitteet. Käytännön työn voimme aloittaa noudattamalla TSS-sopimuksen täytäntöönpanoa valvovan komitean suosituksia:

  1. a) otetaan käyttöön institutionaalinen mekanismi samapalkkaisuuden edistämistä ja sen edistymisen seuraamista varten;
  2. b) säädetään lainsäädäntöä palkkauksen avoimuudesta helpottaakseen epätasa-arvoisen palkkauksen kyseenalaistamista;
  3. c) tehdään selvityksiä organisaatioiden, yritysten ja ammattikuntien palkkatasoista, jotta tunnistetaan alipalkatut tehtävät ja voidaan arvioida sovellettavat palkkatasot uudelleen;
  4. d) puututaan muihin sukupuolten palkkaeron juurisyihin, kuten naisten yliedustukseen määräaikaisissa työsuhteissa. Palkka-avoimuus auttaa myös palkkasyrjintätapausten esille tulemiseen. Palkkasyrjinnästä on kyse silloin, kun työntekijä joutuu sukupuolensa tai muun sukupuoleen liittyvän syyn perusteella epäedullisempaan asemaan kuin toinen saman työnantajan palveluksessa oleva työntekijä, joka tekee samaa tai samanarvoista työtä (ellei menettelylle ole olemassa hyväksyttävää syytä).

Jotta voisimme vaikuttaa koulutuksen ja työelämän sukupuolittumiseen, on puututtava rakenteisiin, jotka niihin vaikuttavat. Voimme aloittaa työn TSS-sopimuksen täytäntöönpanoa valvovan komitean suosituksista:

  1. a) ryhdytään väliaikaisiin erityistoimiin, jotta saamme lisättyä aliedustetun sukupuolen edustusta niillä koulutus- ja ammattialoilla, joilla jompikumpi sukupuoli on aliedustettuna;
  2. b) toteutetaan tiedotuskampanjoita, joissa kyseenalaistetaan stereotyyppiset sukupuolirooliodotukset;
  3. c) ryhdytään toimiin, joilla helpotetaan perheen hoivavastuun kantajien paluuta työhön, erityisesti, jos he ovat työttömiä.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 57


Kommentoi

Tietosuoja