Puoluekokous yhtyy aloitteiden tavoitteeseen vuoroasuvien lasten aseman parantamisesta. Puoluekokous edellyttää, että SDP edistää hallituksessa ja sosiaaliturvakomiteassa vuoroasumistilanteiden parempaa huomioimista sosiaaliturvassa.

Puoluekokous yhtyy aloitteiden tavoitteeseen vuoroasuvien lasten aseman parantamisesta. Puoluekokous edellyttää, että SDP edistää hallituksessa ja sosiaaliturvakomiteassa vuoroasumistilanteiden parempaa huomioimista sosiaaliturvassa.

Puoluehallituksen lausunto aloitteisiin 87-88

Aloitteissa 87 ja 88 nostetaan esiin elatustuen jakaminen sekä vuoroasuvien lasten asema sosiaaliturvajärjestelmässä.

Elatusapu on rahasumma, jonka vanhempi maksaa määräajoin osallistuakseen lapsensa elatuksesta aiheutuviin kustannuksiin. Vanhempi voidaan velvoittaa suorittamaan lapselle elatusapua, jos hän ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta, lapsi ei pysyvästi asu hänen luonaan, tai lapsi asuu vuorotellen hänen ja toisen vanhempansa tai muun huoltajansa luona. Elatustuki on puolestaan Kelan maksama tuki. Sitä voi saada erotilanteessa, jossa lapsi ei saa elatusta elatusvelvolliselta tai jos elatusapu on pienempi kuin elatustuki.

Vuoroasumistilanteita ei tällä hetkellä huomioida sosiaaliturvassa riittävästi. Monet yhteiskunnan palvelut ja etuudet saadaan sen mukaan, kumman vanhemman luona lapsen väestötietojärjestelmän mukainen asuinpaikka on. Ongelman korjaamista ovat vaikeuttaneet puutteet tietopohjassa. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama vuoroasumista selvittänyt työryhmä nosti 2018 raportissaan esille, että tilasto- tai rekisteritietoa vuoroasumisesta tai lasten asumisjärjestelyistä vanhempien erilleen muuton jälkeen ei ole kattavasti saatavilla. Työryhmä myös teki useita ehdotuksia vuoroasumistilanteiden huomioimiseksi lainsäädännössä nykyistä paremmin.

SDP:n johtaman hallituksen hallitusohjelmassa on linjattu, että hallitus tukee tasa-arvoista vuorovanhemmuutta ja mahdollistaa lapselle kaksi tasavertaista osoitetta. Edelleen, ohjelman mukaan vuorovanhemmuusperheiden asemaa parannetaan asumistuessa ja muussa sosiaaliturvassa, ja hallituksen on määrä myös edistää vuoroviikkoasumista koskevan selvityksen toimenpide-ehdotuksia. Hallitus myös teki elatustukeen tasokorotuksen vuoden 2020 alusta. Tietopohjan aukkoja pyritään parhaillaan paikkaamaan valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS) rahoittamassa tutkimushankkeessa, joka tuottaa tietoa lasten vuoroasumisen yleisyydestä ja käytännön järjestelyistä. Tutkimushankkeen edetessä saadaan uutta tietoa päätöksenteon tueksi.

Sosiaaliturvakomitean toimeksiannon mukaan komitean työssä tulee ottaa huomioon elämäntilanteiden moninaisuus ja niiden muutokset. Tässä yhteydessä on syytä pitää esillä myös vuoroasumiseen liittyviä epäkohtia ja etsiä niihin ratkaisuja.

87 Elatusapuun ei saa vaikuttaa uuden puolison tulot

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry

 

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry esittää, että

Elatusapuun ei saa vaikuttaa uuden puolison tulot. Elatustuen määrään tulee vaikuttaa vain laillisten vanhempien tulot. Mikäli vanhemmilla on yhteishuoltajuus ja lapsi asuu puoliksi kummankin vanhemman luona, elatustuki pitää jakaa kummallekin vanhemmalle.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 176

88 Vuoroasuvat lapset huomioitava sosiaaliturvan uudistuksessa

Tölö Unga Socialister ry, Eurooppademarit-Tähti ry ja Nuorsosialidemokraatit NUS ry

 

Kouluterveyskyselyn mukaan 15% kaikista eronneiden perheiden lapsista ilmoittaa asuvansa vuorotellen molempien vanhempiensa luona. Vuoroasuminen on jatkuvasti yleistyvä eron jälkeisen vanhemmuuden jakamisen muoto. Vuoden 2019 joulukuusta alkaen vuoroasumisesta voi myös tehdä kirjauksen väestörekisteriin.

Suomalainen sosiaaliturvajärjestelmä ei kuitenkaan kunnolla tunnista vuoroasuvia lapsia. Vuoroasumistilanteessakin lapsen ajatellaan kuuluvan vain yhteen ruokakuntaan.

Vuoroasuvasta lapsesta aiheutuu tämän molemmissa kodeissa tiettyjä kiinteitä kustannuksia, esimerkiksi lapsella pitää olla riittävä oma tila, riittävästi vaatteita molemmissa kodeissa, tilaa tehdä koulutöitä ja säilyttää tavaroitaan, ja tietyt harrastusvälineet on hankittava molempiin koteihin. Näin ollen vuoroasuvan lapsen arjesta koituu kokonaisuudessaan enemmän kustannuksia kuin yhdessä kodissa asuvan lapsen arjesta. Tämä on huomioitava lähtökohtana sosiaaliturvajärjestelmää kehitettäessä.

Tölö Unga Socialister ry, Eurooppademarit – Tähti ry sekä Nuorsosialidemokraatit NUS ry esittävät, että

puoluekokous edellyttää SDP sitoutuvan edistämään vuoroasuvien lasten huomioimista sosiaaliturvajärjestelmän uudistuksessa.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 176

  • Kesäkuu 2023

    Huhtikuussa 2021 asetettiin poikkihallinnollinen työryhmä, jonka tehtävänä oli laatia toimintasuunnitelma lapsen ns. kahden kodin tilanteissa. Suunnitelman tulee sisältää konkreettisia ehdotuksia erityisesti sosiaaliturva- ja palvelujärjestelmää koskien sekä mahdollisesti myös muita esityksiä lainsäädännön ja toimintatapojen kehittämiseksi. Työryhmän julkaisi ehdotuksensa 22.11.2021. Toimenpidesuunnitelman sisältämät ehdotukset kohdentuvat sosiaaliturvaan, sosiaali- ja terveys- ja sivistyspalveluihin sekä elatusavun määrittämiseen.

    Sosiaaliturvan osalta työryhmän ehdotuksia on tarkoitus edelleen työstää osana sosiaaliturvan uudistuskomitean työtä. Komitean asumisjaoston alaisuuteen perustettiin tammikuussa 2022 erillinen työryhmä, jonka tehtävänä on selvittää lasten ja perheiden etuusjärjestelmän kokonaisuutta ja tuottaa komitealle tarvittavaa tietoa järjestelmän uudistustarpeista sekä mahdollisista ratkaisuista sen keskeisiin ongelmiin. Komitean esitti välimietinnössään keväällä 2023, että selvitettäisiin lapsen mahdollista kuulumista kummankin vanhempansa ruokakuntaan ja määriteltäisiin periaatteet, joilla tuki määräytyy tällaisissa tilanteissa.


Kommentoi

Tietosuoja