Puoluekokous yhtyy aloitteeseen. Puoluekokous myös toteaa, että lastensuojelun laatua on parannettava lisäämällä henkilöresursseja, kehittämällä moniammatillista yhteistyötä, vahvistamalla varhaisen tuen palveluita sekä säätämällä lastensuojelun vähimmäishenkilöstömitoituksesta lailla. Eri toimijoiden välinen yhteistyö on turvattava.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen. Puoluekokous myös toteaa, että lastensuojelun laatua on parannettava lisäämällä henkilöresursseja sekä säätämällä lastensuojelun vähimmäishenkilöstömitoituksesta lailla.

– Muutosesitys 1

Pia Hedman · Varkaus

Sote-valiokunta/Savo-Karjala; Pia Hedman, Virve Mikkonen, Tytti Luoma, Tarja Kärkkäinen

86. Lisää resursseja lastensuojeluun

Esitämme täydennystä seuraavasti: Sen lisäksi, että lisäämme henkilöresursseja, tulee ehdottomasti myös vahvistaa varhaista puuttumista, kehittämällä edelleen moniammatillista yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen välillä. Kuntien ja sosiaali- ja terveydenhuollon välinen yhteistyö on turvattava ja estettävä yhteistyötä hankaloittava byrokratia.

Aloitteessa esitetään resurssien lisäämistä lastensuojeluun. Asiasta on linjattu vuoden 2014 puoluekokouksessa, jolloin puoluekokous yhtyi aloitteeseen ja totesi, että laadukas lastensuojelutyö ja ehkäisevät perhepalvelut ovat hyvinvointitaloutta eli kansantaloudellinen ja inhimillinen investointi.

Lastensuojelulain tarkoituksena on lapsen koskemattomuuden, lapsen oikeuksien ja erityisen suojelun vahvistaminen. Lasten vanhemmilla ja muilla huoltajilla on ensisijainen vastuu lasten hyvinvoinnista. Kunnan sosiaaliviranomaisilla on velvollisuus tukea perhettä ja lasta ensisijaisesti lastensuojelun avohuollon tukitoimin. Lastensuojelulaissa painotetaan lapsen edun huomioonottamista viranomaisen kaikissa toimenpiteissä. Laissa korostetaan lapsen oikeutta osallistumiseen ja erityiseen suojeluun.

SDP:n johtaman hallituksen ohjelman mukaisesti lastensuojelun laatua parannetaan lisäämällä henkilöresursseja. Hallitusohjelman mukaan lastensuojelun vähimmäishenkilöstömitoituksesta säädetään lailla. Vuonna 2022 yhdellä lastensuojelun ammattilaisella voi lain mukaisesti olla enintään 35 lasta asiakkaanaan ja vuonna 2024 enintään 30 lasta. Näiden muutosten jälkeen lastensuojelun ammattilaisilla on nykyistä paremmat edellytykset tukea lapsia, nuoria ja perheitä.

Lastensuojelun asiakasmäärät vaihtelevat merkittävästi alueittain. Kohtuuttomat asiakasmäärät ja työntekijöiden vaihtuvuus uhkaavat erityisen haavoittuvassa asemassa olevien lasten perusoikeuksien toteutumista. Kunnissa työskentelee tällä hetkellä noin 1500 – 1700 lastensuojelun sosiaalityöntekijän nimikkeellä olevaa henkilöä. Yliopistosta valmistuu vuosittain 350 sosiaalityöntekijää, ja aloituspaikkoja on viime vuosina lisätty. Arvioiden mukaan lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärän rajaaminen 35:een edellyttäisi 114 uutta työntekijää. Samalla on tarpeen kehittää tiimimallista työskentelyä ja tarkastella tarkoituksenmukaista tehtävänjakoa eri ammattilaisten kesken. Ammattitaitoisella ja pätevillä ammattihenkilöillä on keskeinen merkitys alan kehittymiselle, jossa ratkaisevaa on korkeatasoinen osaaminen erittäin vaativissa asiakastilanteissa. Tavoitteena on saada sosiaalityöntekijän aikaa ja osaamista käyttöön juuri niihin tilanteisiin, joissa sosiaalityöntekijän ammattitaito on olennaisin. Ja samalla lisätä esimerkiksi terveydenhuollollisen ja oikeudellisen osaamisen saatavuutta lastensuojelupalveluissa.

86 Lisää resursseja lastensuojeluun

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry

 

Lastensuojelu on tällä hetkellä kriittisessä tilassa. Lastensuojelussa sosiaalityötä tekevät jäävät kuormittavan työtaakan alla monesti yksin, eikä työntekijöillä ole edellytyksiä tehdä työtään kunnolla. Yhdellä työntekijällä on liikaa perheitä vastuullaan, eikä perheiden asioihin pystytä perehtymään asianmukaisesti. Koska työntekijä ei tunne asiakkaitaan kunnolla, virhearvioiden tekemisen riski kasvaa. Lastensuojelussa on kyse herkistä asioista ja luottamuksellisen asiakassuhteen luominen on tärkeää, pahimmassa tapauksessa perheiden tai nuoren sosiaalityöntekijä vaihtuu usein, jolloin luottamussuhdetta ei voi syntyä.

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry esittää, että

Sosialidemokraattisen Puolueen tulee lisätä resursseja lastensuojeluun.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 174

  • Kesäkuu 2023

    Lastensuojelulain muutos sosiaalityön portaittain kiristyvästä henkilöstömitoituksesta tuli voimaan vuoden 2022 alusta. Yhdellä lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä voi olla vastuullaan enintään 35 lasta vuosina 2022 ja 2023 ja enintään 30 lasta vuodesta 2024.

    Sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti lastensuojelun lainsäädännön kokonaisuudistuksen valmistelun toukokuussa 2022. Uudistuksen toisen vaiheen eli konkreettisten lainsäädäntömuutosten valmistelun käynnistämisestä päättää tuleva hallitus.


Kommentoi

Tietosuoja