Puoluekokous yhtyy aloitteen henkeen yritystukien tavoitteellisuudesta. Käytössä olevilla yritystuilla on oltava selkeä taloudellinen tavoite, elinkeinorakenteen uudistamiseen tai ilmastopolitiikkaan liittyvä tavoite tai muu yhteiskunnallinen tavoite. Tukien on oltava tehokkaita tavoitteen saavuttamiseksi. Yritystukia on arvioitava jatkuvasti ja niitä on uudistettava sekä tarpeettomat tuet karsittava. Väärinkäytetyt yritystuet tulee periä takaisin.

Puoluekokous yhtyy aloitteen henkeen yritystukien tavoitteellisuudesta. Käytössä olevilla yritystuilla on oltava selkeä taloudellinen tavoite, elinkeinorakenteen uudistamiseen tai ilmastopolitiikkaan liittyvä tavoite tai muu yhteiskunnallinen tavoite. Tukien on oltava tehokkaita tavoitteen saavuttamiseksi. Yritystukia on arvioitava jatkuvasti ja niitä on uudistettava sekä tarpeettomat tuet karsittava. Väärinkäytetyt yritystuet tulee periä takaisin.

Yritystukia ovat avustukset, verotuet, korkotuet sekä sellaiset rahoitusjärjestelyt, jotka sisältävät taloudellista tukea. Merkittävä osa kaikista tämän hetken yritysuista on laskennallisia verotukia. Niillä tarkoitetaan poikkeamia verotuksen perusrakenteesta tavalla, johon sisältyy tuki. Esimerkiksi teollisuuden alempi sähkövero on luokiteltu yritystueksi, samoin dieselin muita polttoaineita alhaisempi verotus.

Suurin osa yritystuista liittyy TKI-toimintoihin, energian käyttöön tai maatalouteen. Etenkin energian käyttöön liittyvistä yritysuista valtaosa on verotukia. Suurimpia yritystukia tällä hetkellä ovat teollisuuden ja kasvihuoneiden alempi sähköverokanta (laskennallinen tuki 633 milj. vuoden 2020 talousarviossa), dieselpolttoaineen alempi verokanta (389 milj.), työkoneissa käytetyn kevyen polttoöljyn alempi verokanta (451 milj.), maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (323 milj.), luonnonhaittakorvaus (532 milj.), TKI-toiminnan tukeminen BusinessFinlandin kautta (298 milj.) ja yhteisöverossa irtaimen käyttöomaisuuden poistojärjestelmään sisältyvä verotuki (707 milj.).

Käytössä olevien merkittävimpien yritystukien tavoitteet (pl. maataloustuet) liittyvät näin ollen ennen kaikkea elinkeinorakenteen uudistamiseen, tuottavuuden ja siten talouskasvun edellytysten vahvistamiseen (TKI-tuet) ja toisaalta kustannuskilpailukyvyn vahvistamiseen (energiasektorin tuet) tai ilmastopolitiikkaan. Suurin osa energiatuista on sellaisia, joita vastaavia tukia on käytössä Suomen keskeisissä kilpailijamaissa.

Hyvässä yritystukijärjestelmässä tuilla on selkeä taloudellinen tai yhteiskunnallinen tavoite, ja tuet ovat tehokkaita välineitä tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Tukien tulee esimerkiksi uudistaa elinkeinorakennetta, vahvistaa talouskasvua, turvata kustannuskilpailukykyä ja huoltovarmuutta, korjata markkinoiden puutteita, edistää ympäristö- ja ilmastotavoitteita tai tukea alueellisesti tasapainoista talouskehitystä.

Kaikkia olemassa olevia yritystukia tulee jatkuvasti arvioida suhteessa tuille asetettuihin tavoitteisiin. Lisäksi tukien tehokkuutta ja kohdentumista tulee arvioida jatkuvasti. Tukia tulee tarvittaessa uudistaa ja karsia tehottomiksi tai haitallisiksi todettuja tukia. Väärin käytetyt yritystuet tulee periä niiden saajalta takaisin.

11 Yritystuet muutettava vastikkeellisiksi

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry

 

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry esittää, että

Sosialidemokraattisen puolueen tulee muuttaa valtion yritystukikäytäntöjä niin, että tuen hakijalla tulee olla selkeitä tavoitteita ja työllistämistä edistäviä investointeja, jotta hänelle tukea voidaan myöntää. Tuen tulee olla vastikkeellista ja mikäli seurannassa todetaan, että tukea on väärinkäytetty tai se on siirretty suoraan osakkeenomistajille, tuki voidaan periä takaisin. Sosialidemokraattisen puolueen tulee ymmärtää ero yksityis- ja pienyrittäjien asema verrattuna suuryrityksiin.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 44

  • Kesäkuu 2023

    SDP edisti tavoitteen toteutumista hallituksessa ja se on huomioitu myös vuoden 2023 vaaliohjelmassa, jota pyritään edistämään tulevalla hallituskaudella.


Kommentoi

Tietosuoja