Sama kuin puoluehallituksen esitys.

Puoluekokous pitää perusteltuna vaatimusta, jonka mukaan kulutushyödykkeiden kuten kodinkoneiden ja viihde-elektroniikkalaitteiden käyttöikä tulee olla riittävän pitkä. Puoluekokous kuitenkin muistuttaa, että kuluttajien oma aktiivisuus vaikuttaa koneiden ja laitteiden vähimmäiskestoiän määrittämiseen. Kuluttajansuojalain määritelmä huomioon ottaen tuotteilta voidaan vaatia jo nyt merkittävästi pidempiä käyttöaikoja. Puoluekokous toteaa, että kuluttajia tulee valistaa nykyistä huomattavasti tehokkaammin nykyisistä toimintamahdollisuuksistaan muun muassa laiterikkojen sattuessa.

Aloitteessa vaaditaan, että kuluttajansuojalain mukaisen virhevastuun kestoksi kodinkoneiden ja viihde-elektroniikkalaitteiden osalta tulisi laissa määritellä 5 vuotta ja että kyseisten laitteiden valmistajia velvoitettaisiin huolehtimaan varaosatoimituksista 20 vuoden ajan laitteiden myynnistä.

Viimeisten kolmenkymmenen vuoden aikana kotitalouskoneiden hinta on laskenut siten, että nyt jääkaapit, pakastimet ja televisiot ovat lähes kaikkien kuluttajien saatavilla. Kolme-neljä vuosikymmentä sitten jääkaapin tai television hankkimiseen saattoi kulua keskivertopalkansaajan koko kuukausiansio. Tämän kehityksen myötä myös kulutushyödykkeiden kestoikä on lyhentynyt.

Takuu tarkoittaa myyjän, valmistajan tai maahantuojan kuluttajalle antamaa vapaaehtoista lisäturvaa, jonka sisällön, keston ja muut ehdot myyjä voi vapaasti määrittää. Takuu ei ole pakollinen, vaan usein lähinnä markkinointikeino, jolla myyjä yrittää houkutella kuluttajan valitsemaan myyjän markkinoima tuote. Lailla ei voi velvoittaa myyjää myöntämään takuuta tai määrittelemään sen ehtoja.

Kuluttajansuojalain mukaisen virhevastuun sisällön puolestaan määrittelevät pakottava lainsäädäntö, viranomaisen antamat linjaukset ja oikeuskäytäntö. Laissa lähtökohtana kestoiän osalta on se, että tavaroiden on kestettävä niiden normaali, odotettavissa oleva käyttöikä. Tämä sama periaate on ulotettu koskemaan myös varaosatoimituksia. Viranomaisen ohjeen ja oikeuskäytännön mukaan varaosia on oltava saatavissa kohtuullisen ajan. Kohtuullisen ajan määrittämiseen kuuluu myös sen huomioon ottaminen, että kone- ja laitekannan uusiutuminen voi merkitä pienenevää energiankulutusta ja ympäristön kannalta kestävämpää kehitystä.

Tavaroiden vapaa liikkuvuus on yksi Euroopan unionin perusvapauksia. On tärkeää, että kuluttajansuojaa ja tavaroiden laatukriteereitä kehitetään unionin tasolla ja Suomi on tässä aktiivinen.

Kuluttajien oma aktiivisuus vaikuttaa koneiden ja laitteiden kestoiän määrittämiseen. Kuluttajansuojalain määritelmä huomioon ottaen tuotteilta voidaan vaatia jo nyt merkittävästi pidempiä käyttöaikoja. Tämä edellyttää kuluttajien omaa aktiivisuutta laiterikon sattuessa. Ennen odotettavissa olevan käyttöiän loppua rikkoontuneesta laitteesta pitää tehdä reklamaatio myyjälle tai takuun myöntäjälle ja jos asia ei neuvottelemalla ratkea, tehdä valitus kuluttajariitalautakuntaan. Tämä menettely on kuluttajalle maksuton. Moni kuluttaja kuitenkin tyytyy harmittelemaan laitteen rikkoutumista tai kääntyy suoraan vakuutusyhtiön puoleen ja hakee erityisesti uudehkojen laitteiden rikkoontuessa korvausta vakuutusyhtiöstä. Vakuutusyhtiö korvaa koneen ja kustannus jakaantuu muiden vakuutuksenottajien maksettavaksi. Rikkoontuneen laitteen valmistaja ei joudu vastuuseen mahdollisesti huonolaatuisesta tuotteesta eikä näin ollen näe tarvetta pidentää käyttöikää.

Yhä kehittyneempi teknologia tekee laitteista myös entistä herkempiä erilaisille poikkeustiloille kuten kosteudelle, jännitepiikeille jne. Laitevalmistajan voi olla mahdotonta kohtuullisen kustannuksin varautua poikkeuksellisiin tilanteiseen. Varautuminen mm. poikkeuksellisiin sääolosuhteisiin saattaisi nostaa laitteiden hinnat sellaiselle tasolle, ettei keskivertopalkkatuloilla olisi enää varaa hankkia nyt jo kaikkien saatavissa olevia laitteita.

55 Kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan laatu ja takuuehdot paremmiksi

Kaakkois-Suomen Sosialidemokraatit ry:n aloite

Vuonna 2006 kotitaloudet käyttivät keskimäärin reilun 3 % menoistaan kodinkoneisiin ja viihde-elektroniikkaan. Kotitalouksien kesken vaihtelut ovat kuitenkin suuria. Tämä tarkoittaa karkeasti arvioiden noin 1,5 % osuutta BKT:stä tai 7 % osuutta kokonaisveroasteesta. Suuruusluokka on myös noin kolmanneksen tai puolet Suomen kestävyysvajeesta. Asialla on siis kestävän kehityksen lisäksi huomattava kansantaloudellinen merkitys.

Kodinkoneiden takuuaika vaihtelee tavanomaisesta vuodesta tai kahdesta jopa viiteen vuoteen. Takuuajan jälkeen varaosien saanti on usein vaikeaa, ellei mahdotonta. Elektroniikkateollisuus jopa tarkoituksellisesti mitoittaa laitteet kestämään tavanomaisessa kuluttajakäytössä keskimäärin vain kolme vuotta, vaikka pienillä kustannuksilla kestoikä voisi olla helposti kymmenen vuotta. Osa rikkoutumisista aiheutuu sähköverkon jännitehäiriöistä ja laitteiden heikosta sietokyvystä jännitepiikeille.

Kaakkois-Suomen Sosialidemokraatit ry esittää, että

kuluttajansuojaa parannetaan pidentämällä kaikkien kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan takuuaika viiteen vuoteen sekä velvoitetaan valmistajat huolehtimaan varaosatoimituksista aina 20 vuoteen saakka. Takuun on korvattava myös jännitehäiriöistä aiheutuneet viat.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 76

  • Tammikuu 2017

    Tähän liittyvää hallituksen esitystä ei ole ollut eduskunnan käsittelyssä. Tuoteturvallisuusasioita on ollut talousvaliokunnan käsittelyssä.


Kommentoi

Tietosuoja