Sama kuin puoluehallituksen esitys.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Aloitteessa esitetään, että osa-aikatyön teettämiselle on työnantajan esitettävä vastaavanlaiset perusteet, kuin määräaikaisen työn osalta jo laki edellyttää. Lisäksi esitetään työlainsäädännön uudistamista siten, että lisätyöntarjoamisvelvoite ja työajan vakiintumisen tulkinta selkeytyisivät.

Helsingissä 2012 puoluekokouksen aloite 26:n päätöksessä puolue on jo linjannut, että epävarman työn teettämistä ja epätyypillisten työsuhteiden kirjoa tulee tarkastella kokonaisuutena ja ryhtyä tarvittaviin lainsäädännöllisiin ja muihin toimiin, jotka turvaavat tasa-arvoisen ja reilun työelämän ja sosiaaliturvan kaikille.

36 Työsopimuslain muutoksella parannettava osa-aikatyöntekijöiden asemaa

Tölö Unga Socialister ry:n aloite

Työlainsäädännön tavoitteena on suojella työsuhteessa heikompaa osapuolta eli työntekijää. Tämä tavoite toteutuu kuitenkin ainoastaan silloin, kun kyseessä on kokoaikatyö. Työlainsäädäntö epäonnistuu tavoitteissaan monien työntekijöiden osalta, sillä yhä suurempi osa työsuhteista on muita kuin toistaiseksi voimassa olevia kokoaikaisia työsuhteita.

Isolle osalle osa-aikaisista työntekijöistä osa-aikatyön tekeminen ei ole vain ohimenevä elämänvaihe vaan vuodesta toiseen jatkuva työn tekemisen muoto, koska kokoaikatyötä ei ole tarjolla. Tällöin on itse asiassa kyse osa-aikatyöttömyydestä, jonka kulut maksaa yhteiskunta: Työstä maksettavat verotulot jäävät pieniksi, työntekijä joutuu turvautumaan soviteltuun työttömyyspäivärahaan ja muihin yhteiskunnan tukiin, pahimmassa tapauksessa jopa toimeentulotukeen pärjätäkseen. Pieni palkka vaikuttaa ansioperusteiseen sosiaaliturvaan ja siten työntekijän toimeentuloon sairastuessa, vanhempainvapaalla ja työttömyyden aikana. Tulevaisuuden uhkana on myös eläkkeiden pienuus ja lisääntyvä vanhusten köyhyys, sillä moni tämän päivän osa-aikatyöntekijä saa tulevaisuudessa niin pientä eläkettä, ettei sillä ole mahdollista tulla toimeen.

Osa-aikatyön teettämistä rajoittaa lainsäädännössä vain työsopimuslain määräys, jonka mukaan työnantajan on ennen uuden työvoiman palkkaamista tarjottava työtä palveluksessaan oleville osa-aikaisille työntekijöille. Määräys on sinänsä hyvä, mutta riittämätön. Monen osa-aikatyöntekijän arkea on se, että työtuntien määrä työsopimukseen on sovittu hyvin pieniksi. Työntekijä haluaa tehdä ja usein tekeekin enemmän työtä, mutta ei voi luottaa kuin työsopimuksen mukaiseen työtuntimäärään ja siitä maksettavaan palkkaan.

Nykyinen lainsäädäntö jättää lainsuojattomiksi heikoimmassa asemassa olevat työntekijät ja siitä syystä työsopimuslakia on muutettava. Ensinnäkin on vaadittava, että työnantajalla on perusteet osa-aikaisten työsopimusten tekemiselle. Näin rajoitettaisiin osa-aikaisten työsuhteiden käyttäminen tilanteisiin, joissa kokoaikatyötä ei tosiasiassa ole mahdollista järjestää tai, joissa osa-aikatyön tekeminen olisi aidosti työntekijän oma tahto. Toisekseen yksittäisten työntekijöiden jääminen osa-aikatyön ja osa-aikatyöttömyyden loukkuun tulisi estää lisätyön tarjoamisvelvollisuuden ja työajan vakiintumisen käsitteiden täsmentämisellä. Lisätyöhön tulisi olla etusija niillä osa-aikatyöntekijöillä, jotka ovat olleet pisimpään osa-aikaisina. Lainsäädännössä tulisi määritellä, milloin tosiasiassa tehdyt työtunnit vakiintuvat työsuhteen ehdoksi ja työsopimukset tulisi päivittää vastaamaan todellista tilannetta. Näin osa-aikaisessa työsuhteessa työnsä aloittanut työntekijä voi saada ajan myötä kokoaikatyön.

Tölö Unga Socialister ry esittää, että

SDP ajaa aktiivisesti työlainsäädännön uudistamista vastentahtoisen osa-aikatyön suitsimiseksi, osa-aikatyöntekijöiden aseman parantamiseksi ja työntekijöiden toimeentulon turvaamiseksi.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 53

  • Tammikuu 2017

    Asiakokonaisuudesta on tehty ja julkaistu TEM:n laaja raportti. Työmarkkinaosapuolten kesken on laadittu muistio näkemyksistä. Asiaa osittain sivuava kansalaisaloite nollasopimusten kieltämiseksi on eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan käsittelyssä.


Kommentoi

Tietosuoja