Sama kuin puoluehallituksen esitys.

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen.

Puoluehallitus jakaa aloitteessa esitetyn huolen pitkäaikaistyöttömien työhön paluusta. Osa-aikatyön lisääminen on kuitenkin toimeentulon näkökulmasta hyvin problemaattinen väylä työn tarjonnan lisäämiseksi. Eniten osa-aikatyötä käyttävillä toimialoilla ongelmaksi on koitunut nimenomaan vastentahtoinen osa-aikatyö, eli työntekijän toiveista huolimatta työtunteja ei ole, tai anneta, riittävästi, jotta ansiotuloilla voisi tulla toimeen. Mikäli työaikaa voidaan lyhentää työntekijän omasta toiveesta ja järjestää työvuorosuunnittelu siten, että tunteja saadaan jaettua useammalle ihmiselle vakiintuvasti, kokeiluille ei ole mitään estettä. Niin sanottuja nollatuntisopimuksia ei pidä kuitenkaan edistää työllistämiskokeiluiden nimissä.

Helsingin 2012 puoluekokous yhtyi aloitteeseen koskien tavoitetta työn tuottavuuden parantamisesta ja joustavampien työaikojen järjestämisestä. SDP:n Varjosta valoon -ohjelmassa käsitellään lisäksi työelämän laadun kehittämistä, työelämän huokoistamista, työn ja muun elämän parempaa yhteensovittamista, sekä tuottavuuden mittaamisen kehittämistä koskevia linjauksia. Puoluekokous ei yhtynyt vaatimukseen viikoittaisen työajan lyhentämisestä 35 tuntiin.

35 Työn jakaminen

Lahden Sosialidemokraattinen Naisyhdistys r.y:n aloite

Työttömyys uhkaa yhä useampaa ihmistä, joten on syytä nostaa esille työn jakamisen merkitys työttömyyden torjunnassa.

Koska huoltosuhde on muuttumassa suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtymisen myötä 2010-luvulla, olisikin syytä miettiä työnjaon laajentamisen mahdollisuutta väliaikaisesti esim. seuraavan 5 vuoden ajaksi.

Osa-aikatyötä, vuorotyön eri muotoja ja vuorottelua eli ns. valikoivaa työaikapolitiikkaa pidetään käyttökelpoisena keinona parantaa työllisyyttä ja luoda työmarkkinakontakteja mm. pitkäaikaistyöttömille. Ranskassa on tehty useampia tutkimuksia lyhennetyn työviikon (35 t/vk) työllistävästä vaikutuksesta. Tulokset ovat ristiriitaisia, mutta ilman empiiristä tutkimusta on mahdotonta tietää lyhennetyn työviikon vaikutusta työllisyyteen, joten ainakin tietyillä aloilla, missä kokeiluun olisi mahdollisuutta, kannattaisi asiaa harkita.

Työnjakoa kokeilleet työnantajat ovat tutkimuksen mukaan yleensä tyytyväisiä tulokseen. Työntekijät ovat motivoituneempia, kun he saavat tehdä työtään aikana, joka heille sopii paremmin. Kahdet aivot samassa työssä lisäävät selvästi myös luovuutta.

Lyhyemmät työajat pitävät mielen virkeänä ja ruumiin kunnossa, poissaolot sairauden takia ovat työn jakamisen jälkeen huomattavasti vähentyneet. Kaikki nämä edut voittavat reippaasti työn jakamisesta koituvat haitat ja kustannukset.

Lahden Sosialidemokraattinen Naisyhdistys r.y. esittää, että

SDP ja sen toimijat päätöksenteossa pitävät huolta siitä, että työn jakamista voitaisiin laajentaa tilapäisesti seuraavan 5 vuoden ajaksi. Tällä hetkellä voimassa olevat työnjaon mahdollisuudet taataan jatkossakin työntekijöille.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 52


Kommentoi

Tietosuoja