Puoluekokous korostaa, että puoluekokouksen päätökset sekä hyväksymät ohjelmalliset tavoitteet toimivat ohjenuorana puolueen toiminnassa.

Puoluekokous korostaa, että puoluekokouksen päätökset sekä hyväksymät ohjelmalliset tavoitteet toimivat ohjenuorana puoluetyössä.

Aloitteessa esitetään, että SDP:n puoluejohdon tulee hankkia mandaatti päätöksentekoon merkittävissä poliittisissa linjakysymyksissä.

Puolueen sääntöjen 39 § ja ensimmäisen kohdan mukaan puoluevaltuuston tehtävänä on päättää suorittamiensa tilannearviointien perusteella kulloinkin tarpeellisista taloudellisista, poliittisista ja järjestöllisistä ratkaisuista. Puolueen sääntöjen 42 §:n ja ensimmäisen kohdan mukaan puoluehallituksen tehtävänä on mm. huolehtia puoluekokousten ja puoluevaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja johtaa puolueen poliittista ja järjestöllistä toimintaa, määritellä puolueen kanta kulloinkin esille tuleviin poliittisiin, järjestöllisiin ja taloudellisiin kysymyksiin, mikäli päätöksentekoa ei ole erikseen määrätty jollekin muulle puolue-elimelle.

Politiikan rytmi on kiihkeä. Kaksi kertaa vuodessa kokoontuva puoluevaltuusto ja noin joka toinen viikko kokoontuva puoluehallitus eivät aina ehdi kollektiivisesti päättää jokaisesta puoleen kannasta. Tiiviimpi kokoontuminen olisi osallistujien ajankäytön kannalta haastavaa. Puoluejohdon tehtävänä on poliittisia päätöksiä tehdessään arvioida puoluehallituksen ja puoluevaltuuston kanta asioihin. Joskus puoluejohto käyttää puhelinkokouksia, sähköpostikyselyjä ja muita epävirallisia keinoja varmistaakseen päättävien elinten kannan kyseissä olevaan asiaan. Näissä tapauksissa puoluevaltuusto ja puoluehallitus käsittelevät asian kokouksissaan jälkikäteen, jos siihen on aihetta.

165 SDP:n poliittisen linjan on kuvastettava puolueen virallisten toimielinten tahtoa

Nuorsosialidemokraatit NUS ry:n aloite

SDP on kansanliike, jossa päätöksenteko perustuu laajaan vuorovaikutukseen puolueen sisällä. Puolueen perinteisiin kuuluu laajan ja syvällisen keskustelun käyminen, jota ylläpidetään paitsi puolueen virallisissa toimielimissä niin myös rivijäsenten kesken.

Puoluekokouksessa valittu puoluevaltuusto ja puoluehallitus johtavat SDP:n poliittista toimintaa puoluekokousten välillä. Niille tarkoitettu valta-asema on realisoituva aktiivisena keskusteluna puoluejohdon sekä valtuuston ja hallituksen välillä. Merkittävissä poliittisissa linjakysymyksissä puoluejohdon on toimittava puoluevaltuustolta ja -hallitukselta saamansa mandaatin puitteissa. Myös eduskuntaryhmää tulee kuulla ja siltä saadut evästykset on näyttävä puoluejohdon päätösten takana.

Puoluejohdon tulee vaalia avointa ja aktiivista keskustelukulttuuria sekä puoluevaltuuston, puoluehallituksen että eduskuntaryhmän kokouksissa. Erilaisille näkemyksille ja aiheen tarkalle analyysille on löydyttävä aikaa ja uskallusta. Myös käsiteltävien asioiden valmistelusta vastaavien työntekijöiden ja avustajien asemaan tulee kiinnittää huomiota. Päätöksenteko on pysyttävä luottamustoimeen valittujen henkilöiden käsissä.

Nuorsosialidemokraatit NUS ry esittää, että

SDP:n puoluejohto hankkii puolueen virallisilta toimielimiltä päätöksenteon mandaatin merkittävissä poliittisissa linjakysymyksissä. Johdon tehtävänä on varmistaa, että toimielinten sisällä käydään avointa ja syvällistä keskustelua ennen varsinaista päätöksentekoa. SDP:n poliittisen linjan on kuvastettava aidosti puolueen virallisten toimielinten tahtoa.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 213


Kommentoi

Tietosuoja