Sama kuin puoluehallituksen esitys.

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen.

Aloitteessa esitetään, että puoluekokous kannustaa piirejä alueellisen toiminnan ja organisaation uudistamiseksi ja että puoluejohto valmistelee uudistuksen, jonka osana piirien työntekijät voivat jatkossa toimia hallinnollisesti ja työnjohdollisesti puoluetoimiston alaisuudessa.

Vuoden 2013 aikana aloiteltiin SDP:n piireissä kolmea piiriä lukuun ottamatta piirien strategiatyö. Strategiatyötä veti TSL ja siihen kuului oleellisena osana yhdessä tekeminen paikallisten puolueosastojen ja kunnallisjärjestöjen, muiden piirien ja valtakunnan organisaation kanssa. Tämän strategiatyön pohjalta kukin piiri jatkaa itsenäisesti oman alueensa erityispiirteet huomioiden oman toimintansa kehittämistä. Itsenäinen työ ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikki toiminta tulee tehdä yksin ja ilman muiden piirien toimintojen huomioimista.

SDP:n piireissä työskentelee 21 henkilöä, osa osa-aikaisesti. Kaikki piirien työntekijät ovat piirien palkkalistoilla sen osan, minkä piirille työtä tekevät. Piirien työntekijät toki valitsee kyseinen piiri, mutta valinnan vahvistaa puoluehallitus.

Viime vuosina yhdessä tekeminen niin piirien kesken kuin valtakunnallisestikin on lisääntynyt. Sitä saisi toki olla enemmänkin ja sen lisäämiseen kannattaa panostaa. Vuoden 2013 loppupuolella aloitettiin myös piirien työntekijöiden työnohjauskokeilu, jonka avulla koetetaan edelleen kehittää piirien työntekijöiden tekemistä ja sitä kautta piirien tekemistä.

Nykyjärjestelmässä on mahdollista, että piirien työntekijät olisivat puoluetoimiston palkkalistoilla ja joissain tapauksissa tätä mahdollisuutta on vakavasti harkittu ja selvitetty. Vielä tälle ei ole tarpeeksi syitä löydetty.

166 Piirien työntekijät siirrettävä puoluetoimiston alaisuuteen

Nuorsosialidemokraatit NUS ry:n aloite

SDP:n järjestörakenteessa puolueelle työskentelevä henkilöstö on jakautunut puoluetoimistolle, piiritasolle ja kunnallisjärjestöihin. Joissakin tapauksissa myös puolueosastoilla on omaa henkilöstöä. Puolueorganisaation perusrungon rinnalla toimivat vielä sd-työväenliikkeeseen kuuluvat sisar- ja läheisjärjestöt omine organisaatioineen. Kaikkien näiden tahojen toiminnan osalta sen taso nojaa lisäksi suurelta osin vapaaehtoisorganisaation laatuun ja laajuuteen.

Nykyisillä rakenteilla on historialliset, mutta myös toiminnan tarkoitukseen ja arvoihin (mm. moniäänisyys, vallan hajautuminen) liittyviä perusteita. Rakenne ei kuitenkaan monilta osin ole poliittisen toiminnan tehokkuuden ja tuloksellisuuden näkökulmasta toimiva ja tässä ajassa tarkoituksenmukainen. Sitä onkin kyettävä määrätietoisin askelin uudistamaan.

Yksi selvimmistä uudistustarpeista koskee piirien henkilöstön siirtämistä puoluetoimiston hallinnolliseen ja työnjohdolliseen alaisuuteen. Nykyinen tilanne, jossa yksi keskeisimmistä henkilöstöresursseista valitaan ja toimii virallisesti puoluetoimistosta erillään, ei ole tarkoituksenmukainen. Alueellinen toiminta voitaisiin jatkossa organisoida SDP:n aluetoimistoissa työskentelevän henkilöstön ja piirijärjestöjen itsenäisen luottamushenkilöjohdon ja -verkoston kautta.

Piirien työntekijöiden siirtäminen puoluetoimiston alaisuuteen mahdollistaa järjestötoiminnan kehittämisen sekä resurssien käytön optimoinnin kulloistenkin järjestöllisten tarpeiden mukaan nykyistä paremmin. Samalla toimitsijoiden osaamista voidaan hyödyntää entistä täysipainoisemmin ja työskenteleminen osana suurempaa organisaatiota mahdollistaisi toimivan työkierron. Mahdollisuuksia organisaation uudelleenjärjestelyihin tulee selvittää myös piiritasoa laajemmalti.

SDP:llä ei ole varaa hyödyntää ja johtaa olemassa olevia resurssejaan tehottomasti.

Nuorsosialidemokraatit NUS ry esittää, että

Puoluekokous kannustaa piirejä aloitteellisuuteen SDP:n alueellisen toiminnan ja organisaation uudistamiseksi toiminnan tavoitteellisuuden ja tehokkuuden vahvistamiseksi. Puoluejohto valmistelee uudistuksen, jonka osana muun muassa piirien työntekijät voivat jatkossa toimia hallinnollisesti ja työnjohdollisesti puoluetoimiston alaisuudessa.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 214


Kommentoi

Tietosuoja