Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

– Muutosesitys 1

Helsingin Sosialidemokraatit ·

Loppuun lisätään virke:

Tärkeää on, että uuden oppiaineen sisältö lisää uskontojen tietämystä ja katsomuslukutaitoa.

Aloitteessa esitetään, että uskonnonopetus tulee lopettaa kouluissa ja siirtyä yleiseen elämänkatsomusopetukseen. Puoluekokous on 2012 hyväksynyt vastaavan aloitteen kaikille yhteisestä elämänkatsomustiedon oppiaineesta kouluissa ja asia on kirjattu poliittiseen ohjelmaan.

SDP haluaa uskonnon- ja elämänkatsomustiedon kaikille yhteiseksi katsomusaineeksi. Yhteisessä katsomusaineen opetuksessa oppilailla olisi sama kohtelu uskontokunnista riippumatta, mikä edistäisi opetuksen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Kaikille yhteinen oppiaine kokoaisi koulupäivän sirpalemaisuutta ja helpottaisi työjärjestyksen laadintaa. Opetussuunnitelmien laatiminen yksinkertaistuisi, kun tarvittaisiin vain yksi opetussuunnitelma. Uskonnon- ja elämänkatsomustiedon opetus lopetettaisiin.

83 Katsomusaineiden opetuksen yhtenäistäminen perusopetuksen ohjelmassa

Nummenmäen Sosialidemokraattinen Yhdistys ry

Suomessa katsomusaineiden opetuksen järjestäminen on ollut monimutkaista. Opetuksen sisältö on riippunut siitä, kuuluuko oppilas Suomen evankelisluterilaiseen kirkkoon, Suomen ortodoksiseen kirkkoon, johonkin muuhun Suomessa rekisteröityyn uskonnolliseen yhdyskuntaan vai kuuluuko hän näistä mihinkään. Varsinkin vähemmistöuskontojen kohdalla opetusryhmien kokoaminen on ollut välillä haasteellista. Pätevien opettajien löytäminenkään ei ole aina ollut helppoa. Katsomus-aineiden opetuksen yhtenäistäminen selkeyttäisi tilannetta ja laajentaisi oppilaiden valmiuksia ymmärtää eri kulttuureja ja niiden taustoja.

Opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2022 toteuttaman selvityksen mukaan nykyinen uskontoon ja elämänkatsomustietoon jakautuva katsomusaineiden opetus kohtaa tulevaisuudessa merkittäviä haasteita väestömuutosten ja katsomuksellisen moninaisuuden lisääntyessä. Esitetyn ehdotuksen mukaisesti on katsomusaineiden opetuksen uudistamista varten perustettu vuoden 2022 lopulla kehittämistyöryhmä. Sen tehtävänä on kehitellä ehdotuksia katsomusaineiden opetuksen uudistamisesta perusopetuksessa, lukio-opetuksessa sekä ammatillisessa koulutuksessa. Uuden katsomusaineen luominen uskonnon ja elämänkatsomuksen oppiaineiden tilalle vaatii eduskunnan päätöksen ja lakimuutoksia. Opettajien kelpoisuusvaatimukset ja koulutus uuteen oppiaineeseen on oma haasteensa.

Tavoitteitamme:

– Toteutettakoon katsomusaineiden opetuksen uudistamisesta kattava vaikutusarviointi, jossa sitä arvioidaan paitsi oppilaan ja koulutusjärjestelmän myös talouden, työllisyyden ja yhteiskunnan näkökulmasta.

– Jos yhtenäiseen katsomusaineiden opetukseen mennään, luotakoon uuden oppiaineen opettajankoulutuksen lisäksi myös järkevän pituinen muuntokoulutusohjelma, jonka avulla nykyiset opettajat saavuttavat kohtuullisin ponnistuksin kelpoisuuden kehitettävän uuden oppiaineen opettamiseen.

Nummenmäen Sosialidemokraattinen Yhdistys ry esittää, että

Nummenmäen sosiaalidemokraattinen yhdistys r.y. esittää SDP:n puoluekokoukselle, että SDP ottaa tavoitteekseen ja osaksi poliittista ohjelmaansa katsomusaineiden opetuksen yhtenäistämisen perusopetuksen ohjelmassa sikäli, kun se pilottihankkeissa ja vaikutusarvioinneissa osoittautuu järkeväksi.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 122

84 Perusopetukseen kaikille yhteinen katsomusoppiaine kouluihin

Hämeenlinnan Työväenyhdistys r.y.

Suomi on ainoa Pohjoismaa, jossa uskonnon opetus yleissivistävässä koulussa toteutetaan oman uskonnon opetuksena. Esimerkiksi Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa on jo kauan opetettu tunnustuksetonta uskontotietoa kaikille yhteisenä oppiaineena. Monissa Euroopan maissa on tavallista, että kouluissa opetetaan enemmistön uskontoa ja vaihtoehtona etiikkaa tai ensisijaisesti etiikkaa ja valinnaisena omaa uskontoa. Esimerkiksi Ranskassa ei valtion kouluissa ole erillistä uskonnon opetusta lainkaan, vaan pelkästään etiikan opetusta.

Nykymaailmassa tarvitaan vuoropuhelua eri uskontojen välillä. Myös kouluissa on tärkeää kannustaa tähän ja siirtyä oman uskonnon opetuksesta yhteisen katsomusaineen opetukseen. Yhteinen katsomusaine lisää ymmärrystä erilaisista maailmankatsomuksista, kun eri katsomuksia käsitellään yhdessä. Oppilaat oppivat tuntemaan ja ymmärtämään toistensa uskontoja ja katsomuksia. Luokan tulee esimerkiksi pohdiskella yhdessä, millainen on hyvä elämä ja hyvä ihminen. Yhteisessä opetuksessa voidaan rakentavasti etsiä kaikkien katsomusten yhteisiä piirteitä, ei pelkästään eroja. Tämä hälventää virheellisiä stereotypioita muiden uskonnoista ja niiden harjoittajista. Samalla kasvaa mahdollisuus ymmärtää omaa uskontoa suhteessa muihin maailmankatsomuksiin.

Opetushallitus on laatinut opetussuunnitelman perusteet 13 uskontoa varten. Uskonnollisia yhdyskuntia on yli 50. Niiden kaikkien jäsenillä on oikeus vaatia kunnalta oman uskonnon opetusta, jos jäseniä on saman kunnan peruskouluissa oppilaina vähintään kolme. Sama päätös koskee myös saman uskonnon eri suuntauksista. Yhteistä katsomusopetusta tulee voida opettaa niin, että kaikki luokan oppilaat voivat osallistua yhdessä samalle oppitunnille. Kun uskonnontunteja ei tarvitse järjestää kaikille uskontoryhmille erikseen, säästetään myös opetuksen niukkoja resursseja.

Hämeenlinnan Työväenyhdistys r.y. esittää, että

SDP ryhtyy toimenpiteisiin perusopetuslain muuttamiseksi siten, että tulevaisuudessa kaikissa Suomen peruskouluissa opetetaan oman uskonnon opetuksen sijaan kaikille yhteistä katsomusoppiainetta.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 123

85 Uskonnonopetus muutettava yleiseksi elämänkatsomustiedoksi

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry

Uskonnonopetusta on annettava, mikäli kunnassa on kolme saman uskontokunnan edustajaa. Uskonnonopetus on yhteiskunnalle todella kallista ja lisäksi se lokeroi liiaksi nuoria heidän uskontonsa mukaan. Uskonnonopetus tulee lopettaa kouluissa ja siirtyä yleiseen elämänkatsomusopetukseen. Se lisäisi oppilaiden tasa-arvoa ja ymmärrystä toisten aatemaailmasta. Uskonnonopetuksen tulisi olla uskontojen tehtävä eikä koulujen.

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry esittää, että

uskonnonopetus muutettava yleiseksi elämänkatsomustiedoksi.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 124


Kommentoi

Tietosuoja