Puoluekokous yhtyy aloitteeseen ja toteaa, että erityisen tuen lisäksi myös yleisen ja tehostetun tuen on oltava riittävällä tasolla.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

– Muutosesitys 1

Savo-Karjalan Sosialidemokraatit ry ·

Puoluekokous yhtyy aloitteisiin ja toteaa, että erityisen tuen lisäksi myös yleisen ja tehostetun tuen on oltava riittävällä tasolla.

Aloitteessa esitetään, että peruskoulun tulisi tulevaisuudessa keskittyä entistä enemmän perusasioiden opettamiseen oppijoiden tasa-arvoisten jatkomahdollisuuksien ja koko väestön koulutustason turvaamiseksi. Puoluekokouksessa käsittelyssä olevassa poliittisessa ohjelmassa todetaan, että peruskoulusta pitää jokaisen saada vahvat perustiedot- ja taidot, jotta opintojen jatkaminen on kaikille mahdollista toiselle asteelle ja korkea-asteelle.

82 Perusopetuksessa keskityttävä olennaiseen

Turun Sosialidemokraattinen Toveriseura ry

Suomen koulutusjärjestelmä on hyvä ja se tuottaa edelleen pääsääntöisesti hyviä tuloksia: kaikilla on mahdollisuus maksutta opiskella ja kouluttautua omien kykyjensä ja edellytystensä mukaisesti esikoulusta tohtorin tutkintoon asti. Nyt koulutusjärjestelmä on kuitenkin joutunut uudenlaiseen tilanteeseen: osa peruskoulun päättävistä varhaisnuorista ei hallitse sellaisia perustaitoja ja tietoja, joita vaaditaan jo toisen asteen jatko-opinnoissa lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa. Jatkuessaan tällainen kehitys vaarantaa vakavasti nuorten tasavertaisia opiskelumahdollisuuksia, mutta se uhkaa myös koko väestön koulutustasoa. Syitä tilanteeseen on varmaan monia, mutta ilmeisesti koululaisten erilaiset lähtötasot, erityisesti ongelmat suomen tai ruotsin kielen osaamisessa, vaikuttavat. Tärkeää on kuitenkin erityisesti kysyä, keskittyykö peruskoulu riittävästi olennaisimpaan tehtäväänsä, perustaitojen (luku- ja kirjoitustaito, peruslaskutoimitusten hallitseminen) opettamiseen.

Turun Sosialidemokraattinen Toveriseura ry esittää, että

SDP asettaa alkavalla puoluekokouskaudella yhdeksi tärkeimmäksi tavoitteekseen koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisen varmistamisen perusopetuksessa. Tämän toteuttamisessa tärkeimpiä asioita ovat:

1) Suomen, tai ruotsin, kielen opetuksen tehostaminen varhaiskasvatuksessa ja esikoulussa muunkielisistä perheistä tuleville oppijoille;

2) peruskoulun toiminnan kehittäminen niin, että siinä keskitytään perustaitojen oppimisen varmistamiseen kaikille (mikä vaatinee sekä opetussuunnitelman, että koulun toimintatapojen tarkastelua);

3) erityistä tukea tarvitseville koululaisille taataan riittävätuki; ja

4) opettajille taataan sekä säädöksiä tarkistamalla, että toiminnan ohjauksella mahdollisuus keskittyä olennaisimpaan, perustaitojen opettamiseen, ja oppilaille oppimiseen rauhallisessa ja oppimista tulevassa ympäristössä.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 121


Kommentoi

Tietosuoja