Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen.

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen.

– Muutosesitys 1

Helsingin Sosialidemokraatit ·

Lisätään loppuun:

Puoluekokous pitää kuitenkin tärkeänä, että koulupäivän aikaista liikkumista lisätään eri keinoin.

Aloitteessa esitetään koululiikunnan lisäämistä kaikilla kouluasteilla sekä välituntiliikunnan mahdollistamista liikuntapaikkoja ja välineitä oppilaiden käyttöön.

Lasten ja nuorten liikunnan sekä hyvinvoinnin lisääminen ovat tärkeitä tavoitteita, mutta puoluehallitus ei katso järkeväksi lähteä asettamaan hyvin yksityiskohtaisia tavoitteita opetussuunnitelmien sisältöön liikunnan tai muidenkaan oppiaineiden osalta.

Koulun rooli liikunnallisen elämäntavan vahvistamisesta on kirjattuna poliittiseen ohjelmaan. Lasten liikunnallisuutta lisätään muun muassa Liikkuvan koulun ja Harrastamisen Suomen mallin kautta. Harrastamisen Suomen mallin tavoitteena on taata jokaiselle lapselle ja nuorelle yksi harrastus.

86 Koululiikuntaa lisäämällä parempaa kansalaiskuntoa ja terveyttä

Nummenmäen Sosialidemokraattinen Yhdistys ry

Suomalaisten liikuntatottumukset ovat huonontuneet radikaalisti viime vuosikymmenien aikana. Ilmiö vakavuus paljastuu kuntotesteissä varusmiespalvelun alkaessa. Viimeisen 40 vuoden aikana kiitettävän tuloksen saaneiden osuus on pudonnut 20 prosentista 5 prosenttiin. Samalla huonon tuloksen saaneiden osuus on noussut 5 prosentista 30 prosenttiin. Ilmiöstä on puhuttu julkisuudessa jo 25 vuotta. Ratkaisuksi on esitetty lasten ja nuorten vapaaehtoista liikuntaa koulun jälkeen sekä vanhempien vastuun lisäämistä lasten liikuntaharrastusten yllä pitäjänä. Nämä ehdotukset ja toimet liikunnan lisäämiseksi ovat valuneet tyhjiin. Sillä nuorten kunto on tilastojen mukaan jatkanut rapautumistaan. Ikäluokkien vuosi vuodelta heikkenevä kunto johtaa aikanaan näiden ihmisten aikuisikänä heikompaan terveydentilaan ja suurempaan sairastuvuuteen. Siitä aiheutuu lopulta yhteiskunnalle sanoin kuvaamattoman suuret kustannukset.

Ainoa instituutio, joka saavuttaa koko kansan kulloisenkin ikäluokan, on koulu. Koulu myös voi asettaa lapsille ja nuorille opetussuunnitelman mukaisia tehtäviä. Silloin ainoa paikka, jossa lasten ja nuorten kuntoa voidaan tehokkaasti parantaa, on koulujärjestelmä. Se saavuttaa jokaisen nuoren kansalaisen. Koululiikuntaan osoitetut panokset tulevat myöhemmin takaisin ihmisten parempana terveytenä ja suhteessa nykyistä vähempinä terveydenhoitokustannuksina.

Tavoitteitamme:

– Lisättäköön asianmukaista, mielekästä, leikkisää, kaveruutta luovaa ja hyvällä ammattitaidolla ohjattua lasten ja nuorten koululiikuntaa kaikkiin kouluasteisiin 1 oppituntiin päivässä eli 5 oppituntiin viikossa.

– Edistettäköön myös lasten ja nuorten välituntiliikuntaa tarjoamalla liikuntapaikka ja välineet välitunnilla heidän käyttöönsä.

– Älköön kuitenkaan otettako lisääntyvään koululiikuntaan tarvittavia tunteja pois mistään toisesta oppiaineesta vaan lisääntyköön kouluviikon pituus tarvittavilla tunneilla.

Nummenmäen Sosialidemokraattinen Yhdistys ry esittää, että

SDP ottaa tavoitteekseen ja osaksi poliittista ohjelmaansa lisätä koululiikuntaa kaikissa kouluasteissa 1 tuntiin päivässä eli 5 tuntiin viikossa sekä lisätä välituntiliikuntaa.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 125


Kommentoi

Tietosuoja