Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Aloitteessa esitetään, että puolueen on aktiivisesti edistettävä kansalaisten lukutaidon, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistämiseksi ja demokratian vahvistamiseksi Kansallisen lukutaitostrategian 2030 toteuttamista.

Perusasteella oppijoiden pitää oppia sellaiset tiedot ja taidot, että hän pärjää toisen asteen koulutuksessa. Lukutaidon lisäksi kirjoitus- ja laskutaito sekä digitaidot, kielitaito, medialukutaito, demokratiataidot ja tunnetaidot ovat tänä päivänä tärkeä osa kansalaistaitoja, joiden vahvistaminen on oltava peruskoulun keskeinen tehtävä. Näiden avulla voidaan vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa ja vähentää eriarvoisuutta sekä lisätä osallisuutta.

Lukutaito on oppimisen peruskivi, jota tulee määrätietoisesti vahvistaa ja lukuinnostusta lisätä. Lukutaidon vahvistaminen löytyy myös poliittisesta ohjelmasta.

87 Osallisuutta parannettava lukutaitoa vahvistamalla

Joensuun Työväenyhdistys ry

Vahva ja monipuolinen lukutaito on turvallisen yhteiskunnan, toimivan demokratian ja tasa-arvon perusta. Jokaisella lapsella, nuorella ja aikuisella on oikeus monipuoliseen lukutaitoon ja sen vahvistamiseen. Suomalaisten luku- ja kirjoitustaito eriytyvät jo perusopetuksen aikana ja heikosti lukevien määrä on erityisesti nuorten keskuudessa lisääntynyt. Siksi tarvitaan konkreettisia keinoja suunnan kääntämiseksi kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Kansallisen lukutaitostrategian visio – Suomi maailman monilukutaitoisin maa 2030 – tavoittelee yhteiskuntaa, jossa lukutaidon merkitys tunnustetaan laajasti kaikilla aloilla, ja jokainen saa tukea ja vahvistusta omalle lukutaidolleen läpi elämän. Lukutaito on hyvinvoinnin ja kaiken oppimisen perusta.

Pohja toimivalle luku- ja kirjoitustaidolle luodaan koulussa. Suomen kouluissa äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tuntimäärät ovat kuitenkin moniin muihin Euroopan maihin verraten melko niukkoja. Opetuksen niukkuus taas vaikeuttaa seuraavalle kouluasteelle siirtymistä. Hyvää luku- ja kirjoitustaitoa kun tarvitaan kaikkien oppiaineiden opiskelussa. Monimuotoistuva tekstimaailma vaatii kielenkäyttäjiltä yhä enemmän. On opittava lukemaan, tulkitsemaan, arvioimaan kriittisesti ja tuottamaan itse monenlaisia tekstejä. Kansallisessa lukutaitostrategiassa 2030 painotetaan monilukutaitoa eli monimuotoista ja monitasoista lukutaitoa. Monilukutaidon käsite kattaa kaikenlaisten tekstien lukemisen ja tuottamisen taidot, perinteisistä kirjoitetuista teksteistä esimerkiksi audiovisuaalisiin esityksiin. Monilukutaito on erityisen tärkeää nykyisessä informaatioyhteiskunnassa, jossa erilaisia viestinnän muotoja, keinoja ja mahdollisuuksia on valtavasti.

Joensuun Työväenyhdistys ry esittää, että

SDP:n tulee aktiivisesti edistää Kansallisen lukutaitostrategian 2030 toteuttamista kansalaisten lukutaidon, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistämiseksi ja demokratian vahvistamiseksi.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 126


Kommentoi

Tietosuoja