Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen. 

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen.

Vaikka koulutuksen laadun ja osaamistason turvaaminen ovat tärkeitä, eivät valtakunnalliset testit ole paras keino varmistaa osaamisen tasoa tutkinnoissa ja koulutusasteilla, jotka eroavat sisällöllisesti, tavoitteiltaan ja opetuksen järjestämistavalta toisistaan. Ammattikorkeakoulut ovat myös autonomisia toimijoita, joten yhtenäisen tasokokeen määrittäminen olisi myös lainsäädännöllisesti hankalaa, ellei mahdotonta.

Sen sijaan esimerkiksi rahoitusmalleja tulee eri asteilla kehittää koulutuksen laadun takaamiseksi siten, että ne palvelisivat parhaalla mahdollisella tavalla niin oppivelvollisuuden suorittamista toisella asteella, ammatillisen tutkinnon suorittamista aikuisena tai korkeakoulututkinnon tai tutkinnon osien suorittamista koulutus- ja osaamistason nostamiseksi.

88 Tutkintotavoitteisen koulutuksen laadun varmistaminen

Antskogin Työväenyhdistys ry:n jäsen Taina Lackman

Ammatillisessa koulutuksessa sekä toisella- että korkea-asteella on ilmennyt suuria puutteita osaamisessa. Oppilaitosten rahoituksen muuttumisen myötä – rahoitus riippuu suoritettujen osaamis- tai opintopisteiden ja tutkintojen määrästä tai tutkinnon suorittamisnopeudesta – on ilmennyt laatutason dramaattinen putoaminen. Oppilaitokset ”valmistuttavat” opiskelijoita puutteellisin tiedoin ja taidoin. Opetushenkilöstöä jopa painostetaan arvioimaan sellaisiakin suorituksia hyväksytysti, jotka eivät täytä alimman mahdollisen hyväksytyn rajaa. Opettajan palkkaus perustuu suorituksiin ja siitä ei tule korvausta, että opiskelija joutuu uusimaan suorituksensa, on siis ymmärrettävää, että opettaja ei voi ottaa itselleen lisää ilmaista työtä siitä, että ”joku” ei saa suoritustaan hyväksyttyä.

 

Tutkintojen taso vaihtelee. On tutkintoja, jotka suoritetaan kokonaan tai lähes kokonaan etäopetuksena tai suuri osa oppimisesta jätetään opiskelijan itsensä tekemisen varaan tai työssäoppimisen varaan. Tällaisissa tilanteissa arviointi saattaa perustua vain pelkkään ajalliseen suorittamiseen eikä lainkaan osaamisen mittaamiseen tai sen varmistamiseen. Ainoa tapa lienee varmistua osaamisen laadusta olisi järjestää joillekin nk. kriittisille aloille vastaavanlainen valtakunnallinen testi tai koe, kuin mikä esimerkiksi on käytössä lähihoitajille, lääkelaskutentin muodossa.

Aloitteena siis esitän, että tutkintojen vaatimuksia ja laatua yhtenäistettäisiin valtakunnallisilla loppukokeilla tai vastaavilla.

Antskogin Työväenyhdistys ry:n jäsen Taina Lackman esittää, että

toisen asteen sekä ammattikorkeakoulujen tutkintojen vaatimuksia ja laatua yhtenäistettäisiin valtakunnallisilla loppukokeilla tai vastaavilla.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 127


Kommentoi

Tietosuoja