Puoluekokous yhtyy aloitteeseen. Lisäksi suun terveydenhuollon maksut on kohtuullistettava tavoitteena maksuista luopuminen.

Asiakasmaksulain lähtökohta maksuvapautuksen tai -huojennuksen ensisijaisuudesta suhteessa toimeentulotukeen tulisi laajentaa koskemaan myös terveydenhuollon tasamaksuja.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

– Muutosesitys 1

Varsinais-Suomen Sosialidemokraattinen Piiri ·

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen. Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992 11 §) säädetään, että sosiaalihuollon ja henkilön maksukyvyn mukaan määrätyn terveydenhuollon asiakasmaksu on jätettävä perimättä, mikäli se vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon edellytyksiä. Laissa on lähtökohta siitä, että maksuvapautus tai huojennus on ensisijaista suhteessa toimeentulotukeen. Laki ei kuitenkaan koske terveydenhuollon tasamaksuja, joihin se tulisi myös laajentaa.

– Muutosesitys 2

Uudenmaan Sosialidemokraatit ry ·

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen, lisäksi hammashoidon maksut on kohtuullistettava tavoitteena maksuista luopuminen.

Puoluekokous on ottanut kantaa aloitteissa 59 ja 60 esitettyihin asioihin vuoden 2020 puoluekokouksessa. Silloin linjattiin tavoitteeksi, että sote-maksut olisivat kohtuullisia eikä lääke-, matka- ja asiakasmaksujen yhteenlaskettu vuotuinen omavastuutaso ylittäisi kuukauden takuueläkkeen tasoa ja että katon täyttymistä seurattaisiin 12 kuukauden jaksoissa kalenterivuoden sijaan. Tavoitteena on myös luopua perusterveydenhuollon käyntimaksuista kokonaan. Tavoitteet ovat edelleen ajankohtaisia ja tärkeitä.

Sanna Marinin hallitus toteutti asiakasmaksulain uudistuksen, joka kevensi lähes miljoonan suomalaisen sote-asiakasmaksuja. Uudistuksen yhteydessä asiakasmaksukaton alaa laajennettiin koskemaan maksuja suun terveydenhuollosta, terapiasta, tilapäisestä kotisairaanhoidosta ja tilapäisestä kotisairaalahoidosta sekä tietyistä etäpalveluista. Lisäksi kattoon sisältyvät jatkossa myös ne asiakasmaksut, joiden suorittamiseen on myönnetty toimeentulotukea. Maksukaton laajentaminen on erittäin tärkeää etenkin pienituloisten ja paljon sairastavien toimeentulon parantamiseksi.

Palveluiden maksuttomuutta laajennettiin mm. terveydenhoitajan vastaanottoon ja alle 18-vuotiaiden poliklinikkakäynteihin ja maksujen huojennusta selkeytettiin. Hoitajan vastaanottokäynnin maksuttomuus helpottaa etenkin pitkäaikaissairaiden ihmisten tilannetta ja siirtää hoidon painopistettä ennaltaehkäisyyn ja matalan kynnyksen tukeen. Säätämällä asiakasmaksuista selkeämmin parannettiin ihmisten yhdenvertaisuutta ja oikeusturvaa. Muutoksilla voitiin myös poistaa hoidon esteitä ja lisätä terveyden tasa-arvoa.

Uudistus sisälsi asiakasmaksulain kiireellisimmät muutokset sekä poisti tai vähensi merkittävimpiä puutteita asiakasmaksulaissa. Uudistuksessa voitiin kuitenkin toteuttaa vain osa tavoitteistamme. Maksukattojen yhdistäminen ja jaksottaminen parannukset eivät edenneet ja tavoitteemme perustason vastaanottojen maksuttomuudesta toteutui vain osittain. Uudistuksesta päätettäessä eduskunnassa todettiin tarve myös kokonaisuudistukseen, jonka yhteydessä tulee selvittää maksukattojen yhdistäminen, jaksottaminen sekä 12 kuukauden juokseva seuranta.

Tavoitteemme on aiempien linjausten mukaisesti, että lääke-, matka- ja asiakasmaksujen vuotuinen omavastuutaso ei ylittäisi kuukauden takuueläkkeen tasoa. Tavoittelemme myös reseptilääkkeiden 50 € omavastuun poistoa. Perusterveydenhuollon käyntimaksuista on luovuttava. Lisäksi sote-asiakasmaksukaton kertymisen seuranta on siirrettävä pois asiakkaan vastuulta ja maksukaton täyttymistä on kehitettävä siten, että paljon palveluita käyttävien kustannukset eivät kasautuisi kalenterivuoden alkuun.

59 Kokonaismaksukatto terveydenhuoltoon

Hämeenlinnan Työväenyhdistys r.y.

Julkisen terveydenhuollon omavastuu asiakasmaksuissa on tällä hetkellä 692 € kalenterivuodessa. Reseptilääkeostojen vuosiomavastuu on 592,16 €. Asiakkaan maksettavaksi tulee vuoden ensimmäisten reseptiostosten yhteydessä alkuomavastuu 50 €. Lääkekustannusten korvaukset alkavat vasta sen jälkeen. Jos matkakustannukset julkiseen terveydenhuoltoon ylittävät kalenterivuoden aikana 300 €, Kela maksaa loppuvuoden Kela-taksikuljetukset. Ennen 300 euron matkakattoa asiakas maksaa yhdensuuntaisesta matkasta enintään 25 euron omavastuun. Nykyinen järjestelmä rasittaa erityisesti pienituloisia, runsaasti terveydenhuoltopalveluja ja lääkkeitä tarvitsevia ihmisiä, joiden lähes kaikki kuukausittaiset ansiotulot saattavat pahimmillaan mennä terveydenhuoltokustannuksiin. Erityisen hankala tilanne on alkuvuodesta, jolloin lääkeostoista peritään alkuomavastuu. Tilanne ei olisi niin hankala, jos käytössä olisi yksi yhtenäinen kokonaismaksukatto, joka olisi tasoltaan nykyisiä maksukattoja alhaisempi.

Hämeenlinnan Työväenyhdistys r.y.  esittää, että

SDP ryhtyy toimenpiteisiin yhtenäisen maksukaton aikaansaamiseksi. Maksukaton tulee kattaa terveydenhuollon asiakasmaksut, Kelan korvaamat matkakulut sekä reseptilääkekulut. Vuotuinen kokonaismaksukatto saisi olla korkeintaan kuukauden takuueläkkeen suuruinen. Uuteen järjestelmään voitaisiin siirtyä vaiheittain, esimerkiksi yhdistämällä aluksi terveydenhuollonmaksukatto ja lääkekatto. Omaseurannan mahdollistamiseksi maksetut kustannukset tulisi kirjata Kantaan.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 79

60 Sotekeskusten asiakasmaksut poistettava

Espoon Nuuksion Työväenyhdistys r.y.

Valtio rahoittaa hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, mutta palvelujen käyttäjiltä peritään myös asiakasmaksuja. Monelle pienituloiselle maksut ovat kohtuuttoman suuria ja johtavat niiden perintään ulosoton kautta. Asiakasmaksulaissa on pitkä ja sekava lista maksuttomista sosiaali- ja terveyspalveluista. Tällaisia ovat esimerkiksi eräät sosiaalityön, sosiaaliohjauksen, sosiaalisen kuntoutuksen, perhetyön, päihdetyön ja neuvonnan palvelut sekä osa kehitysvammaisten ja vammaisten palveluista. Maksuttomia terveydenhuollon palveluja ovat esimerkiksi alle 18-vuotiaille annetut perusterveydenhuollon palvelut sekä poliklinikan antama tutkimus ja hoito. Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai kätilön vastaanottokäynneistä ei peritä keneltäkään maksua. Maksuttomia ovat myös laitoshoito sekä terveydenhuollon ammattihenkilöiden antamat erilaiset hoidot ja yksityislääkärin lähetteellä tehtävät laboratorio- ja kuvantamistutkimukset. Maksuttomia ovat lisäksi seksuaalisen väkivallan uhreja varten perustettujen tukikeskusten tarjoamat palvelut sekä päihteitä käyttäville raskaana oleville suunnattujen äitiyspoliklinikoiden hoito.

Kaikista muista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista voidaan periä asiakasmaksuja. Asiakasmaksulain 683 euron maksukaton ylittymisen jälkeen siihen sisältyvät palvelut ovat kuitenkin asiakkaalle maksuttomia asianomaisen kalenterivuoden loppuun. Maksukaton ylittymisen jälkeen saadaan kuitenkin periä yli 18- vuotiailta laitoshoidosta enintään 22,50 euroa vuorokaudelta.

Hyvinvointialueet saavat jättää maksut perimättä tai alentaa niitä, jos maksu vaarantaa asiakkaan toimeentulon edellytyksiä. Maksun alentamisen ja perimättä jättämisen pitäisi lain mukaan olla ensisijaista toimeentulotukeen nähden. Maksuvapautuksen tai alennuksen myöntäminen edellyttää kuitenkin riittäviä tietoja palvelun käyttäjän tuloista, minkä vuoksi esimerkiksi HUS ei myönnä lainkaan vapautuksia tai alennuksia. Yksityisessä työterveyshuollossa ei peritä lainkaan asiakasmaksuja. Vastaavasti myös sotekeskusten vastaanotossa kaikki palvelut pitäisi säätää asiakasmaksulaissa maksuttomiksi. Hyvinvointialueiden rahoitus voitaisiin paremmin turvata maakuntaverolla, jolloin julkisten palvelujen rahoittamiseen osallistuisivat kaikki alueen asukkaat.

Espoon Nuuksion Työväenyhdistys r.y. esittää, että

valtion on määrättävä, että sotekeskusten vastaanotossa ei peritä asiakasmaksua.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 79


Kommentoi

Tietosuoja