Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Aloitteessa esitetään asumistuen kehittämistä siten, että ruokakunnan määritelmässä voidaan huomioida lapsen väestörekisteriin kirjattu vuoroasumistilanne. Vuoden 2020 puoluekokous edellytti, että SDP edistää hallituksessa ja sosiaaliturvakomiteassa vuoroasumistilanteiden parempaa huomioimista sosiaaliturvassa. SDP on eri yhteyksissä nostanut esille tarpeen huomioida vuoroasumistilanteet sosiaaliturvassa nykyistä paremmin. Poliittisessa ohjelmassa on niin ikään todettu, että vuoroviikkoasumisessa lapsella tulee olla mahdollisuus kahteen osoitteeseen, jotta huoltajalla on mahdollisuus asumistukeen ja esimerkiksi koulukyyteihin.

58 Edistetään asumistuen kehittämistä siten, että ruokakunnan määritelmässä voidaan huomioida lapsen väestörekisteriin kirjattu vuoroasumistilanne

Nuorsosialidemokraatit NUS ry

Lasten vuoroasuminen yleistyy jatkuvasti. Vuodesta 2019 alkaen vuoroasumisratkaisut on voitu kirjata myös väestörekisteriin. Vuoroasuminen on kuitenkin olennaisesti yleisempää paremmin toimeentulevissa perheissä eli silloin, kun vanhemmat kuuluvat ylimpiin tulodesiileihin. Osasyy tähän on se, ettei etävanhemman asumistuen laskennassa huomioida vuoroasuvaa lasta, jos lapsi ei ole hänen luonaan kirjoilla. Eron jälkeisen yhteistyövanhemmuuden onnistuminen parantaa tutkimusten mukaan lasten hyvinvointia. Parhaiten eron kokeneiden lasten joukossa voivat ne, jotka vuoroasuvat vanhempiensa välillä. Yhteiskunnan tulisi kaikin mahdollisin keinoin pyrkiä vahvistamaan vuoroasumisen asemaa eron jälkeisissä vanhemmuusjärjestelyissä. Asumistuen maksaminen vuoroasuvan lapsen osalta molempiin koteihin poistaisi yhden esteen vuoroasumisratkaisujen tieltä ja helpottaisi vuoroasumistilanteita etenkin alempiin tulodesiileihin kuuluvien vanhempien perheissä. Asumistuen saaminen on myös yksi tekijä erojen jälkeisissä huoltoriidoissa. Mahdollistamalla asumistuen maksaminen molempiin koteihin, voidaan myös vähentää huoltoriitoja ja ehkäistä vanhempien välisiä konflikteja.

Nuorsosialidemokraatit NUS ry esittää, että

puolue toimii sen eteen, että asumistukea määriteltäessä vuoroasuva lapsi voidaan laskea osaksi ruokakuntaa kummassakin kodissaan. Hyväksyessään tämän aloitteen, SDP sitoutuu edistämään asumistuen kehittämistä siten, että ruokakunnan määritelmässä voidaan huomioida lapsen väestörekisteriin kirjattu vuoroasumistilanne.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 78


Kommentoi

Tietosuoja