Puoluekokous yhtyy aloitteisiin 55 ja 56 sekä aloitteeseen 54 työttömyysturvan omavastuupäivien poistamisen osalta.

Puoluekokous yhtyy aloitteisiin 55 ja 56 sekä aloitteeseen 54 työttömyysturvan omavastuupäivien poistamisen osalta.

Aloitteessa 56 esitetään työttömyyspäivärahan omavastuuajan poistamista, aloitteessa 55 omavastuuajan poistamista lomautustilanteissa ja aloitteessa 54 työttömyysturvan karenssien ja omavastuun poistamista.

SDP on pitänyt tärkeänä, että sosiaaliturva säilyy jatkossakin syyperusteisena ja vastikkeellisena Vastikkeeksi työttömyysetuudesta työttömän työnhakijan tulee hakea ja olla valmis vastaanottamaan hänelle tarjottua sopivaa työtä, koulutusta ja työllistymistä edistäviä palveluita. Vuonna 2022 voimaan tulleessa työvoimapalveluiden uudistuksessa karenssiaikoja lievennettiin, mutta niillä on edelleen paikkansa osana vastikkeellista työttömyysturvaa.

Työttömyysturvassa on viiden arkipäivän omavastuuaika, jonka ajalta etuutta ei makseta. Omavastuuajan tulee kertyä enintään kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Kerran täyttyneen omavastuuajan laskeminen alkaa alusta silloin, kun henkilö on täyttänyt työssäoloehdon uudelleen ja työttömyysturvan enimmäismaksuaika alkaa alusta. Esimerkiksi suhdanne- ja kausivaihteluille alttiissa työssä työskentelevillä tai toistuvien lyhyiden lomautusten tapauksessa omavastuuajan kertyminen saattaa alkaa toistuvasti alusta, jolloin työnhakija ei saa lyhyiltä työttömyysjaksoilta ollenkaan työttömyysetuutta.

Vuoden 2020 puoluekokous kannatti työttömyysturvan omavastuupäivien poistamista kokonaan sekä lomautetuilta että irtisanotuilta. Tavoite ei ole toistaiseksi toteutunut. Puoluehallitus katsoo edelleen, että työttömyysturvan omavastuupäivistä tulisi luopua.

Aloitteessa 24 viitataan myös sairauspäivärahan omavastuuaikaan. Sairauspäivärahan omavastuuaika on sairastumispäivä ja sitä yhtäjaksoisesti seuraavat 9 arkipäivää. Työsopimuslain mukaan työntekijällä on kuitenkin oikeus sairausajan palkkaan omavastuuajalta. Työttömän työnhakijan sairastuessa sairauspäivärahan omavastuuajalta voidaan puolestaan maksaa työttömyysetuutta.

Jos työnantaja maksaa työntekijälle palkkaa omavastuuajan jälkeisen poissaolon ajalta, Kela maksaa sairauspäivärahan työnantajalle. Käytännössä omavastuuajasta luopuminen voisi tarkoittaa sitä, että Kela maksaisi sairauspäivärahan työnantajalle aina työntekijän ensimmäisestä sairauspäivästä alkaen. Omavastuuajasta luopuminen aiheuttaisi siten merkittäviä kustannuksia sairausvakuutusjärjestelmälle, olisi hallinnollisesti raskas ja voisi myös heikentää työnantajan kannustimia sairauspoissaolojen ennaltaehkäisyyn. Puoluehallitus ei siten näe tarvetta sairauspäivärahan omavastuun muuttamiseen.

54 Karenssit ja omavastuut pois työttömyysturvan edestä

Porin demarit ry:n jäsen Jari Mattila

Miksi työntekijää rangaistaan, jos lähtee huonolta työnantajalta? Mitä sanktioita työnantajalle siitä tulee, kun työntekijä ottaa lopputilin? Paikallinen sopiminen olisi parempaa, kun olisi työnantajalla tieto siitä, jos ei sovita kunnolla voi olla, ettei kukaan ole kohta työssä hänellä. Minusta on nykypäivänä järjetöntä, että rangaistaan työntekijää/hakijoita. Onko työnantajalla jokin rangaistus tai haastattelu menettely olemassa? Ei taida olla.

Porin demarit ry:n jäsen Jari Mattila esittää, että

karenssit ja omavastuut ovat saatava pois työttömyysturvan ja etuuksien edestä. Sairauspäiväraha omavastuu 9pv on kohtuutonta.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 75

55 Omavastuuaika lomautustilanteissa poistettava

Sastamalan Sosialidemokraatit ry:n jäsen Jari Kaihlamäki

Lomautustilanteet johtuvat pääasiassa markkinatilanteesta tai työpaikan säästötarpeesta, jotka eivät ole kumpikaan työntekijästä johtuvia. Nykypäivänä suuri osa lomautuksista tehdään vielä vuorolomautuksina koskemaan kaikkia työntekijöitä. Eli mitenkään ei voi vaikuttaa itse siihen lomautetaanko vai ei. Tästä syystä ei myöskään voi työntekijöitä rangaista omavastuu/karenssiajalla siitä, että olisi jotenkin itse aiheuttanut lomautustilanteensa. Tämän vuoksi tällainen työntekijöiden suoranainen kiusaaminen ja kyykyttäminen täytyy välittömästi lopettaa.

Sastamalan Sosialidemokraatit ry:n jäsen Jari Kaihlamäki esittää, että

omavastuuaika lomautustilanteessa pitää poistaa.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 75

56 Työttömyyden ja lomautuksen päivärahan omavastuuaika on poistettava

Hervannan Sosialidemokraattinen Yhdistys r.y.

Työttömyyspäivärahan tai työmarkkinatuen nykyinen omavastuuaika on viisi päivää. Omavastuuaika on kohtuuton tulonmenetys varsinkin ihmiselle, jota työttömyys tai lomautus kohtaa yllättävästi. Työnantajat lomauttavat työntekijöitä taloudellisista ja tuotannollisista syistä. On siis kohtuutonta, että työntekijä kohtaa omavastuuajan lomautustilanteissa.

Hervannan Sosialidemokraattinen Yhdistys r.y. esittää, että

Suomen sosialidemokraattisen puolueen tulee edistää omavastuuajan poistamista työttömyysturvalaista.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 75


Kommentoi

Tietosuoja