Puoluekokous ei yhdy aloitteisiin, mutta aloitteissa esiin tuotu ongelma usean hyvinvointialueen piirin osalta tunnistetaan ja ennen seuraavia aluevaaleja on syytä luoda selkeä ohjeistus valintaprosessiin.

Puoluekokous ei yhdy aloitteisiin.

– Muutosesitys 1

Helsingin Sosialidemokraatit · 1

Puoluekokouksen päätös:

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen tässä puoluekokouksessa tehtävän sääntömuutoksen osalta, mutta toteaa, että hyvinvointialueiden poliittista toimintaa koskevat käytännöt ja menettelytavat ovat vielä keskeneräisiä ja nopeasti kehittyviä. Näin ollen puolueen sääntöjen kokonaisvaltainen uudistaminen tullee ajankohtaiseksi vasta tulevien puoluekokouskausien aikana. Tällaisen mahdollisen uudistuksen yhteydessä on myös aiheellista tehdä aloitteentekijöiden esittämät kirjaukset puolueen säännöstöön.

Kannattajat
  • Juha Jaatinen

– Muutosesitys 2

Uudenmaan Sosialidemokraatit ry · 3

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen, mutta aloitteissa esiin tuotu ongelma usean hyvinvointialueen piirin osalta tunnistetaan ja ennen seuraavia aluevaaleja on syytä luoda selkeä ohjeistus valintaprosessiin.

Kannattajat
  • Elina Holm
  • Jouko Kuivila
  • Mirja Suhonen

Aloitteissa 141, 144 ja 154 esitetään puolueen sääntöjen sekä piirijärjestöjen, kunnallisjärjestöjen ja puolueosastojen mallisääntöjen muuttamista. Aloitteessa 141 muutos koskisi hyvinvointialueiden toimintaa ja aluevaaleja. Lisäksi esitetään, että puolueorganisaation eri tasojen vastuut sekä aluevaalityössä että hyvinvointialueiden luottamuselinten työssä tulisi määritellä nykyistä tarkemmin. Aloitteessa 144 esitetään sääntöjen muuttamista niiltä osin, jotka koskevat sosialidemokraattisten ehdokkaiden asettamista hyvinvointialueen luottamustoimiin.  Aloitteessa 154 esitetään sääntöjen muuttamista niiltä osin, jotka koskevat sosialidemokraattisten ehdokkaiden asettamista hyvinvointialueen luottamustoimiin ja hyvinvointialueen poliittista työtä. Lisäksi pohdittavaksi esitetään hyvinvointialuekohtaisten luottamuselinten perustamista päättämään ehdokasasettelusta ja vaalityöstä niissä piirijärjestöissä, joiden toiminta-alueella on useita hyvinvointialueita.

Tällä hetkellä aluevaalityötä ja hyvinvointialueiden poliittista työtä ohjaa puoluevaltuuston 11.4.2021 hyväksymä “SDP:n Hyvinvointialueita koskeva poliittinen malliohjesääntö ja ehdokasasettelu” -ohjesääntö. Puoluevaltuuston päätöksessä kuvataan ko. ohjesäännön sääntötausta ja kuvataan eri toimijoiden tehtävät ja päätösvalta.

Ohjesäännössä pykälässä 8 todetaan: “Piirikokous päättää vaalien jälkeen sosialidemokraattisten ehdokkaiden asettamisesta aluevaltuuston päättämiin luottamustoimiin. Samoin piirikokous päättää menettelytavasta, jolla vaalikauden aikana vapautuviin tai kesken vaalikautta syntyviin uusiin luottamustoimiin tehdään ehdollepano”.

Ohjesäännössä pykälässä 5 todetaan: “Virallisista vaalivalmisteluista huolehtii piirikokous. Käytännön vaalivalmisteluista vastaa piirihallitus ja sen valitsemat vaalipäälliköt sekä vaalityöryhmät”.

Kyseiset ohjesäännön määräykset ovat yksiselitteisiä ja kuvastavat pitkäaikaista sosialidemokraattista päätöksentekoperinnettä. Puoluevaltuuston hyväksymä malliohjesääntö jättää kuitenkin piirikokouksille ja -hallituksille harkintavaltaa päätösvallan siirtämisestä edelleen.

Puolueen sääntökokonaisuus on keskinäisriippuvainen ja hierarkkinen. Tämän takia puolueen eri sääntötasoja on perusteltua muuttaa yhtenäisen, huolellisen ja osallistavan valmistelun tuloksena. Hyvinvointialueiden poliittista toimintaa koskevat käytännöt ja menettelytavat ovat vielä keskeneräisiä ja nopeasti kehittyviä. Näin ollen puolueen sääntöjen kokonaisvaltainen uudistaminen tullee ajankohtaiseksi vasta tulevien puoluekokouskausien aikana. Tällaisen mahdollisen uudistuksen yhteydessä on myös aiheellista tehdä aloitteentekijöiden esittämät kirjaukset puolueen säännöstöön.

141 Hyvinvointialueiden toimintaan ja vaaleihin liittyvät tarvittavat sääntömuutokset

Länsi-Vantaan Sosialidemokraatit ry

Hyvinvointialueiden toimintaan ja vaaleihin liittyvät sääntömuutokset ovat tarpeen toiminnan ja vastuiden selkeyttämiseksi sekä jäsendemokratian toteutumisen takaamiseksi.

Länsi-Vantaan Sosialidemokraatit ry esittää, että

puolueen, puolueen piirijärjestöjen, kunnallisjärjestöjen sekä puolueosastojen sääntöihin tehdään hyvinvointialueiden toimintaan ja vaaleihin liittyvät tarvittavat muutokset, joissa määritellään puolueorganisaation eri tasojen vastuut hyvinvointialueiden luottamuselinten toiminnassa ja vaaleissa.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 194

142 SDP:n hyvinvointialueita koskevan poliittisen ohjesäännön päivitys

Uudenmaan Sosialidemokraatit ry

Nykyisessä ohjesäännössä lähdetään siitä, että piirikokous päättää aluevaalien jälkeen sosialidemokraattisten ehdokkaiden asettamisesta aluevaltuuston päättämiin luottamustoimiin. Piirijärjestöissä, joiden alueella toimii useampi hyvinvointialue, nykyinen ohjeistus aiheuttaa tilanteen, jossa toisen hyvinvointialueen alueella toimivilla piirikokousedustajilla on tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa myös toisen hyvinvointialueen luottamustoimien paikkajakoon. Tämä riski korostuu varsinkin tilanteissa, joissa piirikokousedustajien määrä ei jakaudu tasaisesti piirijärjestön alueella toimivien hyvinvointialueiden kesken.

Uudenmaan Sosialidemokraatit ry esittää, että

puolueen tulee tehdä puolueen mallisääntöihin muutokset, joissa täsmennetään sosialidemokraattisten ehdokkaiden asettamisesta aluevaltuuston päättämiin luottamustoimiin tilanteissa, joissa piirijärjestön alueella toimii useampi eri hyvinvointialue.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 194

143 Aluevaalien vaikutus puolueen ja sen piirien sääntöihin

Tikkurilan Työväenyhdistys ry

Puolueorganisaation vastuunjako on eri vaalien välillä ollut SDP:n historiassa hyvin looginen. Puolue vastaa valtakunnallisista vaaleista ja kantaa erityisvastuun presidentinvaaleissa ja europarlamentin vaaleissa. Piirijärjestöt organisoivat eduskuntavaalit, ja kunnallisjärjestöt tai niiden tehtäviä hoitavat puolueosastot vastaavat kuntavaalien ehdokasasettelusta ja vaalityöstä. Vuoden 2023 alussa käynnistyneet hyvinvointialueet toivat uudet, alueelliset, vaalit jo vuonna 2022. Monissa vaalipiireissämme piirirajat noudattelevat hyvinvointialueiden alueita. On luontevaa, että ne organisoivat alueensa vaalit. Poikkeuksen muodostavat ne piirit, joiden alueella on useampi hyvinvointialue. Uudenmaan piirin alueella on peräti neljä hyvinvointialuetta. Ensimmäisissä aluevaaleissa ehdokasasettelusta ja vaalityöstä päätti näissäkin piireissä piirihallitus, ja sama koski ehdokasasettelua hyvinvointialueen luottamushenkilöelimiin. Puolueen sääntöjä on ollut tapana tarkastella, mikäli vaalilainsäädäntö on antanut sille aihetta. Näin tehtiin muun muassa siirryttäessä tasavallan presidentin vaalissa suoraan kansanvaaliin, ensimmäisten Euroopan parlamentin vaalien sekä viimeksi vaalipiirimuutosten yhteydessä.

Tikkurilan Työväenyhdistys ry esittää, että

puolue pohtisi, mikä vaikutus alueellisten vaalien toimeenpanolla ja hyvinvointialueiden käynnistymisellä on puolueen piirijärjestöjen ja puolueosastojen sääntöihin. Erityisesti niillä alueilla, joissa hyvinvointialueen ja vaalipiirin piirijärjestön rajat eivät ole yhdenmukaiset, tarvitaan sääntöjen ja ohjeistusten päivitystä. Yhdistys ehdottaa harkittavaksi, onko tarpeen järjestää piirin sisälle hyvinvointialuekohtaiset luottamuselimet päättämään ehdokasasetteluista ja vaalityöstä. Mikäli tähän päädytään, uudistus olisi hyvä toteuttaa seuraavan sääntöuudistuksen yhteydessä.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 195


Kommentoi

Tietosuoja