Puoluekokous yhtyy aloitteiden tavoitteeseen veroparatiisitalouden kitkemisestä. Yksittäisten maiden rajaaminen sijoitusten ulkopuolelle ei kuitenkaan ole toteuttamiskelpoinen keino tavoitteen toteuttamiseksi Euroopan unionin perustamissopimuksen pääomien vapaan liikkuvuuden periaatteen ja Suomen perustuslain asettamien rajoitteiden vuoksi. Puoluekokous pitää sen sijaan tärkeänä estää veroparatiisien hyödyntäminen verovälttelyssä lakimuutoksin sekä kansainvälisin sopimuksin. Olennaista on laajentaa ja tiivistää veropohjaa sekä lisätä läpinäkyvyyttä, jotta haitallinen verovälttely ei onnistu. Muutosta tulee tukea riittävällä valvonnalla ja sanktioilla.

Puoluekokous yhtyy aloitteiden tavoitteeseen veroparatiisitalouden kitkemisestä. Yksittäisten maiden rajaaminen sijoitusten ulkopuolelle ei kuitenkaan ole toteuttamiskelpoinen keino tavoitteen toteuttamiseksi Euroopan unionin perustamissopimuksen pääomien vapaan liikkuvuuden periaatteen ja Suomen perustuslain asettamien rajoitteiden vuoksi. Puoluekokous pitää sen sijaan tärkeänä estää veroparatiisien hyödyntäminen verovälttelyssä lakimuutoksin sekä kansainvälisin sopimuksin. Olennaista on laajentaa ja tiivistää veropohjaa sekä lisätä läpinäkyvyyttä, jotta haitallinen verovälttely ei onnistu. Muutosta tulee tukea riittävällä valvonnalla ja sanktioilla.

Puoluehallitus on ottanut aloitteiden esitykseen kantaa vastatessaan jatkuvan aloiteoikeuden mukaiseen aloitteeseen vuonna 2022.

Veroparatiisit ovat niin kutsutun haitallisen verokilpailun äärimuoto. Ne ylläpitävät veronkiertoa ja muuta talousrikollisuutta mahdollistaessaan varojen ja tulojen piilottamisen muiden maiden viranomaisilta. Veroparatiisit mahdollistavat niin kutsuttua aggressiivista verosuunnittelua, jossa muualla kertyneitä tuloja kanavoidaan verokeitaisiin matalan verotuksen piiriin. Veroparatiisit loukkaavat toiminnallaan muiden maiden suvereniteettia estämällä niiden mahdollisuuksia järjestää verotus tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti.

Kansainvälinen veronkierto ja aggressiivinen verosuunnittelu aiheuttavat esimerkiksi OECD:n arvioiden mukaan globaalisti vuosittain vähintään satojen miljoonien eurojen veromenetykset. Suomessa pelkästään monikansallisten yritysten verovälttelyn aiheuttamat veromenetykset arvioitiin tuoreessa tutkimuksessa noin miljardiksi euroksi vuodessa (ks. esim. Tørsløv, Wier & Zucman 2022).

Verovilppi, aggressiivinen verosuunnittelu ja muu talousrikollisuus haittaavat markkinoiden toimintaa ja johtavat epätasapuoliseen verotukseen. Erityisesti pienemmät kansalliset yritykset häviävät kilpailussa, kun niillä ei ole mahdollisuuksia hyödyntää veroparatiiseja samalla tapaa. Veroparatiisitalous kasvattaa myös taloudellista eriarvoisuutta, sillä verovälttely ja veronkierto ovat laskeneet suurituloisimpiin ja varakkaimpiin kohdistuvia omistamisen veroja. Vapaamatkustajuus ja sen synnyttämä epäreilu verotus rapauttavat myös luottamusta koko yhteiskuntaan ja demokratiaan.

Aggressiivinen verosuunnittelu, veronkierto ja haitallinen verokilpailu ovat kansainvälisen talousjärjestelmän suurimpia ongelmia, mikä on tunnustettu laajasti kansainvälisissä järjestöissä ja tutkimuksissa. Ongelmiin on myös puututtu niin kansallisesti kuin kansainvälisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana. OECD käynnisti G7-maiden aloitteesta vuonna 2013 Base Erosion and Profit Shifing (BEPS) –hankkeen, joka johti monikansallisten yritysten verovälttelyyn puuttumiseen kaikkialla maailmassa.

Vaikka toimeenpannut ja käynnissä olevat muutokset ovat merkittäviä, tarvitaan yhä uusia lakimuutoksia ja kansainvälisiä sopimuksia, jotta veroparatiisien hyödyntäminen verovälttelyssä saadaan lopetettua.

SDP on jo kauan edistänyt verovälttelyyn ja veroparatiisitalouteen puuttumista osana oikeudenmukaisempaa verotusta. Veronkiertoon ja aggressiiviseen verosuunnitteluun puuttuminen olivat keskeisessä roolissa myös puolueen vuoden 2020 poliittisessa ohjelmassa ja tämän puoluekokouksen käsittelemässä poliittisen ohjelman luonnoksessa.

Keskeistä on erityisesti veropohjan tiivistäminen ja läpinäkyvyyden lisääminen. Lisäksi SDP on muun muassa esittänyt, että verovälttelyn sanktioita on vahvistettava ja EU:n veroparatiisimaiden listaa täydennettävä. EU pitää julkista listaa veroparatiiseiksi luokitelluista maista, jotta näitä maita voidaan painostaa luopumaan haitallisista käytännöistään. Lista on kuitenkin ollut puutteellinen eikä se ole muun muassa sisältänyt EU-maita, joilla on ollut haitallisia verokäytäntöjä. Tämä puute olisi korjattava.

Veropohjan tiivistäminen onnistuu saattamalla veroparatiiseihin siirretyt tulot verotuksen piiriin kansallisin lakimuutoksin ja verosopimuksin. SDP on kannattanut muun muassa niin kutsutun korkovähennysrajoituksen puutteiden poistamista, jotta monikansallisten yritysten olisi vaikeampi siirtää voittojaan verokeitaisiin. SDP on tukenut kansainvälisiä verovälttelyn vastaisia ja veropohjaa vahvistavia toimia, kuten riittäviä vähimmäisverotasoja sekä tavoitetta siitä, että monikansallisia konserneja verotettaisiin yhtenä kokonaisuutena. Läpinäkyvyyttä voidaan lisätä muun muassa varmistamalla, että verokeitaisiin siirretyt tulot ja verovälttelyssä hyödynnettyjen pöytälaatikkoyhtiöiden omistajat tulevat viranomaisteen tietoon.

Kategorinen yksittäisten maiden rajaaminen sijoitusten tai toiminnan ulkopuolelle kiellolla ei ole realistista, vaikka niillä olisi haitallisia käytäntöjä, kuten veroparatiiseilla. Se olisi muun muassa EU:n perustamissopimuksen pääomien vapaan liikkumisen periaatteen vastaista ja ongelmallista myös perustuslain näkökulmasta. Kielto ei kuitenkaan ole tarpeen veroparatiisisijoitusten hillitsemiseksi. Veroparatiisitalouteen puututaan parhaiten edellä kuvatuilla lakimuutoksilla ja kansainvälisten sopimusten kautta. Niillä ei suoraan estetä sijoituksia veroparatiiseihin vaan varmistetaan, ettei näistä sijoituksista voi enää saada verotuksellista etua. Lisäksi on olennaista edistää kansainvälisessä yhteistyössä sitä, että verokeitaat luopuvat haitallisista käytännöistään.

11 Veroparatiisien käytön lopettaminen

Hakametsän Sosialidemokraatit ry ja Messukylän Työväenyhdistys ry

Vuosikymmeniä on lisääntynyt veroparatiisien käyttö. Siinä tarkoituksena on omaisuuden, tulojen, omistajatietojen ja liiketoimien ynnä varallisuusjärjestelyjen kätkeminen viranomaisilta ja julkisuudelta. Kätkemisellä vältetään alkuperämaan lainsäädäntöä ja velvoitteita. Tämä vääristää tulo- ja varallisuuseroja sekä edistää laittomuuksia tulojen ja varallisuuden kätkemisessä.

Veroparatiisit tarjoavat rikkaille ja suuryhtiöille mahdollisuuden välttää yhteiskunnallisia velvoitteita. Samalla ajetaan verotasoja kohti nollaa. Seurauksena on moraalikato, mikä rapauttaa yleistä veronmaksuhalua ja lisää verovälttelyä kansalaisten piirissä. Veroparatiisit tarjoavat salaisuuden verojen välttämiseksi, minimaalista tai olematonta verokantaa ja omistusten piilottamista.

Veroparatiiseissa on arvioitu olevan yhtiöiden ja yksityishenkilöiden varallisuutta 40 000–70 000 miljardia dollaria. Kehittyneiden maiden vuosittaiset veromenetykset on arvioitu 1000 miljardiksi dollariksi. Suomen menetykset on arvioitu miljardin dollarin tasoiseksi.

Verovälttelyä käyttävät maailman kansakuntien rikkaat, suuryhtiöt ja pankit, valtionjohtajat, diktaattorit, oligarkit, julkimot. Tähän joukkoon kuuluu lisääntyvässä määrin vauras keskiluokka erillisetujen tavoittelussa. ’Paratiisipalvelujen’ käyttäjinä ovat ammattirikolliset, huumeliigat, ihmissalakuljettajat, rahanpesijät sekä tiedustelu- ja turvallisuuspalvelut, myös varastetun taiteen ja antiikkiesineiden, veritimanttien ja aseiden myyjät sekä muut rikolliset tahot. Paratiisien käyttö on räikeää yhteiskunnallisten velvoitteiden välttelyä. Se on mitä suurinta moraalittomuutta. Moraalittomuutta on myös se, että tämänlaiseen yhteiskunnalliseen epäkohtaan ei puututa, vaikka sen olemassaolo ja taloudellinen merkitys täysin tiedostetaan. Paratiisinkäyttäjät ovat kasvava ja joukossamme elävä vapaamatkustajien ryhmittymä, joka asettaa kyseenalaiseksi laillisuuden ja liiketoiminnan yhteiskunnalliset velvoitteet. Kyseessä on samalla toimivan demokratian uhka ja rapauttaja. Se myös vääristää markkinoiden toiminnan. Maailman kaupasta suuri osa kiertää näiden hämärän liiketoiminnan vyöhykkeiden kautta.

EU:n ja OECD:n viimeaikaiset yritykset rajoittavat veroparatiisien toimintaa tietojen vaihdolla ovat jääneet vähäisiksi. Samoin veroparatiisien tutkimus on olematonta ja yhteiskunnallinen keskustelu puuttuu. Välinpitämättömyys tämänlaista vapaamatkustamisen lopettamista kohtaan on todella hämmästyttävää. Se kertoo samalla politiikan, hallinnon ja paratiisitoiminnan yhteen kietoutumisesta. Kansainvälistä menettelyä veroparatiisitoiminnan kieltämiseksi ei ole. Julkisuudessa ei myöskään ole raportoitu menettelyn kriminalisoimiseksi tehdyistä aloitteista. Veroparatiisien käyttämisen kielto edellyttää tässä vaiheessa etenemistä kansallisten säädösten ja sanktioiden kautta. Suomen sosialidemokraattisen puolueen tulee ottaa ohjelmoitu ja aktiivinen ote edellä kerrotun verovälttelyn lopettamiseksi.

Hakametsän Sosialidemokraatit ry ja Messukylän Työväenyhdistys ry esittävät, että

Sos.dem. puolueen puoluehallitus velvoitetaan toimimaan siten, että käynnistetään lainvalmistelu valtiontoimintojen irtikytkemiseksi veroparatiiseista sekä tarvittavat toimenpiteet asian nostamiseksi EU:n sisällä. Yleisempi lainvalmistelu veroparatiisien käytön kieltämiseksi Suomen kansalaisilta ja oikeushenkilöiltä, ja että säädettävässä laissa on paratiisinkäytön sanktiot sekä valvontakäytännöt lain toimeenpanoa varten.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 23

12 Veroparatiisien käytön lopettaminen

Sastamalan sos.dem. kunnallisjärjestö

Vuosikymmeniä on lisääntynyt veroparatiisien käyttö. Siinä tarkoituksena on omaisuuden, tulojen, omistajatietojen ja liiketoimien ynnä varallisuusjärjestelyjen kätkeminen viranomaisilta ja julkisuudelta. Kätkemisellä vältetään alkuperämaan lainsäädäntöä ja velvoitteita. Tämä vääristää tulo- ja varallisuuseroja sekä edistää laittomuuksia tulojen ja varallisuuden kätkemisessä. Veroparatiisit tarjoavat rikkaille ja suuryhtiöille mahdollisuuden välttää yhteiskunnallisia velvoitteita. Samalla ajetaan verotasoja kohti nollaa. Seurauksena on moraalikato, mikä rapauttaa yleistä veronmaksuhalua ja lisää verovälttelyä kansalaisten piirissä. Veroparatiisit tarjoavat salaisuuden verojen välttämiseksi, minimaalista tai olematonta verokantaa ja omistusten piilottamista. Veroparatiiseissa on arvioitu olevan yhtiöiden ja yksityishenkilöiden varallisuutta 40 000–70 000 miljardia dollaria. Kehittyneiden maiden vuosittaiset veromenetykset on arvioitu 1000 miljardiksi dollariksi. Suomen menetykset on arvioitu miljardin dollarin tasoiseksi.

Verovälttelyä käyttävät maailman kansakuntien rikkaat, suuryhtiöt ja pankit, valtionjohtajat, diktaattorit, oligarkit, julkimot. Tähän joukkoon kuuluu lisääntyvässä määrin vauras keskiluokka erillisetujen tavoittelussa. ’Paratiisipalvelujen’ käyttäjinä ovat ammattirikolliset, huumeliigat, ihmissalakuljettajat, rahanpesijät sekä tiedustelu- ja turvallisuuspalvelut, myös varastetun taiteen ja antiikkiesineiden, veritimanttien ja aseiden myyjät sekä muut rikolliset tahot. Paratiisien käyttö on räikeää yhteiskunnallisten velvoitteiden välttelyä. Se on mitä suurinta moraalittomuutta. Moraalittomuutta on myös se, että tämänlaiseen yhteiskunnalliseen epäkohtaan ei puututa, vaikka sen olemassaolo ja taloudellinen merkitys täysin tiedostetaan. Paratiisinkäyttäjät ovat kasvava ja joukossamme elävä vapaamatkustajien ryhmittymä, joka asettaa kyseenalaiseksi laillisuuden ja liiketoiminnan yhteiskunnalliset velvoitteet. Kyseessä on samalla toimivan demokratian uhka ja rapauttaja. Se myös vääristää markkinoiden toiminnan. Maailman kaupasta suuri osa kiertää näiden hämärän liiketoiminnan vyöhykkeiden kautta.

EU:n ja OECD:n viimeaikaiset yritykset rajoittavat veroparatiisien toimintaa tietojen vaihdolla ovat jääneet vähäisiksi. Samoin veroparatiisien tutkimus on olematonta ja yhteiskunnallinen keskustelu puuttuu. Välinpitämättömyys tämänlaista vapaamatkustamisen lopettamista kohtaan on todella hämmästyttävää. Se kertoo samalla politiikan, hallinnon ja paratiisitoiminnan yhteen kietoutumisesta. Kansainvälistä menettelyä veroparatiisitoiminnan kieltämiseksi ei ole. Julkisuudessa ei myöskään ole raportoitu menettelyn kriminalisoimiseksi tehdyistä aloitteista. Veroparatiisien käyttämisen kielto edellyttää tässä vaiheessa etenemistä kansallisten säädösten ja sanktioiden kautta. Suomen sosialidemokraattisen puolueen tulee ottaa ohjelmoitu ja aktiivinen ote edellä kerrotun verovälttelyn lopettamiseksi.

Sastamalan sos.dem. kunnallisjärjestö esittää, että

Sos.dem. puolueen puoluehallitus velvoitetaan toimimaan siten, että käynnistetään lainvalmistelu veroparatiisien käytön kieltämiseksi Suomen kansalaisilta ja oikeushenkilöiltä, ja että säädettävässä laissa on veroparatiisin käytön sanktiot sekä valvontakäytännöt lain toimeenpanoa varten.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 24

13 Veroparatiisien käytön lopettaminen

Hervannan Sosialidemokraattinen Yhdistys r.y., Rantaperkiön Työväenyhdistys ry, Messukylän Työväenyhdistys ry ja Hakametsän Sosialidemokraatit ry

Vuosikymmeniä on lisääntynyt veroparatiisien käyttö. Siinä tarkoituksena on omaisuuden, tulojen, omistajatietojen ja liiketoimien ynnä varallisuusjärjestelyjen kätkeminen viranomaisilta ja julkisuudelta. Kätkemisellä vältetään alkuperämaan lainsäädäntöä ja velvoitteita. Tämä vääristää tulo- ja varallisuuseroja sekä edistää laittomuuksia tulojen ja varallisuuden kätkemisessä.

Yhteinen aloite Rantaperkiön työväenyhdistyksen, Messukylän työväenyhdistyksen ja Hakametsän sosialidemokraattien kanssa.

Hervannan Sosialidemokraattinen Yhdistys r.y., Rantaperkiön Työväenyhdistys ry, Messukylän Työväenyhdistys ry ja Hakametsän Sosialidemokraatit ry esittävät, että

Sos.dem. puolueen puoluehallitus velvoitetaan toimimaan siten, että käynnistetään lainvalmistelu veroparatiisien käytön kieltämiseksi Suomen kansalaisilta ja oikeushenkilöiltä, ja että säädettävässä laissa on paratiisinkäytön sanktiot sekä valvontakäytännöt lain toimeenpanoa varten.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 26


Kommentoi

Tietosuoja