Puoluekokous yhtyy aloitteeseen. SDP:n tulee toimia eduskunnassa poliittisen ohjelman teollisuus- ja elinkeinopoliittisten linjausten pohjalta avatakseen parlamentaarisen keskustelun, aloitteessa esitetyn suunnitelman rakentamiseksi vaalikauden 2023–2027 aikana yhteistyössä muiden eduskuntapuolueiden kanssa.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen. SDP:n tulee toimia eduskunnassa poliittisen ohjelman teollisuus- ja elinkeinopoliittisten linjausten pohjalta avatakseen parlamentaarisen keskustelun, aloitteessa esitetyn suunnitelman rakentamiseksi vaalikauden 2023–2027 aikana yhteistyössä muiden eduskuntapuolueiden kanssa.

Aloitteessa esitetään, että SDP edistäisi teollisuuden pitkän aikavälin parlamentaarisen suunnitelman aikaansaamista. Aloitetta perustellaan teollisuudessa meneillään olevassa teknologia- ja raaka-ainemurroksen, Suomen hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen edistämisellä. Konkreettisten investointien toteuttaminen vaatii toimintaympäristöltä ennustettavuutta ja suosiollisuutta. Aloitteessa esitetyn ohjelman tulisi koordinoida vero-, tuki-, energia- ja koulutuspolitiikan virittämistä teollisuuden uudistumista ja investointeja tukevaan suuntaan.

10 Teollisuuden pitkänaikavälin suunnitelma

Jämsän Työväenyhdistys

Edellisen hallituksen keskeisenä tavoitteena oli tehdä toimia, joiden avulla Suomi olisi hiilineutraali vuonna 2035. Tarkoitus on, että päästövähennystoimet toteutettaisiin sosiaalisesti ja taloudellisesti oikeudenmukaisesti niin, että kaikki pysyvät mukana. Muutos tarkoittaa teollisuudellemme siirtymää pois fossiilisista polttoaineista ja uusia toimintatapoja ja innovaatioita.

EU:n vihreän kehityksen ohjelmassa otetaan myös kantaa siihen, että halutaan tulevaisuudessa puhdasta, kohtuuhintaista ja toimitusvarmaa energiaa koko EU:n alueella. EU:n vihreän kehityksen ohjelman rinnalla on teollisuuspolitiikkastrategia, kiertotalouden toimintasuunnitelma ja kansallisten energia- ja ilmastostrategioiden arviointi.

Toteutuneet investoinnit ovat ainoa keino, joilla näihin tavoitteisiin voidaan päästä. Investointien kohdentaminen oikein, oikeudenmukaisesti ja vaikuttavasti on tärkeää. Näitä toimia tehdessä on ymmärrettävä päätösten vaikutusten laajuus ja kokonaisuus. Suomessa tähän kokonaisuuteen vaikuttaa merkittävästi mm. verotuksen kokonaisuudistus, energiaverotus, sähkövero ja sähkönsiirtohintojen tulevaisuuden kehittyminen. Yritysten investointihalukkuuteen ja -mahdollisuuksiin vaikuttaa merkittävästi myös se ilmapiiri, jossa päätöksiä tehdään sekä työvoiman saatavuus ja koulutustaso.

Vakaa ja kilpailukykyinen investointiympäristö sekä EU:n sisällä, että globaalisti on tavoitteiden onnistumisessa avainasemassa. Suomen vientiteollisuuden kehittyminen on moneen kilpailijamaahan verrattuna ollut hidasta. Kilpailuetuinamme ovat kuitenkin olleet yhteiskunnan toimivuus, vakaa toimintaympäristö ja koulutuksen hyvä laatu.

Kilpailijamaissamme hallitusohjelmissa on otettu vahvemmin kantaa teollisuuden kilpailukyvyn merkitykseen ja on ymmärretty sen pitkäjänteisyyden tärkeys. Teollisuutemme kaipaa ennustettavuutta, pitkäjänteisyyttä ja konkreettisuutta meiltä poliittisilta päätöksentekijöiltä mm. vero-, energia- kehitys- ja koulutuspolitiikkaan. Edellä olevan perusteella ehdotamme, että SDP edistää teollisuuden pitkän aikavälin parlamentaarisen suunnitelman aikaansaamista.

Jämsän Työväenyhdistys ry esittää, että

SDP edistää teollisuuden pitkän aikavälin parlamentaarisen suunnitelman aikaansaamista.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 22


Kommentoi

Tietosuoja