Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

– Muutosesitys 1

Uudenmaan Sosialidemokraatit ry ·

Julkisomisteisten yhtiöiden palveluiden tulee olla laadultaan ja tuottavuudeltaan kilpailukykyisiä suhteessa markkinoilta saataviin palveluihin.

Aloitteessa esitetään toimenpiteitä, joilla julkisomisteisten tukipalveluyhtiöiden toimintaedellytyksiä vahvistetaan muuttamalla hankintalain sidosyksikkötoimintaa koskevia määräyksiä vastaamaan EU:n hankintadirektiivin mahdollistamaa sidosyksikkötoiminnan rajaa, ulosmyyntirajaa nostamalla kohti direktiivin mukaista enimmäisrajaa ja 500 000 euron rajan poistamisella. Lisäksi aloitteessa vaaditaan hankintalainsäädäntöön nykyistä vahvempaa painotusta hankintayksiköiden vastuuseen siitä, että tarjouskilpailussa ensisijaista on palvelujen laadun ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden toteuttaminen.

Puoluehallituksen mielestä julkisomisteiset tukipalveluyhtiöt ovat tärkeitä toimijoita palveluiden laadun varmistamiseksi ja huoltovarmuuden turvaamiseksi, kuten aloitteessa perustellaan. Suomessa toimivat julkiset yhtiöt ovat kuitenkin epäedullisessa asemassa muissa EU-maissa toimiviin kilpailijoihinsa nähden tiukan sidosyksikkösääntelyn vuoksi. Lisäksi nykyinen ulosmyyntiraja haittaa toiminnan kapasiteetin järkevää hyödyntämistä esimerkiksi tilanteissa, joissa kunnissa tai alueilla vastaavia yksityisiä palveluita ei ole saatavilla kilpailukykyiseen hintaan vähäisen kysynnän vuoksi.

Julkisomisteisten tukipalveluyhtiöiden toiminnan varmistamiseksi aloitteessa esitetyt tavoitteet ovat järkeviä ja kannatettavia. Julkista palveluntuotantoa tulee ylläpitää myös siitä syystä, että julkisella puolella säilyy ymmärrys ja riittävä vertailukelpoinen tieto palveluiden tuottamisen todellisista kustannuksista. Tämä tulee myös terveen hintakilpailun ylläpitoa. Näin verovaroja pystytään kohdentamaan vastuullisesti ja parhaalla mahdollisella tavalla asukkaiden palveluiden laadukkuuden varmistamiseksi.

97 Julkisomisteisten tukipalveluyhtiöiden roolia vahvistettava

Lappeenrannan Työväenyhdistys ry

Kuntien, kuntayhtymien ja hyvinvointialueiden kokonaan tai osittain julkisomisteiset yhtiöt tuottavat jo huoltovarmuudenkin näkökulmasta asukkaille tärkeät tukipalvelut. Nämä arjen sujuvuuden kannalta merkittävät perusedellytykset on pidettävä paikallisen ja alueellisen poliittisen päätöksenteon piirissä ja itse tuotettuina.

Julkisella sektorilla on oltava mahdollisuus tuottaa järkevästi ja tehokkaasti tarvitsemiaan julkisia palveluja. Kun palvelut pystytään rakentamaan yhtenäiselle ja toimivalle palveluketjulle on toiminnat mahdollisuus toteuttaa joustavasti ja kustannustehokkaasti. Myös työntekijän edunvalvonnan kannalta isompi julkisomisteinen tukipalveluyhtiö turvaa edunvalvonnan paremmin kuin pilkotut palvelusektorin toimijat. Inhouse-yhtiöiden toimintaa on vahvistettava myös sen vuoksi, että palvelut voidaan taata myös niillä alueilla, jotka eivät kiinnosta yksityisiä yrityksiä esim. pienuutensa tai maantieteellisen etäisyytensä vuoksi.

Inhouse-yhtiöiden tarkoitus ei ole voiton tavoittelu, vaan tarpeellisen palvelun kustannustehokas tarjoaminen omistajien tahtotilan mukaisesti. Paikallisina toimijoina myös hankinnat paikallisilta tuottajilta ja yrityksiltä ovat tärkeä osa toimintaa.

Lappeenrannan Työväenyhdistys ry esittää, että

SDP edistää julkisomisteisten yhtiöiden toimintaedellytyksiä myötävaikuttamalla seuraaviin tavoitteisiin:

  • Hankintalain sidosyksikkötoimintaa koskevia määräyksiä tulee muuttaa vastaamaan EU:n hankintadirektiivin mahdollistamaa sidosyksikkötoiminnan 80 % rajaa, jolloin sidosyksikkö voisi harjoittaa ulosmyyntiä alle 20 % toiminnastaan.
  • EU hankintadirektiivi sallii sidosyksikön 20 % ulosmyynnin, eli huomattavasti laajemman kuin mitä hankintalain 15 §:ssä on säädetty. Lainkohtaa tulee muuttaa siten, että ulosmyyntirajaa nostetaan kohti direktiivin mukaista enimmäisrajaa ja 500 000 euron raja poistetaan.
  • Palvelujen kilpailuttamista ohjaavassa hankintalainsäädännössä tulee painottaa nykyistä vahvemmin hankintayksiköiden vastuuta siitä, että ensisijaista tarjouskilpailussa on palvelujen laadun ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden toteuttaminen. Halvimman hinnan käyttäminen tarjouskilpailun ratkaisuperusteena tulee estää.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 139


Kommentoi

Tietosuoja