Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen.

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen.

– Muutosesitys 1

Uudenmaan Sosialidemokraatit ry ·

,mutta korostaa tarvetta vastuun jakoon ja osallisuuden vahvistamiseen sekä pitää välttämättömänä löytää uusia toimintatapoja järjestötoimintaan ja edustukselliseen demokratiaan.

Aloitteessa esitetään, että puoluehallitus valmistelee kannanoton kuntien ja alueiden päätöksenteon kehittämiseksi ja osallisuuden vahvistamiseksi.

Puoluehallitus pitää tärkeänä, että demokratiaa vahvistetaan kunta- ja aluehallinnossa. Demokraattista päätöksentekoa ja kansalaisten osallisuutta voidaan vahvistaa jo nykyisen lainsäädännön puitteissa esimerkiksi palveluiden suunnittelun ja toteuttamisen eri vaiheissa. Myös laki edellyttää, että asukkaiden osallisuudesta on huolehdittava. Hyvinvointialueet ovat vasta aloittaneet toimintansa ja niille sopivia osallisuuden malleja haetaan ja kehitetään yhdessä päättäjien ja asukkaiden kanssa.

96 Demokratian ja päätöksenteon vahvistaminen kunta- ja aluehallinnossa

Messukylän Työväenyhdistys ry

Hyvinvointialueiden myötä on syntynyt ketju, jossa kuntapäättäjät osallistuvat alue- ja maakuntapäätöksentekoon. Demokraattisten päätöksentekoelinten määrän kasvaessa ei päätöksentekoon osallistuvien ihmisten määrä ole kasvanut. Järjestelmä jättää ulkopuolelle päteviä ja osaavia puolueen jäseniä, jotka eivät ole olleet vaaliehdokkaita. Kansanvalta keskittyy, ei laajene. Hyvinvointialueet vastaavat kansalaisten terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Niiden käytössä ovat suuret taloudelliset ja osaamisresurssit. Alueiden ohjaus ei saa olla vain ministeriötason toimintaa. SDP:n on oltava aloitteellinen alueiden päätöksenteon kehittämisessä ja toimittava kaikilla poliittisen toiminnan tasoilla päätöksenteossa havaittujen demokratiapuutteiden poistamiseksi. Tässä työssä on perusosastojen taloudellisia resursseja vahvistettava.

Messukylän Työväenyhdistys ry esittää, että

puoluekokous velvoittaa puoluehallitusta valmistelemaan kannanoton kunta- ja aluehallinnon päätöksenteon kehittämiseksi ja kansanvallan sekä osallisuuden vahvistamiseksi.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 138


Kommentoi

Tietosuoja