Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

– Muutosesitys 1

Savo-Karjalan Sosialidemokraatit ry ·

…esteettömyyden ehdot on otettava huomioon kaikenlaista liikkumista suunniteltaessa.

Liian vähäinen liikkuminen on yksi Suomen merkittävimpiä terveyteen vaikuttavista haasteista, joilla on heijastevaikutuksia lähes kaikkialle yhteiskuntaan. Miljardiluokan kustannuksista on tiedetty jo vuosia. Liikunnan lisäämiseksi on tehty paljon hyvää työtä laajasti eri sektoreilla, mutta lisätoimia tarvitaan.

SDP haluaa, että liikunnan poikkihallinnollista kehittämistä jatketaan edelleen laaja-alaisella terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimenpideohjelmalla. Poikkihallinnolliselle liikunnan ja toimintakyvyn edistämiselle on varattava riittävät resurssit. Valtion ja kuntien on tuettava hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Liikuntavaikutusten arvioinnin tulee näkyä vahvemmin valtion hallinnossa ja päätöksenteossa.

Yhteiskunnan on tuettava liikkumista osana ihmisten arkea elämänkulun ja elämänkaaren eri vaiheissa riittävällä liikunnan poikkihallinnollisella rahoituksella. Suomen harrastamisen mallia on edelleen kehitettävä ja sen toiminnan käynnistyminen jokaisessa koulussa on varmistettava. Ehkäisevän toiminnan osalta elintapaohjauksen ja liikuntaneuvonnan toteuttamiseen tarvitaan moniammatillista uutta osaamista yhdistettynä monituottajuuteen. Liikunnan palvelusetelien, liikuntalähetteiden ja -reseptien kehittämistyötä ja käyttöönottoa on lisättävä. Yhdyskuntasuunnittelussa on liikkumista edistettävä kaavoituksessa, liikuntapaikkarakentamiseen ja liikkumiseen liittyvien edellytysten toteuttamisessa sekä avustus- ja tukipolitiikassa.

81 Liikunnan painoarvoa päätöksenteossa lisätään

Sosialidemokraattiset Naiset

Liikunnalla ja liikkumattomuudella on merkittäviä vaikutuksia kansanterveydelle, mutta myös valtion taloudelle. Vuositasolla kustannusten on arvioitu olevan noin 3,2 miljardia euroa. Uusimmat tutkimukset osoittavat, että liikunnalla on paljon positiivisia vaikutuksia kaikilla elämänalueilla. Liikunta lisää työhyvinvointia ja pidentää työuraa. Lisäksi liikunnan positiiviset tulokset mielenterveysongelmien hoidossa lääkkeiden ja terapian rinnalla on näytetty toteen.

Päätöksenteossa on huomioitava laajemmin toimenpiteet, joilla edistetään liikuntaa. Kansansairauksien, kuten tyypin 2 diabeteksen ja sydän- ja verisuonisairauksien, ennaltaehkäisyssä on liikunnan merkitys myös todistettu.

Julkisen sektorin on huolehdittava liikuntapaikkarakentamisesta, terveydenhuollon liikuntareseptien lisäämisestä sekä luotava liikuntamyönteisyyttä yhteiskuntaan

Sosialidemokraattiset Naiset esittää, että

SDP nostaa liikunnan keskiöön kansallisessa ja kansainvälisessä päätöksenteossa ja   edistää liikuntavaikutusten arvioinnin toteutumista osana muita arviointeja valtionhallinnossa, aluehallinnossa ja kunnissa.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 120


Kommentoi

Tietosuoja