Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Aloitteessa esitetään, että sukupuolittunut koulutuspolku on muutettava tasa-arvoisemmaksi kiinnittämällä huomiota oppisisältöihin, pedagogiikkaan ja kouluarkeen.

Koulutuksen kautta tarjotaan kaikille mahdollisuudet kasvuun, osaamisen kehittämiseen ja näiden kautta aktiiviseen kansalaisuuteen. Koulutuksellinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ihmisten kesken ovat hyvinvointiyhteiskunnan keskeisiä kulmakiviä. Poliittisessa ohjelmassa tavoitteena on sukupuolisensitiivisen kasvatuksen ulottaminen kaikille koulutusasteille.

80 Sukupuolittunut koulutuspolku muutetaan tasa-arvoisemmaksi

Sosialidemokraattiset Naiset

Sosiaaliseen taustaan liittyvät erot oppimistuloksissa ovat kasvaneet viime vuosina. Samalla sukupuolten oppimistuloserot ovat kansainvälisesti poikkeuksellisen korkealla tasolla. Lisäksi koulutus on eriytynyt sukupuolittain. Esimerkiksi ammatillisessa koulutuksessa tekniikan aloilla tutkinnon suorittaneista vain 19 % oli naisia. Vastaavasti terveys- ja hyvinvointialoilla naisten osuus oli 85 %.

Lähitulevaisuudessa on kiinnitettävä erityistä huomiota oppisisältöihin, pedagogiikkaan ja kouluarkeen, jotta kaikille yksilöille voidaan taata mahdollisimman kattava koulutus riippumatta vanhoista toimintamalleista ja oletuksista.

Sosialidemokraattiset Naiset esittää, että

SDP ryhtyy toimenpiteisiin sukupuolittuneen koulutuspolun muuttamiseksi tasa-arvoisemmaksi.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 119


Kommentoi

Tietosuoja