Puoluekokous yhtyy aloitteeseen ja viittaa SDP:n eduskuntavaaliohjelmaan, jossa tavoitteeksi on asetettu vuosittain 13 000 kohtuuhintaisen ja asunnon rakennuttamisen aloittaminen. Asuntojen tulee olla riittävän kokoisia ja laadukkaita. Lisäksi puoluekokous kehottaa sosialidemokraatteja työskentelemään yhteiskunnan tukemien ja pysyviksi tarkoitettujen vuokra-asuntojen määrän lisäämiseksi etenkin kasvavilla kaupunkiseuduilla. Lisäksi puoluekokous kehottaa sosialidemokraatteja työskentelemään ARA-järjestelmän säilyttämiseksi ja kehittämiseksi, jotta yhteiskunnan tukemia kohtuuhintaisia asuntoja rakennetaan tarpeenmukaisesti maan eri osiin.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen ja viittaa SDP:n eduskuntavaaliohjelmaan, jossa tavoitteeksi on asetettu vuosittain 13 000 kohtuuhintaisen asunnon rakennuttamisen aloittaminen. Lisäksi puoluekokous kehottaa sosialidemokraatteja työskentelemään yhteiskunnan tukemien ja pysyviksi tarkoitettujen vuokra-asuntojen määrän lisäämiseksi etenkin kasvavilla kaupunkiseuduilla.

– Muutosesitys 1

Uudenmaan Sosialidemokraatit ry · 1

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen ja viittaa SDP:n eduskuntavaaliohjelmaan, jossa tavoitteeksi on asetettu vuosittain 13 000 kohtuuhintaisen ja asunnon rakennuttamisen aloittaminen. Asuntojen tulee olla riittävän kokoisia ja laadukkaita. Lisäksi puoluekokous kehottaa sosialidemokraatteja työskentelemään yhteiskunnan tukemien ja pysyviksi tarkoitettujen vuokra-asuntojen määrän lisäämiseksi etenkin kasvavilla kaupunkiseuduilla.

Kannattajat
  • Teemu Purje

– Muutosesitys 2

Varsinais-Suomen Sosialidemokraattinen Piiri ·

… Lisäksi puoluekokous kehottaa sosialidemokraatteja työskentelemään muun muassa ARA-järjestelmän säilyttämisen avulla yhteiskunnan tukemien ja pysyviksi tarkoitettujen vuokra-asuntojen määrän lisäämiseksi tarpeenmukaisesti eri alueilla.

– Muutosesitys 3

Lauri Muranen · Helsinki

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen ja viittaa SDP:n eduskuntavaaliohjelmaan, jossa tavoitteeksi on asetettu vuosittain 13 000 kohtuuhintaisen asunnon rakennuttamisen aloittaminen. Lisäksi puoluekokous kehottaa sosialidemokraatteja työskentelemään yhteiskunnan tukemien ARA-asuntojen määrän lisäämiseksi etenkin kasvavilla kaupunkiseuduilla.

Aloitteessa ehdotetaan kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentamisen lisäämistä siten, että vuosittain tulisi käynnistää 13 000 kohtuuhintaisen asunnon rakennuttaminen.

Asumista tuetaan Suomessa sekä kysyntä- että tarjontatuilla. Kysyntätuet muodostavat pääosan asumisen tukemiseen käytettävistä euroista. Suurin kysyntätuen muoto ovat asumistuet, joihin kuluu yleensä vuosittain noin 2,2 miljardia euroa. Lisäksi tämän päälle on laskettava vielä toimeentulotuen kautta maksettavat asumismenot, joiden suuruudeksi on aiemmin arvioitu noin 400 miljoonaa euroa vuodessa.

Tarjontatuet muodostuvat pääosin vain kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeusasuntojen rakentamista koskevien tukien kokonaisuudesta. Niiden mittaluokka on vuositasolla tällä hetkellä alle 100 miljoonaa euroa vuodessa. Tarjontatuet vaikuttavat pidempiaikaisesti, sillä niiden avulla rakennettavien asuntojen käyttö-, luovutus- ja tuotontuloutusrajoitukset ovat voimassa vuokra-asunnoissa 40 vuotta ja asumisoikeusasunnoissa pysyvästi.

Kuten aloitteessa kuvataan, riittävällä kohtuuhintaisella asuntotarjonnalla on laajempia yhteiskuntapoliittisia vaikutuksia, jotka tukevat osaltaan muun muassa alueiden elinvoimaa sekä elinkeino- ja työllisyyspolitiikkaa.

49 Sosiaalista asuntotuotantoa lisättävä

Espoon Nuuksion Työväenyhdistys r.y.

Suomen perustuslain mukaan julkisen vallan eli valtion ja kuntien on edistettävä jokaisen oikeutta asuntoon. Kuitenkin erityisesti suurissa kaupungeissa asuminen on kallista eikä kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ole riittävästi, mikä on johtanut asumistukimenojen kasvuun. Tästä huolimatta yhä useammin esiintyy näkemyksiä, joiden mukaan sosiaalisen asuntorakentamisen tuki pitäisi lopettaa. Lopputuloksena tästä olisi, että kaikki vuokra-asunnot olisivat markkinahintaisia ja asukkaille ohjattaisiin entisestään kasvavaa asumistukea.

Kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja syntyy vain julkisella tuella. Valtion tuki on nyt yli 4 miljardia euroa vuodessa, tästä käytetään rakentamiseen lähes 2 miljardia ja asumistukeen yli 2 miljardia euroa. Nollakorkojen aikaan valtion eli ARA:n korkotuki jäi vaatimattomaksi. Tilanne on nyt muuttunut, kun korot ovat nousseet. Käynnistysavustus on ollut määrältään pieni, mutta tärkeä, koska se kattaa pääosin asuntotuotantoon tarvittavan omarahoitusosuuden. Kunnan tuki rajoittuu siihen, että vuokraa ARA-tontit markkinatasoa halvemmalla ja perii tontista yleisesti neljän prosentin vuosivuokraa. Kunnan omistama rakennuttajayhtiö ei tavoittele voittoa. Tuotantoketju on tehokas ja myös laskusuhdanteen aikana rakennetaan. Pitkälti näistä syistä esimerkiksi pääkaupunkiseudulla kaupungin vuokra-asuntojen keskivuokra on noin 30 prosenttia alle markkinavuokrien.

Sosiaalinen asuntotuotanto on turvallinen ja kustannustehokas asumismuoto, jonka säilyttäminen ja kehittäminen on tärkeää työvoiman saatavuuden kannalta. Asunnon pysyvyydellä estetään myös kannusteloukku, jossa työuralla eteneminen ja ansiotason nousu saattaa laskea käytettävissä olevia tuloja.

Kohtuuhintaista asumista ei voida toteuttaa nykyistä tehokkaammin rakentamalla lisää markkinahintaisia vuokra-asuntoja. Vaikka kaupunki lisäisi kaavoitusta voimakkaasti, tuotantoa käynnistettäisiin vasta sitten, kun asuntojen kysyntä ja hintataso ovat halutulla tasolla. Asumistuen tarve lisääntyisi merkittävästi, mikä lisäisi vaatimusta sen leikkaamiseen. Vuokrien nousu ajaisi pienituloiset alueille, joilla vuokrat ovat matalia. Alueiden väliset erot kasvaisivat ja segregaatio lisääntyisi.

Muilta osin viittaamme Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:n tavoitteisiin: https://www.kovary.fi/wp-content/uploads/2023/01/KOVA_EK-ja-HO-tavoitteet_2023_visualisointi.pdf

Espoon Nuuksion Työväenyhdistys r.y. esittää, että

kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuotantoa on lisättävä nostamalla valtakunnallinen tavoite 13 000 asuntoon vuodessa, matalasuhdanteessa vielä enemmän. MAL-sopimusalueilla ARA-asuntotuotannon osuus on korotettava 40 prosenttiin. Korkotukea on nostettava ja omavastuukoron määräytyminen on muutettava automaattisesti seuraamaan korkotason muutoksia.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 65


Kommentoi

Tietosuoja