Puoluekokous yhtyy aloitteeseen. SDP tavoittelee taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden huomioivan ja taloudellista hyötyä kansantaloudelle tuottavan kansallisen mineraalistrategian laatimista Suomelle. Siinä huomioidaan kaivostoiminnan laajat kokonaisvaikutukset, mukaan lukien ympäristö-, ilmasto-, vesistö-, luonto- ja talousvaikutukset, ja luonnonvarojen jatkojalostuksen kehittäminen. Kaivoslain uudistuksen toteutumista on seurattava ja sen vaikutuksia arvioitava laajasti tulevina vuosina. Mineraalistrategian ja kaivoslain tulee varmistaa, että kaivostoiminnan haitat minimoidaan ja asukkaiden osallistumismahdollisuudet hankkeiden suunnitteluun huomioidaan. Osana mineraalistrategiaa tulee selvittää mahdollisuus kaivosverotuottojen rahastoimiseksi tulevia sukupolvia varten esimerkiksi Norjan öljyrahaston mallin mukaisesti.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen. SDP tavoittelee taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden huomioivan ja taloudellista hyötyä kansantaloudelle tuottavan kansallisen mineraalistrategian laatimista Suomelle, niin että sen laatimisessa huomioidaan laajasti kokonaisvaikutukset mukaan lukien ympäristö-, ilmasto-, luonto- ja talousvaikutukset. Kaivoslain uudistuksen toteutumista on seurattava ja sen vaikutuksia arvioitava laajasti tulevina vuosina.

– Muutosesitys 1

Uudenmaan Sosialidemokraatit ry · 1

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen. SDP tavoittelee taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden huomioivan ja taloudellista hyötyä kansantaloudelle tuottavan kansallisen mineraalistrategian laatimista Suomelle, niin että sen laatimisessa huomioidaan laajasti kokonaisvaikutukset mukaan lukien ympäristö-, ilmasto-, luonto- ja talousvaikutukset. Kaivoslain uudistuksen toteutumista on seurattava ja sen vaikutuksia arvioitava laajasti tulevina vuosina. Asukkaiden osallistuminen hankkeiden suunnittelussa on huomioitava. Lisäksi puoluekokous viittaa Poliittisen ohjelman kaivoslainsäädäntöä koskeviin linjauksiin.

Kannattajat
  • Teemu Purje

– Muutosesitys 2

Varsinais-Suomen Sosialidemokraattinen Piiri ·

… laajasti tulevina vuosina. Mineraalistrategian ja kaivoslain tulee varmistaa, että kaivostoiminnan ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset uhat minimoidaan.

– Muutosesitys 3

Savo-Karjalan Sosialidemokraatit ry ·

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen. SDP tavoittelee taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden huomioivan ja taloudellista hyötyä kansantaloudelle tuottavan kansallisen mineraalistrategian laatimista Suomelle, niin että sen laatimisessa huomioidaan laajasti kokonaisvaikutukset mukaan lukien ympäristö-, ilmasto-, luonto- ja talousvaikutukset. Huomioidaan kansallisesti luonnonvarojen jatkojalostuksen kehittäminen. Kaivoslain uudistuksen toteutumista on seurattava ja sen vaikutuksia arvioitava laajasti tulevina vuosina.

– Muutosesitys 4

Lauri Muranen · Helsinki

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen. SDP tavoittelee taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden huomioivan ja taloudellista hyötyä kansantaloudelle tuottavan kansallisen mineraalistrategian laatimista Suomelle, niin että sen laatimisessa huomioidaan laajasti kokonaisvaikutukset mukaan lukien ympäristö-, ilmasto-, luonto- ja talousvaikutukset. Kaivoslain uudistuksen toteutumista on seurattava ja sen vaikutuksia arvioitava laajasti tulevina vuosina. Osana mineraalistrategiaa tulee selvittää mahdollisuus kaivosverotuottojen rahastoimiseksi tulevia sukupolvia varten esimerkiksi Norjan öljyrahaston mallin mukaisesti.

Aloitteessa esitetään kansallisen mineraalistrategian laatimista Suomelle, mitä perustellaan vihreän siirtymän ja fossiilisista polttoaineista irtautumisen tarvitsemien kaivannaisten ja metallien saatavuuden turvaamisella. SDP:n poliittinen ohjelma lähtee siitä, että kaivostoiminnan tulee olla nykyistä strategisemmin ohjattua ja siitä syntyvien tuottojen tulee palvella yhteiskunnallista etua. Samalla on kiinnitettävä huomiota luonnonvarojen käytön taloudelliseen, sosiaaliseen ja ekologiseen kestävyyteen Suomessa ja muualla maailmassa.

Kaivosteollisuus aiheuttaa ympäristöllisiä haittoja kaikkialla, missä sitä harjoitetaan. Mikäli Suomi aikoo toteuttaa vihreää siirtymää ensimmäisten joukossa, emme kuitenkaan voi ulkoistaa sen vaatimien raaka-aineiden louhintaa muihin maihin, vaan meidän on pyrittävä hankkimaan näitä luonnonvaroja mahdollisimman kestävällä tavalla.

Suomessa vuonna 2010 laadittua mineraalistrategiaa on syytä uusia, mutta sen ainoa tavoite ei voi olla mahdollisimman suuri taloudellinen hyöty. Kaivostoiminnan aiheuttamien merkittävien ympäristöhaittojen estämiseksi tulee strategiassa huomioida ympäristönsuojelu. Strategia tulisi laatia laajassa yhteistyössä asiantuntijoiden ja elinkeinon edustajien sekä luonnonsuojelujärjestöjen kanssa, varmistaen riittävän kokonaisvaikutusten arvioinnin ja eri elinkeinojen yhteensovittamisen haasteet.

Mineraalien louhimisen taloudellisia vaikutuksia arvioidessa tulee huomioida kaivostoiminnan suuri vaikutus alueellisiin elinkeinoihin ja niiden yhteensovittamisen haasteet.

48 Kaivosteollisuus ei ole uhka, vaan mahdollisuus Suomelle

Helsinginniemen Sosialidemokraatit ry:n jäsen Timo Kärkkäinen

Vihreä siirtymä mullistaa mineraalien tarpeen ja käytön niin Euroopassa kuin koko maailmassa.

Kaivosteollisuus ry:n mukaan fossiilisten polttoaineiden korvaaminen sähköisillä ratkaisuilla sekä digitalisaatio moninkertaistavat useiden metallien kysynnän ja esimerkiksi kuparia taritsemme seuraavan 20 vuoden aikana suunnilleen yhtä paljon kuin ihmiskunta on tähän mennessä tuottanut.

Suomesta löytyy useita metalleja, joiden kysyntä kasvaa nopeimmin vihreän siirtymän ansiosta.

Kaivosteollisuus ry:n mukaan vihreään siirtymään liittyvä liikenteen sähköistyminen on jo synnyttänyt Suomeen uuden kasvavan toimialan akkuklusterista, jonka perustana ovat suomalaiset kaivokset.

Helsinginniemen Sosialidemokraatit ry:n jäsen Timo Kärkkäinen esittää, että

SDP tukee Kaivosteollisuus ry:n esitystä, että laaditaan hallituskaudella 2023–2027 kansallinen mineraalistrategia, jonka lähtökohtana on myönteiseen asenne kaivosteollisuuteemme Suomen tulevaisuuden menestystekijänä ja joka tähtää siihen, että Suomesta tulee luonnonvarojensa ansiosta yksi suurimmista maailman vihreän siirtymän taloudellisista hyötyjistä.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 64


Kommentoi

Tietosuoja