Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen siitä, että kiinteistöverotus tulisi ulottaa maa- ja metsätalousmaahan.

 Puoluekokous yhtyy myös aloitteeseen siltä osin kuin se käsittelee suojeltujen metsäalueiden vapauttamista kiinteistöverosta. On perusteltua olla perimättä kiinteistöveroa, kun maa-alue ei ole taloudellisessa käytössä. Lisäksi puoluekokous korostaa sitä, että kiinteistöverotuksen arvonmääritystä tulisi uudistaa siten, että verotusarvot vastaavat paremmin niiden käypiä arvoja.

Puoluekokous pitää aiheellisena, että kiinteistöveroa kertyy jatkossakin kunnille. Sen sijaan ei ole tarkoituksenmukaista, että kaikki metsistä kertyvät verot ohjattaisiin kunnille.

Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen siitä, että kiinteistöverotus tulisi ulottaa maa- ja metsätalousmaahan.

 Puoluekokous yhtyy myös aloitteeseen siltä osin kuin se käsittelee suojeltujen metsäalueiden vapauttamista kiinteistöverosta. On perusteltua olla perimättä kiinteistöveroa, kun maa-alue ei ole taloudellisessa käytössä. Lisäksi puoluekokous korostaa sitä, että kiinteistöverotuksen arvonmääritystä tulisi uudistaa siten, että verotusarvot vastaavat paremmin niiden käypiä arvoja.

Puoluekokous pitää aiheellisena, että kiinteistöveroa kertyy jatkossakin kunnille. Sen sijaan ei ole tarkoituksenmukaista, että kaikki metsistä kertyvät verot ohjattaisiin kunnille.

Aloite koskee metsien kiinteistöveroa. Kiinteistöverolain 3 §:n mukaan metsätalousmaasta ei peritä kiinteistöveroa. Metsäalueen koolla ei lain mukaan ole merkitystä verovapauden kannalta. Sen sijaan verovapaus ei koske maa- ja metsätalousrakennuksia. Marinin hallituksen esityksestä vapautettiin myös muut luonnonsuojelulain 24 § nojalla suojellut alueet kiinteistöverosta 1.6.2023 alkaen.

Silloin, kun kiinteistöveroa peritään, sen tuotto ohjataan kokonaan kiinteistön sijaintikunnalle. Muilta osin metsistä kertyy veroa kuitenkin myös valtiolle muun muassa yhteisöjen ja henkilöiden puunmyynnin tuotoista maksettavista veroista. Ei ole tarkoituksenmukaista ohjata kaikkia metsistä kertyviä tuloja kunnille, sillä se kohtelisi tarpeettoman eri tavoin erilaisia kuntia. Lisäksi se voisi johtaa liialliseen riippuvuuteen ailahtelevista puunmyynnin verotuloista, mikä voisi vaikeutta juoksevien menojen rahoitusta.

SDP:n puoluekokous 2014 päätti tavoitteesta, jonka mukaan kiinteistöverotus tulisi ulottaa maa- ja metsätalousmaahan. Puoluehallitus katsoo, että tämä kanta on edelleen perusteltu. Näin uudistettaisiin kiinteistöveroa tasapuolisemmaksi eri kiinteistöjen välillä ja tiivistettäisiin veropohjaa. Samalla puoluehallitus katsoo, että on perusteltua rajata kiinteistöveron ulkopuolelle alueet, jotka eivät ole taloudellisessa käytössä. Esimerkiksi luonnonsuojelualueilla ei ole mahdollista harjoittaa metsätaloutta.

Kiinteistöverotuksen keskeinen ongelma tällä hetkellä on, että sen verotusarvot eivät vastaa käypiä arvoja. Kiinteistövero on tyypillisesti liian matala arvokiinteistöille ja liian korkea arvoa menettäneille kiinteistöille. Tämä ongelma olisi aiheellista ratkaista kiinteistöveropohjan laajentamisen yhteydessä, jotta uusia kiinteistöverovelvollisia kohdeltaisiin tasapuolisesti. Puoluehallitus katsoo, että kiinteistöverotuksen verotusarvoja tulisi uudistaa Marinin hallituksen valmisteleman mallin pohjalta. Myös SDP:n vero-ohjelmassa vuonna 2018 kannatettiin tällaista muutosta.

4 Metsäverojen tuotot metsien sijaintikunnille

Turun Sosialidemokraattinen Toveriseura ry

Metsäkiinteistöjen omistus on keskittynyt entistä enemmän sijoittajille ja muille yksityisomistajille, jotka usein asuvat kaukanakin metsäkiinteistön sijaintikunnasta. Metsien hakkuut ja muu metsäkiinteistöjen käyttö aiheuttaa silti kuluja kunnalle, mutta tulot ohjautuvat usein sijaintikunnan ulkopuolelle. Metsäkiinteistöt voivat sijaita kunnissa, joiden muut verotulot pienenevät väestön ikääntyessä ja paine asuntojen kiinteistöverotuksen nostamiseen kasvaa jatkuvasti.

Turun Sosialidemokraattinen Toveriseura ry esittää, että

SDP toimii alkavalla puoluekokouskaudella niin, että kiinteistövero koskee jatkossakin yli viiden (5) hehtaarin metsäkiinteistöjä ja tämä verotuotto ohjataan pääosin metsäkiinteistön sijaintikunnalle. Suojellut metsäalueet vapautetaan kuitenkin kiinteistöverosta.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 14


Kommentoi

Tietosuoja