Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen yksinasuvien aseman parantamisesta käytettävissä olevin keinoin.

Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen yksinasuvien aseman parantamisesta käytettävissä olevin keinoin.

Aloitteessa esitetään parlamentaarista komiteaa yksinasuvien aseman parantamiseksi. Aloitteessa eritellään parannusehdotukseksi kotitalousvähennyksen muuttaminen kotitalouskohtaiseksi. Kotitalousvähennykseen otetaan kantaa aloitteen 3 kohdalla.

Yksinasuvien asemaa on syytä tarkastella kokonaisvaltaisesti. SDP on aiemmin esittänyt luotavaksi poikkihallinnollista ohjelmaa, joka tarkastelisi yksinasuvien tilannetta ja laatisi toimenpideohjelman yksinasuvien aseman parantamiseksi Suomessa. Ohjelmassa tulisi käsitellä muun muassa yhdenvertaisuuden kysymyksiä, mukaan lukien toimeentulo-ongelmia ja syrjäytymisriskiä. Ohjelmassa olisi myös kartoitettava yksinasuvien asumiseen liittyviä haasteita ja keinoja tahattoman yksinäisyyden välttämiseen sekä esitettävä toimenpiteitä niiden ratkaisemiseksi. Ohjelman luominen oli SDP:n eduskuntavaalitavoite.

Puoluehallitus pitää tärkeänä, että SDP:ssä jatketaan aktiivista työtä yksinasuvien aseman selvittämisessä, parantamisessa ja asian esillä pitämisessä kaikin käytettävissä olevin keinoin, vaikka parlamentaarisen komitean asettaminen tällä puoluekokouskaudella ei toteutuisi.

38 Yksinasuvien asemaa parannettava

Turun Sosialidemokraattinen Toveriseura ry

Suomessa yli 1,3 miljoonaa ihmistä asuu pääsääntöisesti yksin. Suurin osan yksin asuvista on keski-ikäisiä, tai vanhempia. Tätä ei päätöksiä tehtäessä yleensä oteta huomioon, vaikka esimerkiksi vanhuusköyhyys kyllä tunnistetaan.

Parisuhteessa elävistä eläkeläisistä vain alle viisi (5) prosenttia elää köyhyydessä, yksiasuvista suurin osa. Sama taloudellinen eriarvoisuus vaikeuttaa yksinasuvien elämää kautta elinkaaren ja aivan erityisesti eläkeläisväestöä.

Nykyinen henkilökohtainen kotitalousvähennys antaa pariskunnille kaksinkertaisen tuen, mutta yksinasuvat eivät maksa keittiö tai muista vastaavat menoista vain puolta hintaa.

Turun Sosialidemokraattinen Toveriseura ry esittää, että

SDP toimii alkavalla puoluekokouskaudella niin, että yksin asuvien asemaa ja siihen liittyviä ongelmia ja niiden korjaamisehdotuksia selvittämään asetetaan parlamentaarinen komitea. Yksinasuvien asemaan liittyviä säädöksiä valmisteltaessa mukaan otetaan aina yksinasuvien edustajia. Jo nyt voidaan esittää joitakin parannusehdotuksia, kuten kotitalousvähennyksen muuttaminen kotitalouskohtaiseksi.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 53


Kommentoi

Tietosuoja