Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen.

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen.

Aloitteentekijä esittää, että puolueen sääntöjen 6. §:n ja vastaavia määräyksiä puolueosaston mallisäännöissä muutettaisiin siten, että järjestöllisten kurinpitotoimien osalta varoituksen antamisesta päättäisi puolueosaston johtokunta.

Yhdistyslaissa (503/1989) määrätään vain jäsenen erottamista koskevista perusteista ja menettelystä. Lain esitöiden ja vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan yhdistyksissä voidaan päättää myös muista järjestöllisistä kurinpitotoimista. Puolueen sääntöjen 6. §:n ja puolueosaston mallisääntöjen 5. §:n mukaan tällaisia toimia puolueessa ovat: 1) varoitus, 2) jäsenoikeuksien rajoittaminen määräajaksi, kuitenkin enintään neljäksi vuodeksi sekä 3) erottaminen puolueosastosta. Samassa sääntökohdassa todetaan edelleen: “järjestöllisestä kurinpitotoimesta päättää puolueosaston kokous varattuaan sitä ennen asianomaiselle puolueosaston jäsenelle tilaisuuden selityksen antamiseen”.

Puolueen sääntöjen määräyksellä kurinpitotoimien käsittelemisestä yhdistyksen kokouksessa on kaksi tarkoitusta. Yhtäältä sääntökirjaus vahvistaa jäsenen oikeusturvaa, kun asiasta päättää laaja joukko yhdistyksen jäseniä. Samalla myös jäsenen kuulemisessa antama selitys tulee puolueosaston johtokuntaa laajemman joukon tietoisuuteen. Toisaalta sääntömääräys vahvistaa kurinpitotoimen vaikuttavuutta, kun sen perusteet käsitellään avoimesti yhdistyksen kokouksessa. Nimenomaisesti asian saaman julkisuuden yhdistyksessä voidaan katsoa olevan keskeinen osa itse seuraamusta.

Tosiasiallisesti sääntöihin perustuvaan järjestölliseen kurinpitomenettelyyn ryhtymistä edeltää lähes aina jäsenen sääntöjen vastaisen toiminnan ottaminen puheeksi sekä jonkinasteinen suullinen huomautus. Yhdistysoikeutta koskevan oikeuskirjallisuuden perusteella tällainen menettely voidaan myös käsitellä puolueosaston johtokunnassa: “kokonaan poissuljettua ei ole, että jäsenelle määrätään lievempiä seuraamuksia kuin säännöissä tai kurinpitomääräyksissä on määrätty, esimerkiksi julkisen varoituksen asemasta varoitus” ja “muun tyyppisestä jäsenten nuhtelemisesta kuin julkisesta varoituksesta voidaan yhdistyksissä päättää, vaikkei asiasta olisi määrätty säännöissä”.

Näin ollen aloitteentekijän esityksen mukaisesti puolueosaston johtokunta voi käsitellä jäsenen kurinpidollista asiaa osaston kokousta kevyemmässä ja nopeammassa menettelyssä.  Tällainen menettely voi olla perusteltu merkitykseltään vähäisissä kurinpidollisissa asioissa. Toistuvat ja merkitykseltään suuremmat kurinpitoasiat on yhä perusteltua käsitellä sääntöjen määrittämässä menettelyssä. Vaikkei laissa tai säännössä ole vaatimusta kurinpitotoimien asteittaisesta määräämisestä, on tällainen menettely monessa tapauksessa perusteltua ns. yhdistysoikeudelliseen legaliteettiperiaatteeseen perustuen. Yhdistyksen jäsenen on sekä voitava ennalta tietää, millaisia seuraamuksia hänelle voidaan määrätä, että toisaalta voitava olosuhteet huomioiden ottaen muuttaa ja korjata omaa toimintaansa vastaamaan yhdistyksen tarkoitusta ja sääntöjen edellytyksiä.

168 Sääntömuutos kurinpitotoimien lieventämiseksi

Helsinginniemen Sosialidemokraatit ry.

Sosiaalisen median myötä ihmisten mahdollisuudet ottaa kantaa asioihin ovat parantuneet. Muutenkin yhteiskunnallinen keskustelu on siirtynyt hyvin pitkälti sähköisiin medioihin eikä oman mielipiteen julkinen ilmaisu vaadi enää mediatalojen seulan läpäisemistä. Tämän kehityksen myötä on ilmennyt myös tapauksia, joissa henkilön harkinta pettää jopa siinä määrin, että julkaisu voi olla ristiriidassa esimerkiksi puolueen tavoitteiden kanssa ja jopa vahingoittaa puoluetta erityisesti, jos kyseessä on puolueen aktiivi. Tällöin voi syntyä peruste ottaa käyttöön puolueen sääntöjen mukaisia kurinpitotoimia.

Puolueosaston kokouksessa tapahtuva käsittely on kova toimenpide, joka voi synnyttää henkilölle pysyvän mainehaitan. Helsinginniemen Sosialidemokraattien mielestä on syytä mahdollistaa varoituksen antaminen ilman julkista käsittelyä inhimillisistä syistä. Jäsenoikeuksien rajoittaminen ja jäsenen erottaminen olisi edelleen tehtävä puolueosaston kokouksessa.

SDP:n säännöissä 8§ Jäsenen kurinpitotoimet ja erottaminen todetaan: ”Järjestöllisestä kurinpitotoimesta päättää puolueosaston jäsenen osalta puolueosaston kokous ja piirijärjestön henkilöjäsenten osalta piirihallitus varattuaan sitä ennen asianomaiselle puolueosaston jäsenelle tai piirijärjestön henkilöjäsenelle tilaisuuden selityksen antamiseen.”

Helsinginniemen Sosialidemokraatit ry. esittää, että

pykälää lievennetään inhimillisemmäksi. Esitämme, että pykälän kirjausta muutetaan niin, että järjestöllisten kurinpitotoimien osalta varoituksesta voi päättää puolueosaston johtokunta.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 228


Kommentoi

Tietosuoja