Puoluekokous yhtyy aloitteeseen lukuun ottamatta verkkohakemusten käsittelijää koskevaa muutosehdotusta.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen lukuun ottamatta verkkohakemusten käsittelijää koskevaa muutosehdotusta.

Aloitteessa esitetään, että tällä hetkellä rekisterissä käytössä olevia johtokunnan vastuuhenkilöiden nimikkeitä muutetaan vastaamaan nykyaikaa.

Jäsenrekisterin käyttöoikeudet on osaston puheenjohtajalla, sihteerillä ja jäsenasiainhoitajalla. Kunkin yhdistyksen jäsenrekisterikortilla on kohta, jossa kysytään liittymislomakkeen yhteyshenkilö. Tähän laatikkoon voi valita hakemukset vastaanottavaksi henkilöksi joko puheenjohtajan, sihteerin tai jäsenasiainhoitajan. Tämä on edellytys sille, että osasto on mukana sähköisessä liittymisjärjestelmässä. Uskomme, että aloitteessa mainitussa verkkohakemusten käsittelijä tehtävällä viitataan tähän, koska verkkohakemuskäsittelijä tehtävää ei rekisteristä löydy. Tätä käytäntöä ei ole mahdollista muuttaa, koska hakemuksen vastaanottajan täytyy omata jäsenrekisterin käyttöoikeudet, mutta aloitteessa esitetyn mukaisesti jäsenasiainhoitaja voi tätä tehtävää hoitaa.

Mikään ei estä jäsenasiainhoitaja tehtävänimikkeen muuttamista jäsenvastaavaksi. Jäsenasioiden hoitaminen on laadukkaasti hoidettuna niin laaja kokonaisuus, että jäsenasiainhoitaja/jäsenvastaavan lisäksi voisi olla myös jäsenhuoltovastaava, joka vastaisi siitä, että osaston toiminnassa kontaktoidaan säännöllisesti kaikki jäsenet ja järjestetään toimintaa, joka ylläpitää motivaatiota kuulua osastoon ja vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja yhteishenkeä. Tämä kaksikko voisi myös yhdessä suunnitella uudenjäsenen vastaanottamisen tavat sekä jäsenhuollolliset toimet sekä delegoida tarvittaessa tehtäviä muille johtokunnan tai yhdistyksen jäsenille.

Viestintäkanavien moninaistuttua voi olla viisasta, että erityisesti isommalla osastolla olisi kaksikin tiedotusvastaavaa erilaisen osaamisen mukaan. Rekisteriin tullaan lisäämään somevastaava sekä viestintävastaavan tittelit. Näitä tehtäviä voi mahdollisuuksien mukaan jakaa tai merkitä samalle henkilölle.

Vieraskielisten jäsenten huomioinen on monikulttuurisessa Suomessa tärkeä asia, johon on kiinnitettävä huomiota kaikilla puoluetoiminnan tasoilla erityisesti suurissa kaupungeissa. On hienoa, jos tämä pystytään huomioimaan myös osastotasolla. Vieraskielisten palveluvastaava tittelin tilalle esitämme monikulttuurisuussihteeriä. Tämä mahdollistaisi tarpeen mukaan tehtävän muokkaamisen osastolle sopivaksi. Kielellisen tulkkaamisen lisäksi tarve voi olla myös kulttuurilliselle tulkkaamiselle.

Ehdotettujen lisäysten lisäksi jäsenrekisteriin tullaan lisäämään tapahtumanjärjestämisen vastaavan sekä jäsenhankinnan ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin tehtävät. Nämä tehtävä lisäykset liittyvät Aktiivisen paikallistoiminnan visioon ja mahdollistavat ja antavat suuntaa tehtävien jakamiselle niin, etteivät tehtävät kasaannu ainoastaan osaston johdolle. Tehtäviin on mahdollista valita myös johtokuntaan kuulumaton henkilö.

Jäsenrekisterissä on paljon tehtäviä, joita yhdistyslaki tai puolueen säännöt eivät edellytä valitsemaan. Ei ole tarpeellista lähteä poistamaan sieltä tehtäviä, joita jotkut osastot mahdollisesti käyttävät. Suurimpaan osaan nimikkeistä myös tehtävän sisältö on osaston itsensä päätettävissä.

166 SDP:n puolueosastojen johtokunnan jäsenten roolinimikkeiden uudistaminen

Helsinginniemen Sosialidemokraatit ry.

SDP:n puolueosastojen oppaassa 2022 on kuvattu puolueosastojen johtokunnan jäsenten tehtävät nimikkeineen. Osa nimikkeistä on vanhanaikaista kieltä, ja on tarpeen uudistaa, poistaa ja lisätä tehtävänimikkeitä vastaamaan nykyaikaa.

Helsinginniemen Sosialidemokraatit ry. esittää, että

seuraavat roolinimikkeet ja tehtävät uudistetaan vastaamaan nykyisiä tarpeita seuraavasti:

Vanha nimike: Jäsenasiainhoitaja

Ehdotus uudeksi nimikkeeksi: Jäsenvastaava

Vanha nimike: Nettivastaava / tiedotusvastaava

Ehdotus uudeksi nimikkeeksi: Viestintävastaava

Lisäksi Helsinginniemen Sosialidemokraatit esittävät seuraavia muutoksia:

Nimike ”Verkkohakemuskäsittelijä” esitetään poistettavaksi. Kyseisen roolin tehtävät voidaan sisällyttää jäsenvastaavan tehtäväkuvaukseen.

Vapaaehtoisena tehtävänä lisätään uudeksi tehtäväksi vieraskielisten palveluvastaava. Perusteluna on monikulttuurinen Suomi ja vieraskielisten jäsenrekrytoinnin sujuvoittaminen. Vieraskielisten palveluvastaavan tehtäviin kuuluu jäsenhankintaan ja puolueosaston viestintätoimintaan osallistuminen omaa kielitaitoa hyödyntäen.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 225


Kommentoi

Tietosuoja