Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen, mutta kehottaa puoluehallitusta harkitsemaan eläinpoliittisen työryhmän perustamista.

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen, mutta kehottaa puoluehallitusta harkitsemaan eläinpoliittisen työryhmän perustamista.

– Muutosesitys 1

Helsingin Sosialidemokraatit · 1

Puoluekokouksen päätös:

SDP:n sääntöjen mukaan puoluehallitus päättää perustettavista työryhmistä kullekin puoluekokouskaudelle. Työryhmien tarkoitus on toimia puoluehallituksen työn tukena poliittisessa

valmistelussa. Puoluekokous kehottaa puoluehallitusta harkitsemaan eläinpoliittisen työryhmän perustamista.

Kannattajat
  • Mirja Suhonen

Aloite käsittelee laajasti eläinpolitiikka ja siinä esitetään eläinpoliittisen työryhmän perustamista. Kuten aloitteessa todetaan, eläinpolitiikka, eläinten hyvinvointi ja kestävä ruoantuotanto ovat olleet laajasti SDP:n poliittisella agendalla viime vuosina, niitä on käsitelty laajasti niin puoluekokouksen hyväksymässä poliittisessa ohjelmassa kuin vaaliohjelmissakin. Puolueen poliittinen linja on koottu poliittiseen ohjelmaan ja erillisohjelmien tekemisestä on pyritty luopumaan. Aihe on tärkeä ja myös ajankohtainen monella tavoin. Eläinpoliittisia kysymyksiä on kuluneella puoluekokouskaudella käsitelty useissa puolueen työryhmissä aiheesta riippuen.

SDP:n sääntöjen mukaan puoluehallitus päättää perustettavista työryhmistä kullekin puoluekokouskaudelle. Työryhmien tarkoitus on toimia puoluehallituksen työn tukena poliittisessa valmistelussa. Työryhmäorganisaatiota on viime vuosina kehitetty, laajennettu ja mukaan on saatu mahtava joukko puolueen jäseniä. On perusteltua arvioida säännöllisin väliajoin työryhmärakennetta asiasisältöjen ja käytännön toimivuuden kannalta, mutta tämä työ kuuluu puoluehallitukselle.

165 Eläinpoliittinen työryhmä

Kuljetusalan Demarit ry:n jäsen Anita Hellman

Eläinten oikeudet ja luonnon monimuotoisuus asetetaan pahimmillaan vastakkainen ihmisen hyvän elämän kanssa. Tämä on mielestäni keskeinen ongelma, kun katsotaan suhtautumista eläinten oikeuksiin sosialidemokraattisessa liikkeessä. Eläinten oikeudet, eläinsuojelu tulisi nähdä osana isompaa kokonaisuutta, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen, se on yksi keinoista, joilla päästään myös kestävän kehityksen tavoitteisiin. SDP:n Tampereen puoluekokouksessa hyväksytyn poliittisen ohjelman tavoitteisiin on kirjattu mm. seuraavat asiat:

  • Ruoantuotannon on oltava kestävällä pohjalla.
  • Yhteiskunnan on mahdollistettava helppo ja vaivaton eettinen kuluttaminen erityisesti liikkumisessa, syömisessä ja asumisessa
  • Ruoankulutuksen ilmastovaikutuksia vähennetään
  • Ruokaketjun on oltava oikeudenmukainen tuottajan, eläinten, ympäristön ja kuluttajien kannalta.
  • Suomalaisen maatalouden kannattavuutta lisätään ensisijaisesti markkinoiden eikä niinkään tukipolitiikan kautta
  • Suomalaisen eläintuotannon tulee olla eettistä ja kestävää
  • Uhanalaisten vaelluskalakantojen säilyttäminen on varmistettava oikeanlaisella kalastuksen säätelyllä, ohjeistuksella ja riittävällä valvonnalla

Monesti keskustelu eläinten oikeuksista kärjistyy jo alussa. Asia mielletään kaupunkilaisten näkemyksenä ja eläinten oikeuksien puolustaja saa nopeasti ”kettutytön” leiman. Keskustelu kiertyy hyvin pitkälti turkistarhaukseen ja tuotantoeläinten kohteluun. Itse asia pitää kuitenkin sisällään näiden lisäksi myös metsästykseen liittyvät kysymykset, lemmikkien kohtelun ja eläinten ns. viihdekäytön, luonnonvaraisten eläinten kohtelun ja myös kaloihin ja kalastukseen liittyvät kysymykset. Eläinten oikeuksien toteuttaminen on osa kestävää, oikeudenmukaista politiikkaa, se nivoutuu niin luonnon monimuotoisuuteen, lajikatoon, geneettisen perimän jatkuvuuteen kuin ympäristön kuormitukseen ja ylituotantoon. Nämä kulkevat käsi kädessä, yhtä tavoitetta kohti ei voi pyrkiä ilman toista. Tulisi löytää tavat keskustella asiasta kiihkottomasti ja faktoihin perustuen.

Ekologinen ja eettinen ruoantuotanto nähdään SDP:n ohjelmassa mahdollisuutena, johon tulee panostaa, samalla maatalouden kannattavuutta halutaan lisätä nimenomaan kysynnän kautta, ei niinkään tukipolitiikan kautta. Tämä on kuitenkin ristiriidassa mm. sen kanssa, miten vähän puolueessa panostetaan eläinsuojelukysymyksiin. Niitä ei nosteta esiin ja niihin ei oteta kantaa kuin pakon edessä, omaa eläinpoliittista ohjelmaa SDP:llä ei ole, joten myös konkreettiset, näkyvät avaukset tässä asiassa jäävät tekemättä.

Maailman muuttuessa ja tiedon lisääntyessä jokaisen tulisi tiedostaa, että muutos vaikuttaa vääjäämättä niin omaan elämään kuin ympäröivään yhteisöön. Eläinten oikeuksia käsitellessä lähestymistavan ei pitäisi olla se, että tutkimuksista huolimatta emme voi välttää kärsimyksen ja kivun tuottamista eläimille, vaan se, että tutkimusten johdosta meidän tulee muuttaa ajatustapaamme ja toimintaamme. Muutaman viime vuoden aikana on ilmapiiri SDP:ssä eläinsuojelukysymysten ympärillä hieman avartunut, yhä useampi tunnistaa kysymykset ja asiaan liittyvän problematiikan, eläinten oikeuksiin liittyviä aloitteita tehtiin Tampereen 2020 puoluekokoukseen useita.

Muuttuvat asenteet näkyivät muutenkin 2020 puoluekokouksessa Tampereella, siellä tehtiin viimein historiaa. Puoluekokous otti kannan, jonka mukaan suomessa tulee luopua turkistarhauksesta siirtymäajalla. Eläinten oikeudet tulee epäilemättä nousemaan tulevaisuudessa vielä suurempaan rooliin. Tieto lisää tarvetta toimia. Enenevässä määrin nousee esiin se, että eläinten hyvä kohtelu ei ole vain eettinen kysymys. Nuoret valitsevat usein lihattoman ruokavalion, tiedostetaan vastuu ja se, mitä on eettinen ja kestävä ruoantuotanto, eettinen ja kestävä kulutus. SDP:n ohjelmassa tavoitellaan myös sitä, että kuluttajilla tulee olla oikeaa tietoa siitä, miten kulutettava tuote tai elintarvike on tuotettu. Ostopäätös pitää voida tehdä oikeaan tietoon perustuen. Eläinsuojelukysymykset yhdistävät ihmisiä, on kyse sitten villieläinten viihdekäytöstä matkailussa, kissakriisistä, tai metsästyskäytännöistä. Kansalaisyhteiskunta toimii eläinsuojelukysymyksissäkin, eturintamassa järjestöt. Suomi on kunnostautunut ihmisoikeusrintamalla jo pitkään, syöte niihinkin on tullut aikanaan järjestöjen kautta. Nyt tekeillä olevat muutokset eläinsuojelulakiin ovat täysin riittämättömät. Sosialidemokraattien tulisi asettaa rohkeat tavoitteet ja muodostaa selkeä linja eläinsuojelukysymyksissä.

Koska kysymys on laaja ja moniulotteinen, lainsäädäntö hajanainen, paras tulos saataisiin perustamalla SDP:n oma eläinpoliittinen työryhmä, joka kävisi laajaa vuoropuhelua niin tuottajien, metsästysyhdistysten, eläinsuojeluyhdistysten ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Tätä kautta voidaan muodostaa tavoitteet ja löytää keinot niiden saavuttamiseksi, niin lainsäädännön, koulutuksen, viestinnän kuin rahoituksen keinoin. Tavoitteet jäävät kuitenkin vain sanoiksi, jos niiden eteen ei tehdä konkreettisia toimia.

Kuljetusalan Demarit ry:n jäsen Anita Hellman esittää, että

SDP perustaa eläinpoliittisen työryhmän käsittelemään eläinpolitiikan kysymyksiä ja linjaamaan niitä.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 223


Kommentoi

Tietosuoja