Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen.

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen.

Aloitteentekijä esittää, että ns. sopuvaalien järjestämisestä puoluekokousedustajiksi luovuttaisiin.

Puolueen sisäisissä äänestyksissä noudatetaan paitsi yhdistyslakia ja puolueen sääntöjä, myös puoluevaltuuston hyväksymää äänestys- ja vaalijärjestystä jäsenvaaleihin. Voimassa olevan äänestys- ja vaalijärjestyksen puoluekokousedustajia koskevan kappaleen 1. §:ssä todetaan keskeisiltä osin seuraavaa: “Piirihallitus päättää alueellaan jäsenvaalin järjestämistavasta ja aikataulusta tämän äänestys- ja vaalijärjestyksen ohjeiden mukaisesti. – –  Jäsenäänestys voidaan toimeenpanna postiäänestyksenä, sähköisenä äänestyksenä, uurnavaalina, puhelinäänestyksenä, yhdistyksen avoimessa kokouksessa, vaaliyhtymäkokouksena sekä eri yhdistelminä edellä olevista tämän ohjesäännön vaalitapoja koskevia ohjeita noudattaen. Jäsenäänestys toimitetaan puoluekokousedustajien vaaleissa piirijärjestöittäin ja vaaliyhtymittäin”

Niin sanotulla sopuvaalilla tarkoitetaan tilannetta, jossa ehdolle asetetaan korkeintaan yhtä monta henkeä kuin on valittavia tehtäviä. Tällaisessa tilanteessa vaali ratkeaa yksimielisesti ilman äänestystoimituksen järjestämistä. Näin ollen mikä tahansa puoluekokousedustajien valintatapa voi käytännössä toteutua ns. sopuvaalina tai johtaa äänestyksen toimittamiseen.

Jäsenäänestyksen toimeenpanon tavasta riippumatta oikeus asettaa ehdokkaita on ko. vaaliyhtymään kuuluvilla puolueosastoilla ja vähintään kymmenen äänestyksessä äänioikeutetun jäsenen muodostamilla valitsijayhdistyksillä. Erityisesti säädös valitsijayhdistyksistä turvaa jokaisen jäsenen mahdollisuutta asettua ehdolle jäsenvaaliin.

Yhdistyslain (503/1989) 16. §:n mukaan päätösvalta yhdistyksessä kuuluu sen jäsenille. Puolueen jäseninä toimivilla piirijärjestöillä on harkintavaltaa ehdokasasettelua ja edustajien valintaa koskevissa kysymyksissä. Erityisesti puoluekokouksen osalta, jossa juuri piirijärjestöjen edustajat käyttävät puolueen ylintä valtaa, ei ole perusteltua säätää asiasta liian rajoittavasti. Näin ollen paikalliset tavat ja perinteet näkyvät puoluekokousedustajien ehdokasasettelussa ja valinnassa.

155 Puoluekokousedustajien sopuvaaleista luopuminen

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry

Jäsendemokratian parantamiseksi ehdotamme ns. sopuvaaleista luopumista, kun kyseessä on puoluekokousedustajien valinta. Tämä antaa kaikille jäsenille mahdollisuuden tavoitella paikkaa puoluekokouksesta.

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry esittää, että

koska joissain kunnissa puoluekokousedustajat valitaan ns. sopuvaaleilla, niin tästä tulee luopua.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 211


Kommentoi

Tietosuoja