Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen.

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen.

– Muutosesitys 1

Helsingin Sosialidemokraatit ·

Puoluekokouksen päätös:

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen. Puolueen sääntökokonaisuus on keskinäisriippuvainen ja hierarkkinen. Tämän takia puolueen eri sääntötasoja on perusteltua muuttaa yhtenäisen, huolellisen ja osallistavan valmistelun tuloksena. Tällaisen mahdollisen uudistuksen yhteydessä on myös aiheellista selvittää aloitteentekijän esittämät muutokset puolueen säännöstöön.

Aloitteentekijä esittää puolueen sääntöjen 10. §:n muuttamista siten, että siitä poistetaan ns. vapaajäsenyyttä koskeva sääntökohta. Aloitteentekijä katsoo, että pelkkä ikään ja pitkään jäsenyyteen perustuva ns. vapaajäsenyys ei ole perusteltu, koska puolueosastolla ja piirihallituksella on sääntöjen mukaan oikeus madaltaa tai vapauttaa jäsenmaksusta erityisin syin.

Puolueen sääntöjen 10. §:n mukaan jäsen voidaan hänen hakemuksestaan vapauttaa jäsenmaksusta, mikäli hän on täyttänyt 65 vuotta ja on suorittanut asianmukaisen jäsenmaksuvelvoitteensa 30 vuoden ajan. Jälkimmäinen velvoite edellyttää ns. puhdasta jäsenmaksuhistoriaa. Sääntökirjauksen tehtävänä on osoittaa arvostusta puoluetoimintaa ja -uraa kohtaan. Omalta osaltaan sen tehtävänä on myös mahdollistaa eläkeikäisten tai lähellä sitä olevien jäsenten jäsenyyden jatkuminen eläkkeensaajana.

Puolueen sääntöjen 10. § määrää alennetun jäsenmaksun perusteista. Maksua voidaan alentaa määräajaksi ja noudattaen puoluekokouksen vahvistamia maksuluokituksia. Saman sääntökohdan mukaan maksuvapautus on mahdollista myöntää vain, mikäli jäsen elää yksinomaan kansaneläkkeen varassa. Muuta sääntöperustetta maksuvapautukselle ei ole.

Jäsenten yhdenvertaisen kohtelun mahdollistamiseksi jäsenmaksualennusten ja maksuvapautusten perusteista tulee päättää puolueen säännöissä. Ns. vapaajäsenyyden poistaminen säännöistä edellyttäisi näiden perusteiden sekä alennus- ja vapautuspäätösten määräaikaisuuden kokonaisvaltaista tarkastelua.

Puolueen sääntökokonaisuus on keskinäisriippuvainen ja hierarkkinen. Tämän takia puolueen eri sääntötasoja on perusteltua muuttaa yhtenäisen, huolellisen ja osallistavan valmistelun tuloksena. Tällaisen mahdollisen uudistuksen yhteydessä on myös aiheellista selvittää aloitteentekijän esittämät muutokset puolueen säännöstöön.

Lisäksi on syytä kiinnittää huomiota myös siihen, etteivät saavutetut jäsenedut heikkene, mikäli sääntöjä päädytään muuttamaan. Aloitteessa esitetty muutos vapaajäsenyyden poistosta näkyisi lukumäärässä vasta pitkällä aikavälillä, koska saavutettuja jäsenetuja eli jo myönnettyjä vapaajäsenyyksiä ei voi viedä pois.

148 Ikään perustuvan ‘vapaajäsenyyden’ poistaminen puolueen säännöistä

Yhteiskuntapoliittinen sos.-dem.yhdistys ry

Nykyiset jäsenmaksuluokat

Puoluehallituksen päätösesitys sen omasta aloitteesta vuoden 2020 puoluekokoukselle luetteli neljä jäsenmaksuluokkaa:

“Vuosina 2021–2023 ovat käytössä seuraavat jäsenmaksuluokat: luokka I: Sääntöjen mukaisilla perusteilla jäsenmaksuista vapautetut jäsenet luokka II: Alennetun jäsenmaksun maksavat jäsenet, joko sääntöjen mukaisin perustein määrätyt jäsenet tai puoluevaltuuston erikseen määrittelemät alennusperusteet määräajaksi luokka III: Täyden jäsenmaksun maksavat jäsenet luokka IV: Kannatus- ja tukimaksut.”

Puolueen säännöissä kymmenennen pykälän (10§ Jäsenmaksut) viides momentti kuuluu näin:

“Jäsen, joka on täyttänyt 65 vuotta ja maksanut täyden jäsenmaksun vähintään 30 vuodelta tai on ollut täydestä jäsenmaksusta edellä mainituissa tapauksissa vapautettuna, on hänen sitä erikseen hakiessaan vapautettava 1. momentissa mainitusta jäsenmaksusta.” Tällä viitataan 1. momentissa mainittuun täyteen jäsenmaksuun.

Miksi puolueen sääntöjen 10§ viides momentti on turha?

Puolueosastolla ja piirihallituksella on joka tapauksessa mahdollisuus vapauttaa jäsen hänen hakemuksensa perusteella jäsenmaksusta. Katsomme, että pelkkä ikään ja pitkään jäsenyyteen perustuva ‘vapaajäsenyys’ on vanhaa perua oleva automaatiksi muodostunut turha luokittelu, joka on poistettava säännöistä.

Yhteiskuntapoliittinen sos.-dem.yhdistys ry esittää, että

koska puolueen sääntöjen jäsenmaksupykälässä määritellään, että jäsenmaksun määräytymisperusteet ja maksuluokat vahvistaa varsinainen puoluekokous, niin puoluekokous muuttaa puolueen sääntöjen jäsenmaksuja koskevaa 10 pykälää siten, että siitä poistetaan viides momentti eli niin sanottu vapaajäsenyys.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 201


Kommentoi

Tietosuoja