Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Oikeusministeriö on vastikään selvittänyt, tarvitaanko maalittamiseen puuttumisen tehostamiseksi myös rikoslainsäädännön muutoksia. Syksyllä 2022 valmistuneen selvityksen mukaan maalittamisen säätämiselle rangaistavaksi on perusteita. Selvityksessä arvioitiin rikoslainsäädännön täydentämisen tarvetta ja mahdollisuuksia muun muassa sananvapauden ja perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten kannalta.

Selvitys sisälsi lakiluonnoksen, jonka mukaan rangaistavaksi tulisi maalittamisen käynnistäminen ja siihen osallistuminen. Rangaistukseksi määrättäisiin sakkoa tai enintään yksi vuosi vankeutta. Maalittaminen olisi virallisen syytteen alainen rikos. Lisäksi televalvontaa koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettaviksi niin, että sitä voitaisiin käyttää salaisena pakkokeinona ja tiedonhankintakeinona maalittamisen selvittämisessä ja estämisessä.

Puoluehallitus katsoo, että selvityksen perusteella tehtyä ehdotusta maalittamisen rangaistavaksi säätämiseksi tulee edistää. Lisäksi tulee pitää huolta siitä, että rikosprosessin eri vaiheissa oleville tahoille mahdollistetaan riittävä koulutus ja välineet niin maalittamisen tunnistamiseksi, siihen puuttumiseksi, maalittamisen uhrien auttamiseksi kuin rikosprosessin läpiviemiseksi.

129 Maalittamisen kriminalisointi

Länsi-Kotkan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry

Maalittaminen on yhä yleisempää nyky-yhteiskunnassa mm. sosiaalisen median käytön helppouden vuoksi. Vihapuhe ja häirintä ovat yleistyneet. Kohteena ovat usein poliitikot, mutta myös erilaiset työntekijät ja vähemmistöt. Virheellinen uutisointikin voi helposti laukaista vihapuheen.

Länsi-Kotkan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry esittää, että

uudistetaan Suomen rikoslakia niin, että maalittamisesta tehdään rangaistava teko.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 181


Kommentoi

Tietosuoja