Puoluekokous yhtyy aloitteen yhdenvertaisuustavoitteeseen. Se katsoo, että asevelvollisuuden kokonaisuudistus vaatii monipuolista, kokonaisturvallisuuden huomioivaa valmistelua ennen kannatettavien toimintamallien valitsemista. SDP sitoutuu aktiivisesti tähän valmistelu- ja kehitystyöhön.

Puoluekokous yhtyy aloitteen yhdenvertaisuustavoitteeseen, mutta katsoo, että maanpuolustusvelvollisuuden kokonaisuudistus vaatii monipuolista valmistelua ennen kannatettavien toimintamallien valitsemista.

– Muutosesitys 1

Uudenmaan Sosialidemokraatit ry · 1

Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen tukemalla tasa-arvoista sekä sukupuolesta riippumatonta asevelvollisuutta. Maanpuolustusvelvollisuuden kokonaisuudistus vaatii kuitenkin monipuolista valmistelua ennen kannatettavien toimintamallien valitsemista, jonka valmisteluun ja kehitystyöhön SDP sitoutuu aktiivisesti.

Kannattajat
  • Antti Hiitti

Suomessa maanpuolustusvelvollisuus koskee kaikkia sukupuolia, vaikka asevelvollisuus on lain mukaan velvoittava vain miehille. Suomen puolustus perustuu koko maan puolustamiseen, laajaan reserviin ja korkeaan maanpuolustustahtoon. Asevelvollisuusjärjestelmän ensisijaisena tehtävänä on kouluttaa asevelvollisille tarvittava osaaminen Puolustusvoimien lakisääteisten tehtävien täyttämiseksi ja huolehtia siitä, että järjestelmä tuottaa riittävän määrän sodan ajan joukkoja koko maan puolustamiseen.

Kaikkien sukupuolien osaaminen ja osallistuminen maanpuolustukseen on tärkeää tasa-arvon näkökulmasta sekä sotilaallisesti. Ikäluokkien koon pienentyessä syntyvyyden laskemisen vuoksi tulee kutsuntojen ulkopuolelle jäävien kansalaisten osallistumismäärää kasvattaa tulevaisuudessa. Nämä lähtökohdat huomioiden puoluekokous yhtyy aloitteen yhdenvertaisuustavoitteeseen, mutta maanpuolustusvelvollisuuden kokonaisuudistus vaatii monipuolista valmistelua.

Ensimmäinen askel on yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon kasvattamisessa on kutsuntajärjestelmän kehittäminen ja kutsuntojen ulottaminen koko ikäluokalle, asepalveluksen säilyessä osalle edelleen vapaaehtoisena. SDP on sitoutunut tasa-arvon edistämiseen ja maanpuolustusjärjestelmän kehittämiseen, ja pitkällä tähtäimellä sukupuolineutraali kaikkia koskeva kansalaispalvelusmalli on yksi vaihtoehto. Kaikkien sukupuolien osallistumista vapaaehtoiseen maanpuolustukseen liittyvään kansalaistoimintaan tulee lisäksi entisestään tukea. Asevelvollisuusjärjestelmän mahdollisen päivittämisen tulee tapahtua maanpuolustuksen ja kokonaisturvallisuuden tarpeista, sotilaalliset uhkakuvat huomioiden. Arvioinnissa tulee hyödyntää Ruotsin ja Norjan kokemukset (jotka eivät kuitenkaan ole suoraan verrannollisia Suomeen pienemmän reservin vuoksi). Koko ikäluokan kiinnittäminen Suomessa kuuden kuukauden mittaiseen palvelukseen ei ole tarpeellista sotilaallisesti. Tällainen velvoite vaatisi valtiolta myös merkittäviä taloudellisia panostuksia, jonka lisäksi se vaikuttaisi kielteisesti kansantalouteen menetettyjen työvuosien muodossa. Sopiva asepalvelus- ja siviilipalvelusmalli tulee suunnitella Suomen tarpeisiin sopivaksi.

115 Sukupuoleton maanpuolustus/siviilipalvelus

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry

Molemmat sukupuolet ovat kykeneviä puolustamaan Suomea tai työskentelemään sen eteen. Molempien sukupuolten tulisi suorittaa joko asepalvelus tai siviilipalvelus. Näin koko ikäluokka tekisi vähintään kuusi kuukautta työtä isänmaan eteen. Yhteiskunta hyötyisi tästä todella paljon. Se opettaisi ihmisille työntekoa, kanssaihmisten välittämistä, elämässä tärkeitä asioita ja opettaisi ihmiset huolehtimaan toisistaan.

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry esittää, että

asevelvollisuus koskee lain mukaan vain miehiä. Asevelvollisuutta ja siviilipalvelusta tulisi tarkastella uudesta näkökulmasta ja muodostaa kaikille sukupuolille pakollinen palvelus, joko aseellinen tai siviilipalvelus.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 164


Kommentoi

Tietosuoja