Puoluekokous yhtyy aloitteeseen. SDP:n tulee toimia aktiivisesti sekä kotimaassa että erityisesti EU-vaikuttamisessa sen puolesta, että etsitään ja toteutetaan viipymättä tarvittavat keinot laittoman kabotaasin kitkemiseksi sekä rahti- että henkilöliikenteessä.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen. SDP:n tulee toimia aktiivisesti sekä kotimaassa että erityisesti EU-vaikuttamisessa sen puolesta, että etsitään ja toteutetaan viipymättä tarvittavat keinot laittoman kabotaasin kitkemiseksi.

Harmaan talouden torjunta kuljetusalalla on äärimmäisen tärkeää. Laiton kabotaasiliikenne on eräs kuljetusalalla esiintyvistä harmaan talouden muodoista. Harmaa talous vääristää kilpailua ja sitä kautta heikentää laillisesti toimivien yritysten ja niiden työntekijöiden asemaa, minkä lisäksi yhteiskunnalle aiheutuu taloudellisia menetyksiä. Siksi onkin tärkeää, että luvanvaraista liikennettä koskevan sääntelyn noudattamista koskeva viranomaisvalvonta on tehokasta. Kyse on paitsi tarkkarajaisesta sääntelystä myös riittävistä viranomaisresursseista.

Kuljetusliikenne on markkinaehtoista toimintaa, ja EU-lainsäädännössä on omat säädöksensä kabotaasiliikenteen harjoittamiselle. Vuonna 2016 kabotaasikuljetuksia koskevat Suomen kansalliset määritelmät kumottiin Suomen saaman komission lausunnon vuoksi, ja laissa viitataan ainoastaan Euroopan unionin asiaa koskeviin säännöksiin. Euroopan komissio piti Suomen kabotaasin määritelmää ja väliaikaisuuden vaatimusta Euroopan unionin säännösten vastaisina ja tulee sen vuoksi haastamaan Suomen Euroopan Unionin tuomioistuimeen, jos Suomi ei muuta säännöksiä. Näin ollen on selvää, että emme voi yksipuolisesti muuttaa omaa lainsäädäntöämme niin, että rajoittaisimme kabotaasiliikennettä enemmän kuin mitä EU-lainsäädännössä on säädetty. Lisäksi kabotaasisääntelyä on täydennetty hiljattain Sanna Marinin hallituskaudella EU:n liikkuvuuspaketin myötä siten, että valvonta on helpottunut aiempaan nähden. On myös huomattava, että kabotaasiliikenne muodostaa vain pienen osan koko maan tavarankuljetuksista.

104 Kabotaasiliikenne maanteiden tavaran kuljetuksessa

Kuljetusalan Demarit ry

Liikkuvan poliisin ja sen harmaan talouden torjuntayksikön lakkauttamisen jälkeen on raskaan liikenteen valvonnan määrä ja taso oleellisesti heikentynyt. Samaan aikaan on laiton kabotaasiliikenne maassamme lisääntynyt merkittävästi. Kabotaasiliikenteellä tarkoitetaan kansallista, eli Suomen sisäistä rahtiliikennettä, jota tilapäisesti harjoitetaan toiseen EU/ETA-maahan rekisteröidyllä ajoneuvolla. EU:n ulkopuolelta tulevalla ajoneuvolla ei ole oikeutta ajaa Suomen sisäistä Kabotaasiliikennettä lainkaan. Suomen lainsäädännössä laillisen kabotaasin määrä oli rajattu kymmeneen kertaan kolmessa kk:ssa. Kesällä 2016 Sipilän hallitus kuitenkin poisti lainsäädännöstä kansalliset määräykset. Tämä johti siihen, että kuljetusalan lähetetyt työntekijät jäivät käytännössä lainsäädännön ulkopuolelle. Maanteiden tavaran kuljetus on merkittävä verojen kerääjä Suomessa. Liikevaihdosta toimiala maksaa erilaisina veroina yli 2,7 miljardia euroa vuodessa. Laiton kabotaasi on todellinen uhka koko kotimaiselle kuljetus elinkeinolle.

Tarvitaan tehokkaita toimia laittoman kabotaasin kitkemiseksi kuljetusalalta. Kysymys on mitä suuremmassa määrin myös liikenneturvallisuudesta. Esimerkiksi vuonna 2016 elokuun tehoratsiassa joka toinen ulkomaalainen ajoneuvo määrättiin ajokieltoon huonon kunnon vuoksi. Viranomaisten yhteistyötä on lisättävä mm. konkurssi-, työaika ja jopa rikos epäilyjen takia. Valvonnan puute houkuttelee epärehellisen yrityksen polkemaan työehtoja, sekä muita työelämän lakeja. Lisäksi se lisää harmaan talouden piirissä tehtävää työtä ja näin ollen valtio menettää verotuloja mm. polttoaineiden ja palkan työnantajakulujen, sekä suoraan palkan verotulojen muodossa.

Kuljetusalan Demarit ry esittää, että

puoluekokous asettaisi tavoitteeksi edistää lainsäädäntöä siten, että niin laillinen, kuin laitonkin kabotaasiliikenne ja sen seurauksena harmaan talouden mahdollistava epäreilu kilpailutilanne kuljetusalalla saataisiin kuriin

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 148


Kommentoi

Tietosuoja