Puoluekokous yhtyy aloitteeseen siten, että siirtymäaika on 10 vuotta ja aloite rajataan koskemaan vain tuotantoeläimiä poislukien seuraeläimet.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

– Muutosesitys 1

Uudenmaan Sosialidemokraatit ry ·

ja edellyttää eläinten hyvinvointilaissa säädettyjen siirtymäaikojen lyhentämistä.

Eduskunta hyväksyi 1.3.2023 eläinten hyvinvointilain, jossa uusien parsinavetoiden rakentaminen kielletään lain tullessa voimaan. Nykyisen eläinsuojelulain ja –asetuksen korvaava uusi laki tulee voimaan 1.1.2024.

Lain voimaan tullessa käytössä olevia parsinavetoita voitaisiin edelleen hyödyntää hiehojen ja maidontuotantoa varten pidettävien lehmien pidossa, mutta niissä olevien parsipaikkojen lukumäärää ei saisi lisätä peruskorjauksen tai laajennuksen yhteydessä.

Viiden vuoden siirtymäajalla kiellettäisiin muiden nautojen kuin hiehojen ja maidontuotantoa varten pidettävien lehmien sekä hevosten jatkuva kytkettynä pitäminen. Kytkettynä pidettävien lypsylehmien ja hiehojen jaloitteluvelvollisuutta laajennettiin nykyisestä 60 päivästä 90 päivään asetusmuutoksella, joka tulisi voimaan samaan aikaan lain kanssa. Edellytetystä 90 päivästä 60 päivän tulisi sijoittua laidunkaudelle touko-syyskuuhun ja 30 päivän laidunkauden ulkopuolelle.

Puoluehallitus katsoo, että eläimiä tulee kohdella niiden hyvinvointia lisäävällä tavalla ja eläimiä koskevan lainsäädännön tulee mahdollistaa lajityypillinen käyttäytyminen tuotanto- ja seuraeläimille. Uusi eläinten hyvinvointilaki tukee näitä tavoitteita.

101 Parsinavettojen kieltäminen

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry

Parsinavetat ovat eläinten kannalta erittäin huonoja. Lajityypillinen käyttäytyminen on mahdotonta, jos liikkuminen on hankalaa tai jopa mahdotonta. Parsinavetat tulee kieltää, ja maidontuottajia pitää tukea investoimaan parempiin tuotantotiloihin, joissa eläimet saavat vapaasti kulkea ulkona ja sisällä.

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry esittää, että

parsinavetat tulee kieltää.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 143


Kommentoi

Tietosuoja