Puoluekokous pitää aloitteissa esitettyjä tavoitteita tärkeänä ja viittaa poliittiseen ohjelmaan, jonka mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut sekä sote-matkojen ja lääkkeiden omavastuuosuudet on pidettävä kohtuullisina. Tavoitteena on, että lääke-, matka- ja asiakasmaksujen yhteenlaskettu vuotuinen omavastuutaso ei ylitä kuukauden takuueläkkeen tasoa. Lisäksi tavoitteena on siirtyä omavastuuosuuksien seurannassa jatkuvaan 12 kk seurantaan ja että edunsaaja saisi hänelle kuuluvan etuuden automaattisesti. Tavoitteena on luopua kaikista perusterveydenhuollon käyntimaksuista kokonaan.

Puoluekokous pitää aloitteissa esitettyjä tavoitteita tärkeänä ja viittaa poliittiseen ohjelmaan, jonka mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut sekä sote-matkojen ja lääkkeiden omavastuuosuudet on pidettävä kohtuullisina. Tavoitteena tulee olla, että lääke-, matka- ja asiakasmaksujen yhteenlaskettu vuotuinen omavastuutaso ei ylitä kuukauden takuueläkkeen tasoa. Lisäksi tavoitteena on siirtyä omavastuuosuuksien seurannassa jatkuvaan 12 kk seurantaan.

– Muutosesitys 1

Katri Nokela · Helsinki

Helsingin puoluekokousryhmä esittää, että puoluehallituksen päätösesityksen perään lisätään lause: ”Perusterveydenhuollon hoitaja- ja lääkärikäyntien tulee olla maksuttomia.”

– Muutosesitys 2

Helsinki pk-ryhmä · Helsinki

Lisätään päätösesityksen loppuun lause: ”Perusterveydenhuollon hoitaja- ja lääkärikäyntien tulee olla maksuttomia.”

– Muutosesitys 3

Uusimaa pk-ryhmä · Uusimaa 1

Puoluekokous pitää aloitteissa esitettyjä tavoitteita tärkeänä ja viittaa poliittiseen ohjelmaan, jonka mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut sekä sote-matkojen ja lääkkeiden omavastuuosuudet on pidettävä kohtuullisina. Tavoitteena tulee olla, että lääke-, matka- ja asiakasmaksujen yhteenlaskettu vuotuinen omavastuutaso ei ylitä kuukauden takuueläkkeen tasoa.

Lisäys: Tavoitteena on siirtyä omavastuuosuuksien seurannassa jatkuvaan 12 kk seurantaan ja että edunsaaja saisi hänelle kuuluvan etuuden automaattisesti. Tavoitteena on luopua kaikista perusterveydenhoidon käyntimaksuista kokonaan ja korottaa jäljelle jäävien tulorajoja. Näillä toimenpiteillä parannetaan pienituloisten hoitoon pääsyä ja näin ehkäistään terveyserojen kasvua.

Kannattajat
  • Marjo Kylänpää

– Muutosesitys 4

Varsinais-Suomi pk-ryhmä · Varsinais-Suomi

Puoluekokous pitää aloitteissa esitettyjä tavoitteita tärkeänä ja viittaa poliittiseen ohjelmaan,
jonka mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut sekä sote-matkojen ja
lääkkeiden omavastuuosuudet on pidettävä kohtuullisina. Tavoitteena tulee olla, että lääke-,
matka- ja asiakasmaksujen yhteenlaskettu vuotuinen omavastuutaso ei ylitä kuukauden
takuueläkkeen tasoa. Lisäksi tavoitteena on siirtyä omavastuuosuuksien seurannassa
jatkuvaan 12 kk seurantaan. Lisäksi puoluekokous asettaa puolueen tavoitteeksi
terveyskeskuslääkäri ja -hoitajakäyntien maksuttomuuden.

Puoluehallituksen lausunto aloitteisiin 70-71

Aloitteissa 70 ja 71 esitetään, että selvitetään tai toteutetaan perusterveydenhuollon asiakasmaksujen poistaminen, aloitteessa 71 lisäksi hammashuollon osalta; sekä vähävaraisten ihmisten terveydenhuollon maksujen kohtuullistaminen tai poistaminen kaikesta hoidosta, aloitteessa 70 lisäksi lääkkeiden osalta.

Puoluekokous on viimeksi linjannut asiaa vuoden 2017 puoluekokouksessa, jolloin todettiin, että SDP tavoittelee perusterveydenhuollon ja soveltuvin osin sosiaalitoimen peruspalvelujen maksuttomuutta sekä ylipäätään asiakasmaksupolitiikkaa, joka takaa jokaisen ihmisen mahdollisuuden tarpeenmukaisten palveluiden käyttöön. Tavoite on edelleen ajankohtainen ja tärkeä.

OECD on vuonna 2015 raportissaan todennut, että Suomella on terveydenhuoltoon pääsyssä enemmän ongelmia kuin muissa Pohjoismaissa ja haavoittuvassa elämäntilanteessa olevat ja pienituloiset jäävät usein ilman tarvitsemiaan palveluja. Väestöryhmien ja asiakasmaksulajien välillä on suurta vaihtelua maksujen yleisyydessä ja suuruudessa. Suomessa on selviä eroja tasasuuruisia, tulosidonnaisia ja suun terveydenhuollon asiakasmaksuja maksaneissa väestöosuuksissa. Käytännössä asiakasmaksut yleensä lisäävät sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksen eriarvoisuutta ja ne asettavat pienituloisille suhteellisesti suuremman kynnyksen hakeutua palveluiden piiriin. Myös THL on kiinnittänyt huomiota asiakasmaksujen korottamisen ja omavastuun lisäämisen riskeihin, joiden pelätään vaarantavan riittävien ja yhdenvertaisten palvelujen toteutumisen ja hyvinvointi- ja terveyserojen kaventumisen.

Terveyden- ja sairaanhoidon omavastuuosuuksien kertymien yksi ongelma on maksukattojen seurannan jaksotus. Nykytilanteessa maksukertymän seuranta alkaa aina uudestaan tammikuun alussa. Tämä johtaa monella pienituloisella kohtuuttomaan tilanteeseen, kun heti vuoden ensimmäisinä kuukausina on sijoitettava palvelumaksuihin merkittävä summa, ennen kuin maksukatot täyttyvät. Jatkossa maksukattojen seurannassa tulisi siirtyä jatkuvaan, 12 kuukauden seurantaan, jotta kaikki maksujen omavastuuosuudet eivät tulisi maksettavaksi samanaikaisesti.

SDP:n johtaman hallituksen ohjelman mukaisesti on tarkoitus uudistaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki tavoitteena hoidon esteiden poistaminen ja terveyden tasa-arvon lisääminen muu muassa maksuttomuutta laajentamalla ja kohtuullistamalla maksuja. Esitys asiakasmaksulain uudistamiseksi on valmistelussa ja tavoitteena saada eduskunnan käsittelyyn vuoden 2020 aikana.

70 Terveyspalveluiden maksukaton ja lääkekorvausten omavastuuosuuden kohtuullistaminen

Jyväskylän Työväenyhdistys ry

 

Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittainen maksukatto. Vuonna 2018-2019 maksukatto on 683 euroa vuodessa. Maksukattoon tehdään indeksitarkistus joka toinen vuosi. On käyttäjän omalla vastuulla seurata maksukaton täyttymistä. Lisäksi lääkkeiden vuosiomavastuu on 572 euroa. Etenkin pitkäaikaissairaille, pieneläkeläisille ja työkyvyttömille 1250 euron vuosikustannus välttämättömästä hoidosta ja lääkityksestä on hyvin korkea. Täysimääräinen omavastuuosuus myös lankeaa maksettavaksi pääosin usein tai jatkuvasti terveydenhoitoa ja lääkitystä tarvitseville.

Omavastuuosuuksia ja käyntimaksuja olisi syytä harkita uudelleen erityisesti vähävaraisten ja kroonisesti sairaiden osalta. On selvitettävä keinoja, joilla perusterveydenhuollon käynneistä voitaisiin tehdä kokonaan maksuttomia ja estää ihmisten ajautuminen tilanteisiin, joissa on valittava lääkkeiden tai muiden perustarpeiden väliltä. Myöskään lääkärikäyntien, poliklinikkamaksujen tai muiden hoitojen vuoksi ei pitäisi kenenkään joutua ulosottoon tai menettää luottotietojaan.

Jyväskylän Työväenyhdistys ry esittää SDP:n 46. puoluekokoukselle seuraavaa:

Puoluekokous velvoittaa puoluehallituksen, SDP:n eduskuntaryhmän ja ministeriryhmän selvittämään keinoja toteuttaa perusterveydenhuollon asiakasmaksujen poisto sekä kohtuullistaa tai poistaa omavastuuosuudet vähävaraisten vanhusten, vammaisten ja kroonisesti sairaiden terveyspalveluista ja lääkkeistä.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 146

71 Terveydenhuolto maksuttomaksi

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry

 

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry esittää, että

Sosialidemokraattisen puolueen tulee muuttaa perusterveyden- ja hampaidenhuolto maksuttomaksi kaikille. Vähävaraisten tulee saada terveydenhuolto ilmaiseksi joka osa-alueella. Vähävaraisten tulee päästä saumattomasti ja yhtä nopeasti hoidon piiriin, ilman erillisten maksusitoumusten tai tukien odottelua.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 146

  • Kesäkuu 2023

    Asiakasmaksulain uudistus, joka laajensi sote-palvelujen maksuttomuutta ja kohtuullisti maksuja sekä laajensi maksukattoa suun terveydenhuollon, terapian, tilapäisen kotisairaan- ja sairaalahoidon maksuihin sekä toimeentulotuella maksettuihin asiakasmaksuihin, tuli voimaan 1.7.2021. Asiakasmaksulain tulevista tietojärjestelmätarpeista mm. maksukaton seurantaan liittyen on tehty sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta selvitys.


Kommentoi

Tietosuoja