Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen. Pääsy tarpeenmukaiseen hoitoon ja hoivaan tulee toteutua mahdollisimman nopeasti silloin, kun lääketieteelliset tai asiakas- tai potilasturvallisuuteen liittyvät perusteet sitä edellyttävät vanhuspalvelulakia noudattaen.

Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen. Pääsy tarpeenmukaiseen hoitoon ja hoivaan tulee toteutua mahdollisimman nopeasti silloin, kun lääketieteelliset tai asiakas- tai potilasturvallisuuteen liittyvät perusteet sitä edellyttävät vanhuspalvelulakia noudattaen.

– Muutosesitys 1

Pia Hedman · Varkaus

Sote-valiokunta/Savo-Karjala; Pia Hedman, Virve Mikkonen, Tytti Luoma, Tarja Kärkkäinen

72. Ikäihmisten subjektiivinen oikeus ympärivuorokautiseen hoivaan

Kommentti: sote-palvelujen tuottajan/järjestäjän on tarjottava ja kehitettävä hallitusohjelmassa hyväksytyssä Ikääntyneiden asumispalvelujen toimenpideohjelmassa (ympäristöministeriö 2020-2022) huomioidut monen tasoiset ja monimuotoiset asumispalvelut vastaamaan ikäihmisten tarpeita.

– Muutosesitys 2

Uusimaa pk-ryhmä · Uusimaa

Puoluehallitus yhtyy aloitteen tavoitteeseen. Pääsy tarpeenmukaiseen hoitoon ja hoivaan tulee toteutua mahdollisimman nopeasti silloin, kun lääketieteelliset tai asiakas- tai potilasturvallisuuteen liittyvät perusteet sitä edellyttävät vanhuspalvelulakia noudattaen.
Lisäys: Oikea-aikainen hoitoon pääsy edellyttää riittävää määrää ammattitaitoista henkilökuntaa, jonka saatavuus edellyttää riittävää määrää koulutuspaikkoja ja koulutuksen kehittämistä tarpeita vastaavaksi, mutta myös työpaikan riittävää vetovoimaisuutta.

Aloitteessa esitetään, että ikäihmisellä on subjektiivinen oikeus ympärivuorokautiseen hoivaan kriteerien täyttyessä ja hoivapaikka on järjestettävä kuukauden sisällä. Vuoden 2014 puoluekokouspäätöksen mukaan vanhuspalvelulain ja laatusuositusten toteutumista tulee seurata ja ryhtyä tarvittaessa toimiin, jotta laki toteutuu.

Vaikka ikääntyneiden määrä kasvaa tulevina vuosina, on huomattava, että entistä suurempi osa ikääntyneistä kansalaisista on terveitä, aktiivisia ja toimintakykyisiä, eikä heillä ole juurikaan palveluiden tarvetta. Suurempi palveluiden ja hoidon ja hoivan tarve korostuu myöhemmässä iässä, muutamien viimeisten vuosien aikana.

Olennaista on keskittyä ikääntyneiden hyvän arjen ylläpitämiseen, toimintakyvyn ylläpitämiseen, ennaltaehkäisyyn ja sairauksien hyvään hoitoon. Keskeistä on oikea-aikaisen neuvonnan, ohjauksen ja palveluiden saatavuus. Tärkeää on myös arjen tukeminen kehittämällä ikääntyneiden asumiseen hyviä ratkaisuja, kuten yhteisöllistä asumista ja yhteisökotien rakentamista yhdessä kuntien kanssa. Hallitusohjelman mukaisesti tulee toteuttaa osana hallituskauden uutta ikäohjelmaa myös erillinen ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma.

Ikääntyneellä tulee olla oikeus ympärivuorokautiseen palveluasumiseen silloin, kun hän täyttää kriteerit sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten toteamana. Hoidon tarvetta ja hoitoon pääsyä tulee kuitenkin tarkastella aina yksilöllisen tilanteen, tarpeen ja arvion mukaan. On myös kiinnitettävä huomiota ennakointiin ja seurantaan arvioimalla mm. paljon palveluita tarvitsevan iäkkään kotihoidon palveluiden riittävyyttä ja arjen sujuvuutta.

72 Ikäihmisen subjektiivinen oikeus ympärivuorokautiseen hoivaan

Seinäjoen Työväenyhdistys ry

 

Kansakuntamme ikääntyy. Taustalla on syntyvyyden laskun lisäksi elinikämme pidentyminen. Kun vuonna 1971 syntyneen tytön odotettu keskimääräinen elinikä oli 74 vuotta ja pojan 66 vuotta, vuonna 2017 syntyneen tytön odotettu elinikä on 84,2 ja pojan 78,7 vuotta. Yli 65-vuotiaiden määrän arvioidaan olevan vuonna 2030 1,478 miljoonaa. Heistä 75 vuotta täyttäneitä arvioidaan olevan jo yli 800 000.

Sivistyneessä yhteiskunnassa arvostetaan kaikenikäisiä ihmisiä ja ymmärretään, että jokaisella on oma tärkeä paikkansa. Hyvässä yhteiskunnassa ihminen on tärkein – olipa hän minkä ikäinen tahansa. Markkinat eivät huolehdi ihmisten hyvinvoinnin jakautumisesta oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti, joten yhteiskunnan on varmistettava, että ketään ei jätetä ilman hoivaa ja huolenpitoa. Näin todetaan hyväksytyssä SDP:n ikäpoliittisessa ohjelmassa.

Perustuslaki (19§) turvaa jokaiselle oikeuden välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Näin ei valitettavasti ole, sillä sadat ikäihmiset, joiden toimintakunto on heikentynyt niin heikoksi, etteivät he pärjää kotona, eivät saa ympärivuorokautista hoivaa, koska kunnat säästävät eivätkä tarjoa hoivapaikkaa. Nämä ikäihmiset ovat todellisuudessa heitteillä kotonaan lukitun oven takana. Yhä useammin saamme kuulla ja lukea tiedotusvälineistä, kuinka muistisairasvanhus on kateissa lähdettyään kotoa. Sivistysvaltion on pidettävä huolta ikäihmisistään ja tämän vuoksi

Seinäjoen Työväenyhdistys esittää, että

Ikäihmisillä on subjektiivinen oikeus ympärivuorokautiseen hoivaan, kun hän täyttää sille asetetut kriteerit. Kunnan on järjestettävä hoivapaikka kuukauden sisällä, kun terveydenhuollon ammattilaiset ovat tarpeen todenneet.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 148

  • Kesäkuu 2023

    Vanhuspalvelulakiin on 1.10.2020 lisätty säädökset sitovasta henkilöstömitoituksesta sekä lisätty säädös RAI-arviointivälineistön käyttämisestä palvelutarpeen arvioinnissa viimeistään 1.4.2023 lukien. Lisäksi vanhuspalveluiden parantamisen toisessa vaiheessa kehitettiin mm. kotiin vietävien palvelujen saatavuutta ja mahdollistettiin niiden saanti ympärivuorokautisesti. Uudistus tuli pääsääntöisesti voimaan 1.1.2023 yhtä aikaa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen rakenneuudistuksen kanssa.


Kommentoi

Tietosuoja