Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen etuusjärjestelmän kehittämisestä siten, että se huomioisi paremmin tilanteet, joissa todellisuudessa työkyvyttömät ihmiset joutuvat sosiaaliturvan väliinputoajiksi. Puoluekokous edellyttää SDP:n edistävän hallituksessa ja sosiaaliturvakomiteassa etuuksien ja palveluiden parempaa yhteensovittamista siten, että ihmiset olisivat tarpeensa mukaisella etuudella eivätkä todellisuudessa työkyvyttömät ihmiset joutuisi työttömyysturvan ja toimeentulotuen varaan.

Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen etuusjärjestelmän kehittämisestä siten, että se huomioisi paremmin tilanteet, joissa todellisuudessa työkyvyttömät ihmiset joutuvat sosiaaliturvan väliinputoajiksi. Puoluekokous edellyttää SDP:n edistävän hallituksessa ja sosiaaliturvakomiteassa etuuksien ja palveluiden parempaa yhteensovittamista siten, että ihmiset olisivat tarpeensa mukaisella etuudella eivätkä todellisuudessa työkyvyttömät ihmiset joutuisi työttömyysturvan ja toimeentulotuen varaan.

Aloitteessa tuodaan esiin huoli niiden henkilöiden tilanteesta, jotka ovat saaneet hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen ja päätyvät työttömiksi työnhakijoiksi, vaikka eivät oman kokemuksensa eikä hoitavan lääkärin näkemyksen mukaan ole työkykyisiä.

Ongelma on tunnistettu myös SDP:n johtaman hallituksen hallitusohjelmassa, jonka mukaan työttömyysetuuksien piirissä on henkilöitä, jotka eivät tosiasiassa ole työkykyisiä. Kirjauksen mukaan hallitus tarkentaa etuuksien saannin edellytyksiä, jotta ihmiset ovat tarpeensa mukaisella etuudella. Tässä yhteydessä tarkastellaan muun muassa sairauspäivärahaa, kuntoutuksen tukia ja työttömyyspäivärahaa. Samalla selvitetään etuuksien sitomista toimintakykyyn diagnoosin sijasta. Tätä kokonaisuutta valmistellaan sosiaaliturvakomiteassa, jonka toimeksiannon mukaan tavoitteena on selvittää tarkoituksenmukaisen etuus- ja palvelujärjestelmän rakentamista niille työkyvyttömille henkilöille, jotka ovat nykyisin työttömyysetuuksien piirissä tai toimeentulotuen varassa.

69 Työkyvyttömyyseläkkeen saamista helpotettava

Jyväskylän Työväenyhdistys ry

 

Kelan sairauspäivärahaa voi saada enintään 300 arkipäivän ajan, vaikka sairaudet eivät mitenkään noudata tällaista aikarajaa. Mikäli sairaus pitkittyy, on haettava kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä. Eläketurvakeskuksen mukaan jopa 30% työkyvyttömyyseläkehakemuksista hylätään siinäkin tapauksessa, että hoitava lääkäri katsoo heidän olevan työkyvyttömiä.

Sairas ihminen, jonka hakemuksen Kela tai eläkeyhtiö on hylännyt, joutuu ilmoittautumaan työttömäksi työnhakijaksi saadakseen sosiaaliturvaa. Työkyvyttömien oikea paikka ei ole työvoimapalveluiden piirissä ja tilanne on usein ahdistava ja ihmisarvoa alentava. Työkyvyttömyyden jatkuessa toimeentulo saattaa katketa täysin tai sairas henkilö joutua toimeentulotuelle, joka on tukimuodoista byrokraattisin ja niukin toimeentulon muoto. Erityisesti mielenterveysdiagnoosit, jotka saattavat merkittävästi alentaa yksilön kykyä tai jaksamista hoitaa asioitaan tai valvoa omaa etuaan, tunnistetaan puutteellisesti työkyvyttömyyden aiheuttajina.

Jyväskylän Työväenyhdistys ry esittää SDP:n 46. puoluekokoukselle seuraavaa:

  • Sairauspäiväraha-ajan loppuessa edelleen työkyvyttömälle on turvattava vähintään sairauspäivärahaa vastaava toimeentulo kuntoutustuen tai työkyvyttömyyseläkkeen muodossa.
  • SDP vaatii selvitystä työkyvyttömyyseläkettä ja sairausvakuutusta koskevasta lainsäädännöstä sekä niiden soveltamista koskevista ohjeista, jotta työkyvyttömäksi todettujen hakemuksia toimeentulon turvaamisesta joko kuntoutustuella tai työkyvyttömyyseläkkeellä ei hylättäisi.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 144

  • Kesäkuu 2023

    Hallituksen asettamassa sosiaaliturvakomiteassa tavoittelemme mm. etuus- ja palvelupolkujen sujuvoittamista ja yksinkertaistamista. Komitean työ on alkanut keväällä 2020 ja yhtenä toimeksiantona on konkretisoitu nk. tosiasiallisesti työkyvyttömien työttömien tilanteeseen liittyviä ongelmia. Komitean välimietintö julkaistiin keväällä 2023 ja siinä on kiinnitetty erityistä huomiota palvelujen ja etuuksien yhteensovittamisen ongelmiin ja mahdollisiin korjaustoimiin.


Kommentoi

Tietosuoja