Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen siitä, että kohtuuton voitontavoittelu yhteisesti rahoitettujen palveluiden laadun kustannuksella tulee estää. Samalla puoluekokous pitää tärkeänä sitä, että sosiaali- ja terveyspalveluiden oikea-aikaisuuden ja vaikuttavuuden myötä kasvavan tuottavuuden hyötyjiä ovat palveluiden tarvitsijat. Sote-järjestelmän tarkoitus ei ole mahdollistaa ylisuuria voittoja palveluja tuottaville yrityksille, vaan turvata ihmisille riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut kaikissa tilanteissa. Puoluekokous katsoo, että voiton maksimikattoa parempi keino tämän tavoitteen saavuttamiseksi on riittävän julkisen palvelutuotannon turvaaminen, kuntien ja kuntayhtymien hankintaosaamisen vahvistaminen, hankintakriteerien suuntaaminen voittoa tavoittelemattomaan toimintaan, palvelujen laadun varmistaminen valvontakäyntien ja auditoinnin avulla, läpinäkyvän ja verovastuullisen yritystoiminnan suosiminen hankinnoissa ja esim. voittoprosentin käyttäminen hankintakriteerinä.

Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen siitä, että kohtuuton voitontavoittelu yhteisesti rahoitettujen palveluiden laadun kustannuksella tulee estää. Samalla puoluekokous pitää tärkeänä sitä, että sosiaali- ja terveyspalveluiden oikea-aikaisuuden ja vaikuttavuuden myötä kasvavan tuottavuuden hyötyjiä ovat palveluiden tarvitsijat. Sote-järjestelmän tarkoitus ei ole mahdollistaa ylisuuria voittoja palveluja tuottaville yrityksille, vaan turvata ihmisille riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut kaikissa tilanteissa. Puoluekokous katsoo, että voiton maksimikattoa parempi keino tämän tavoitteen saavuttamiseksi on riittävän julkisen palvelutuotannon turvaaminen, kuntien ja kuntayhtymien hankintaosaamisen vahvistaminen, hankintakriteerien suuntaaminen voittoa tavoittelemattomaan toimintaan, läpinäkyvän ja verovastuullisen yritystoiminnan suosiminen hankinnoissa ja esim. voittoprosentin käyttäminen hankintakriteerinä.

– Muutosesitys 1

Uusimaa pk-ryhmä · Uusimaa

….Puoluekokous katsoo, että voiton maksimikattoa parempi keino tämän tavoitteen saavuttamiseksi on riittävän julkisen palvelutuotannon turvaaminen, kuntien ja kuntayhtymien hankintaosaamisen vahvistaminen, hankintakriteerien suuntaaminen voittoa tavoittelemattomaan toimintaan,

Lisäys: palvelujen laadun varmistaminen valvontakäyntien ja auditoinnin avulla, läpinäkyvän ja verovastuullisen yritystoiminnan suosiminen hankinnoissa ja esim. voittoprosentin käyttäminen hankintakriteerinä

Aloitteessa esitetään, että sote-palveluyritysten verovaroin tuotetusta palvelusta saatua voittoa rajoitettaisiin. Terveysbisneksen voimakas kasvu on selkeästi 2010-luvun ilmiö eikä voiton rajoittamisesta ole aiempaa puoluekokouspäätöstä. SDP:n linjana on ollut selkeästi julkisen tuotannon ensisijaisuus ja esim. puoluekokouksen 2017 päätöksen mukaan puolue toimii sen puolesta, että sosiaali- ja terveyspalveluissa verovarat käytetään yhteiseksi hyväksi. Käsiteltävänä olevan poliittisen ohjelman mukaan ”jatkossakin yksityiset ja kolmannen sektorin tuottamat sosiaali- ja terveyspalvelut täydentävät julkista palvelutuotantoa. Kohtuuton voitontavoittelu yhteisesti rahoitettujen palveluiden laadun kustannuksella tulee estää ja voittoa tavoittelemattomien toimijoiden asemaa vahvistaa. Julkisrahoitteisia sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavien toimijoiden yritys- ja yhteiskuntavastuuta on parannettava sekä näitä koskevien tietojen julkaisemisvelvollisuutta lisättävä.”

Terveys- ja hoiva-ala on keskittynyt rajusti jo viimeiset 10 vuotta. Viime aikaisia suuria yrityskauppoja ovat Pihlajalinnan osto Mehiläiselle ja Diacorin osto Terveystalolle. Suurimmat alan yritykset ovat olleet pääomasijoittajien omistamia yrityksiä tai pörssiyhtiöitä, joilla on paine tehdä vahvaa tulosta. Yritysten strategiana on ollut ensisijaisesti laajentuminen ja markkinoiden valtaaminen. Tämä johtaa osaltaan kasvavaan kustannuspaineeseen, mikä voi näkyä palvelujen laadussa. Näin tapahtui viimeksi vanhuspalveluiden kohdalla.

Yksityisen palvelutuotannon keskittyminen sote-alalla johtaa käytännössä siihen, että kilpailua ei ole tai se on vähäistä. Tällöin yritykset voivat määrätä hinnoittelustaan vapaammin, samalla kun julkisen sektorin on perustuslain velvoittamana, turvattava ihmisille riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut kaikissa olosuhteissa. Ulkoistettuja palveluita voi olla vaikea palauttaa omaan tuotantoon.

Nyt valmisteilla olevassa sote-uudistuksessa on luovuttu viime hallituskaudella valmistellusta valinnanvapausmallista, sekä maakunnan järjestämis- ja tuottamistehtävien erottamisesta hallinnollisesti ja taloudellisesti. Lähtökohtana on nykyistä kuntien järjestämisvastuuta vastaavasti se, että maakunnalla on sote-palvelujen järjestämis- ja tuottamisvastuu. Maakunnalla olisi siis valmisteilla olevan ehdotuksen mukaan oikeus päättää, mitä palveluja ja missä määrin se hankkii muilta palveluntuottajilta eikä sen toimintaa säätelisi aiemman valinnanvapauslakiehdotuksen mukainen tuottamismalli. Tulevassa sote-rakenteessa järjestäjillä on nykyistä paremmat mahdollisuudet kehittää omaa hankintaosaamistaan. Isommilla järjestäjillä on myös mahdollisuus palveluhankintojen optimointiin eli siihen, että asiakkaille hankitaan oikeaa palvelua suhteessa palvelutarpeeseen. Vahva hankintaosaaminen edesauttaa myös markkinoiden toimintaa ja yritysten välinen toimiva kilpailu ehkäisee osaltaan ylisuuria voittoja. Hankintoja ohjaavien kriteerien tulee perustua ensisijaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeista lähtevään kokonaisharkintaan kuten laatuun, vaikuttavuuteen ja jatkuvuuteen, ei palvelun hintaan.

Maakunnalla olisi lisäksi nykyisiä kuntia isompina toimijoina paremmat mahdollisuudet varautua erilaisiin palvelutuotannon häiriötilanteisiin, kuten palveluntuottajan konkurssiin, ja poikkeusoloihin.

68 Sote-palveluita tuottaville yrityksille verovaroin hankittujen palveluiden kustannuksella tuotetulle voitolle katto

Kangasalan Kirkonkylän Työväenyhdistys ry

Puolue aloittaa toimenpiteet sellaisen lain laatimiseksi, joka asettaa sote-palveluita tuottaville yrityksille verovaroin hankittujen palveluiden kustannuksella tuotetulle voitolle katon.

Kangasalan Kirkonkylän Työväenyhdistys on huolissaan siitä, miten sosiaali- ja terveyspalvelut yhä enemmän siirtyvät monikansallisten pörssiyhtiöiden tuottamiksi. Ikäihmisten, lastensuojelun toimenpiteiden piirissä olevien nuorten ja monien muiden heikoimmassa asemassa olevien ihmisten palvelut ovat käsissä, joiden ensisijainen tarkoitus on tuottaa omistajilleen voittoa. Tämä yhtälö ei ole kestävä eikä läheskään aina tuota laadullisesti sitä, mitä julkinen toimija haluaisi hankkia. Mikäli näiden palveluiden tuottajille asetettaisiin voiton maksimikatto, voisi julkisia palveluita tuottamaan valikoitua yrityksiä, joiden arvomaailma on lähempänä palvelun maksajan arvoja. Tämä lisäisi toivottavasti myös tarvetta panostaa julkisesti tuotettuihin palveluihin.

Esitämme, että

SDP aloittaa toimenpiteet sellaisen lain laatimiseksi, joka asettaa sote-palveluita tuottaville yrityksille verovaroin hankittujen palveluiden kustannuksella tuotetulle voitolle katon.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 142

  • Kesäkuu 2023

    Hallituksen esitys sote-uudistuksesta hyväksyttiin eduskunnassa kesäkuussa 2021.


Kommentoi

Tietosuoja