Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Aloitteessa ehdotetaan, että SDP kiinnittäisi enemmän huomiota yhden hengen kotitalouksiin ja heidän taloudelliseen asemaansa kaikessa päätöksenteossa.

Puoluehallitus viittaa vuoden 2017 puoluekokouksen päätökseen, jonka mukaan SDP:n tulee toimia yksin elävien ongelmien ratkaisemiseksi ja aseman vahvistamiseksi. SDP:n on tähdättävä aidosti yhdenvertaisempaan yhteiskuntaan, jossa ihmisten välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja vastaan toimitaan systemaattisesti ja huomioidaan yksinelävien erityiset kysymykset.

Kuten syksyllä 2018 julkaistussa Yksin osana elinkaarta -hankkeen (VN-TEAS) loppuraportissa todetaan, yhden hengen asuntokuntien osuus kaikista kotitalouksista on kasvanut selvästi. Yksin asuminen kuitenkin jakautuu epätasaisesti, ja kyseessä on hyvin heterogeeninen ryhmä. Vaikka yksinasuvat kokevat terveydentilansa ja hyvinvointinsa keskimääräistä heikommiksi ja käyttävät keskimääräistä enemmän toimeentulotukea, on hyvin vaikeaa löytää keinoja parantaa heidän asemaansa yksittäisillä politiikkatoimilla. Olennaista onkin aloitteen mukaisesti huomioida yksin asuvien asema laajasti päätöksenteossa ja erityisesti asuntopolitiikassa.

67 Yhden hengen kotitalouksien elämäntilanteeseen on kiinnitettävä enemmän huomiota kaikessa päätöksenteossa

Sosialidemokraattiset Naiset

 

Yhden hengen kotitalouksien määrä on kasvanut Suomessa huomattavasti viimeisten vuosikymmenten aikana. Yksinasuminen on lisääntynyt vanhusiällä, mutta myös nuorten ja keski-ikäisten ikäluokissa. Vuonna 2018 Suomessa oli 1,2 miljoonaa yhden hengen kotitaloutta. Se on yhteensä 44 prosenttia kaikista kotitalouksista. Yksinasuminen saattaa olla joillekin vain lyhyen aikavälin ratkaisu, joillakin se kestää koko aikuisiän.

Yksin elävien elinkustannukset ovat suhteellisesti suuremmat kuin pariskuntien. Asumisen hinta on korkeampi, eikä yhteisen kuluttamisen etuja pääse hyödyntämään. Myös verotuksessa parillisia suositaan esimerkiksi kotitalousvähennyksien suhteen.

Yhdenhengen kotitalouksista 30 prosenttia elää köyhyysrajan alapuolella. Lisäksi yksinasuvat käyttävät muita kotitalouksia enemmän toimeentulotukea.

Sosialidemokraattiset Naiset esittää, että

SDP ryhtyy toimenpiteisiin, jotta yhden hengen kotitalouksiin ja heidän taloudelliseen asemaansa tullaan kiinnittämään enemmän huomiota kaikissa päätöksenteossa sekä verotukseen ja asumiseen liittyvässä suunnittelussa. Monipuolinen ja riittävästi myös pieniä asuntoja tarjoava rakentaminen sekä erilaisten asumismuotojen tukeminen vähentävät tuloeroja ja parantavat yksinasuvien asemaa.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 141

  • Kesäkuu 2023

    SDP:n kuntavaaliohjelman 2021 mukaan palveluissa, kaavoituksessa ja kuntien toiminnassa on kiinnitettävä huomiota yksinasuvien tarpeisiin. Sosiaali- ja terveyspalveluissa on lisättävä yksinasuvien elämäntilanteiden tuntemusta koulutuksella. Sosiaaliturvauudistuksen yhteydessä on parannettava myös yksinasuvien asemaa.

    SDP perusti tammikuussa 2022 työryhmän etsimään ratkaisuja yksinasuvien ihmisten haasteisiin. Sen tehtävänä on kuvata yksinasuvien erilaiset elämäntilanteet ja tehdä toimenpide-esityksiä, joiden avulla heidän asemaansa yhteiskunnassa voidaan parantaa. Nämä toimenpiteet liittyvät mm. asumisen tasa-arvoon, toimeentuloon, palveluiden saatavuuteen sekä osallisuuteen.


Kommentoi

Tietosuoja