Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen ja edellyttää SDP:n toimivan sen puolesta, että lääkkeiden saatavuushäiriöitä pystyttäisiin ennaltaehkäisemään ja niihin pystyttäisiin varautumaan paremmin kansalaisten terveyden turvaamiseksi.

Puoluekokous yhtyy aloitteen tavoitteeseen ja edellyttää SDP:n toimivan sen puolesta, että lääkkeiden saatavuushäiriöitä pystyttäisiin ennaltaehkäisemään ja niihin pystyttäisiin varautumaan paremmin kansalaisten terveyden turvaamiseksi.

Aloitteessa nostetaan esiin ongelmat lääkkeiden saatavuudessa. Kyse on globaalista ilmiöstä, joka on myös viimeisten vuosien aikana asteittain pahentunut. Lääkkeiden ja niiden raaka-aineiden tuotanto on keskittynyt erityisesti Aasiaan, ja eri tuotantovaiheet on hajautettu useille eri toimijoille. Tuotannossa esiintyviin ongelmiin on Suomesta käsin vaikea vaikuttaa.

Suomessa on säädetty laki lääkkeiden velvoitevarastoinnista, jonka tarkoituksena on turvata lääkkeiden saatavuus ja käyttömahdollisuudet tilanteissa, joissa lääkkeiden tavanomainen saatavuus on vaikeutunut tai estynyt esimerkiksi lääkkeiden toimituskatkosten tai vakavan kriisin seurauksena. Lakia sovelletaan lääketehtaisiin, lääkevalmisteiden maahantuojiin, terveydenhuollon toimintayksiköihin ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen. Varastointivelvollisuuden piirissä olevista lääkeaineista säädetään valtioneuvoston asetuksella. Velvoitevarastoinnin turvin on osittain pystytty hallitsemaan globaaleja lääkeaineiden saatavuushäiriöitä, mutta järjestelmässä on tunnistettu myös useita kehittämistarpeita.

Lisäksi lääkelain mukaan apteekissa on pidettävä sen tavanomaisen asiakaskunnan tarvetta vastaava määrä lääkkeitä ja lääkkeiden käyttöön tarvittavia välineitä sekä sidetarpeita.

Näitä sekä muita lääkkeiden saatavuuteen vaikuttavia tekijöitä on määrä tarkastella osana lääkehuollon tiekartan valmistelua ja toimeenpanoa. Myös toimijoiden tiiviimmällä yhteistyöllä ja tiedonkulkua parantamalla on syytä ehkäistä katkoksia ja vähentää niiden haitallisia vaikutuksia.

66 Lääkevarastojen riittävä koko

Keravan Demarit ry:n jäsen Elise Väyrynen

 

Nykyään on liian usein tilanne apteekissa, että lääkettä ei ole ,vaikka on tilauksessa (tehdas ei pysty toimittamaan). Eikä aina ole edes vastaavaa saatavilla. Paha tilanne.

Esitänkin, että

jatkossa tähän puututaan ja varastot pidetään sellaisina, ettei kansalaisten terveyden tila vaarannu.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 139

  • Kesäkuu 2023

    Heinäkuussa 2020 astuivat voimaan lääkelain, lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun lain ja tartuntatautilain muutokset, jotka liittyvät lääkkeiden saatavuushäiriötilanteisiin ja niiden ennaltaehkäisyyn. Muutoksilla on luotu uusia välineitä viranomaisille ja toisaalta uusia velvoitteita lääkejakeluketjun toimijoille lääkkeiden saatavuuden turvaamiseksi.


Kommentoi

Tietosuoja