Puoluekokous ei yhdy aloitteisiin sähköverkkoliiketoiminnan kansallistamiseksi. Puoluekokous edellyttää, että sähkön siirtohinnoittelu on kohtuullista. Verovälttelyyn, jota tehdään esimerkiksi konsernin sisäisten lainojen kautta, on puututtava määrätietoisesti, tarvittaessa lainsäädännön avulla. Siirtoverkkojen tuottotasoa lasketaan nykyisestä.

Puoluekokous ei yhdy aloitteisiin sähköverkkoliiketoiminnan kansallistamiseksi. Puoluekokous edellyttää, että sähkön siirtohinnoittelu on kohtuullista. Verovälttelyyn, jota tehdään esimerkiksi konsernin sisäisten lainojen kautta, tulee puuttua määrätietoisesti.

– Muutosesitys 1

Helsinki pk-ryhmä · Helsinki 2

Puoluekokous edellyttää, että sähkön siirtohinnoittelu on kohtuullista. Verovälttelyyn, jota tehdään esimerkiksi konsernin sisäisten lainojen kautta, on puututtava määrätietoisesti. Sähkömarkkinalakia muutetaan siten, että siirtoyhtiöiden verkkotoimintaan sitoutuneen pääoman arvo voi erota yhtiöiden tasearvoista. Siirtoverkkojen tuottotasoa lasketaan nykyisestä.

Kannattajat
 • Sirpa Heiska
 • Toni Sulameri

– Muutosesitys 2

Varsinais-Suomi pk-ryhmä · Varsinais-Suomi

Puoluekokous ei yhdy aloitteisiin sähköverkkoliiketoiminnan kansallistamiseksi. Puoluekokous edellyttää, että sähkön siirtohinnoittelu on kohtuullista. Verovälttelyyn, jota tehdään esimerkiksi konsernin sisäisten lainojen kautta, tulee puuttua määrätietoisesti ja estää tarvittaessa lainsäädännöllä.

– Muutosesitys 3

Sonja Kokko · Oulun piiri 2

”Toimiva markkinatalous edellyttää toimivaa kilpailua. Toimiva kilpailu estää ylisuurten voittojen syntymistä ja omaisuuksien keskittymistä. Valtion on toimillaan turvattava tasapuoliset kilpailu edellytykset” – Poliittinen ohjelma, 5.1 talouspolitiikan keskiössä korkea työllisyys, tuottavuuden kasvua ja oikeudenmukainen verotus, s.94

”Kilpailullisilla markkinoilla julkisen vallan tulee varmistaa kilpailun toimivuus. Se edellyttää erityisesti markkinavoiman keskittymisen estämisen ja siihen puuttumisen, kuten kartellien tai monopolien syntymisen. Lisäksi se edellyttää markkinoiden toiminnan seuraamista ja tarpeellista puuttumista aloilla, joilla keskittymisen riski on olemassa. Luonnollisten monopolien tulee olla lähtökohtaisesti julkisia. Tehokas kilpailupolitiikka edellyttää myös vahvaa ja riittävästi resursoitua sekä itsenäistä kilpailuviranomaista.” – Poliittinen ohjelma, Talousjärjestelmä ja yhteiskunnallinnen eriarvoistuminen. s.98

Näillä sanoilla kuvaillaan SDP:n ehdotetussa poliittisessa ohjelmassa markkinatalouden ja luonnollisten monopolien välistä suhdetta Suomessa. Sähkönsiirtoverkot on katsottavissa luonnollisiksi monopoleiksi, kilpailua ei siis pääse syntymään. Tällä hetkellä suurin osan sähkönsiirtoverkoista on ulkomaisessa omistuksissa ja puoluehallituskin huomautti perusteluissaan, että yhtiöt ovat kiertäneet yhteisöveron maksua. Hyvinvointivaltion toimivuudessa keskeinen tekijä on verotulojen karttuminen ja näin julkistenpalveluiden toimivuuden varmistaminen. Suomella ei ole varaa menettää verotuloja tällaisesta luonnollisesta monopolista.

Teot ratkaisevat, eivät sanat. Meidän tulee pystyä seisomaan tavoitteidemme takana. Puoluehallitus perusteluissaan sanoi, että: ”perustuslain omaisuudensuoja takaa omistajilleen varsin hyvän turvan, johon on vaikea puuttua.” Kukaan ei tätä muutosta ole helpoksi ajatellutkaan. Sähköverkon tuominen julkiseen omistukseen on laaja-alainen muutos, mutta se työ on aloitetta heti. SDP:n tulee siis seisoa sanojensa takana. Mitä iloa on sanoista, jos meillä ei ole tekoja?

Tästä syystä esitän, että puoluekokous yhtyy aloitteeseen 53. Suomen sähkönsiirtoverkko on siirrettävä takaisin julkiseen omistukseen.

Kannattajat
 • Janne-Pekka Niemimäki
 • Miina-Anniina Heiskanen

Puoluehallituksen lausunto aloitteisiin 51-53

Kaikissa kolmessa aloitteessa esitetään, että puolue tavoittelisi sähkön siirron siirtämistä takaisin kotimaiseen tai julkiseen omistukseen. Perusteluina vaatimukselle on se, että sähkön jakeluyhtiöt ovat luonnollisia monopoleja. Lisäksi sähköä pidetään peruspalveluna, joka pitäisi sulkea voiton tavoittelun motiivien ulkopuolelle.

Suomessa on kymmeniä sähköverkkoyhtiöitä ja sähkönsiirtomaksut vaihtelevat alueittain huomattavasti. Yleisesti siirtohinnoittelu on kalliimpaa harvaanasutuilla alueilla, joilla etäisyydet ovat pitkiä ja asiakkaita verrattain vähän. Sähkönsiirto on luonnollinen monopoli (rinnakkaisten verkkojen rakentaminen ei ole järkevää) joten asiakas ei voi vaihtaa tai kilpailuttaa sähkön siirtoa. Siksi on ymmärrettävää, että kansalaiset ovat turhautuneita siirtohintojen jatkuvista ja tuntuvista korotuksista.

Sähkön siirtohinnat ovat kohonneet Suomessa viime vuosina. Taustalla on kuitenkin ensisijaisesti hiljattain päivitetty sähkömarkkinalaki, joka edellyttää sähköjohtojen mm. maakaapelointia säävarmuuden takaamiseksi. Kaapelointi lisää siirron kustannuksia varsinkin haja-asutusalueilla.

Sähköverkkoyhtiöiden liiketoiminnan tuloksentekokykyä säädellään energiavirastossa, joka määrittelee sallitun maksimituoton yhtiöille. SDP:n johtama  hallitus on päättänyt laskea korkeimpia sallittuja tuottoja tavoitteenaan hillitä sähkön siirron kustannuksia. Hallituksen tulisi arvioida myös uudelleen toimitusvarmuusvaatimuksia purkaakseen pahimmat hinnankorotuspaineet sähkön siirrossa.

Suomessa on useampi sähkönsiirtoyhtiö, jonka enemmistöomistus on ulkomaisissa käsissä. Kyseiset yhtiöt ovat toimineet nykyisten lakien sallimissa puitteissa, mutta ihmisten oikeustajua on ymmärrettävästi koeteltu. Etenkin koska kyseiset yhtiöt ovat kiertäneet yhteisöveron maksua konsernin sisäisin lainajärjestelyin.

Perustuslain omaisuudensuoja takaa omistajille varsin hyvän turvan, johon on hyvin vaikea puuttua suoraan. On kuitenkin perusteltua vaikuttaa siihen, ettei kansalaisten peruspalveluksi laskettavalla sähkönsiirtoliiketoiminnalla tehdä kohtuuttomia voittoja. Lisäksi kansainvälisten yhtiöiden verovälttelyyn tulee puuttua tiukasti.

51 Sähkön siirto ja jakelu kotimaiseen omistukseen

Järvenpään Työväenyhdistys ry:n jäsenet Seppo Fahlström, Arvi Herttua ja Pertti Leppänen, Tuusulan Demarit ry:n jäsenet Sulo Maanonen, Kaarina Pärssinen, Jorma Sulander, Lauri Kautto, Merja Kuusisto ja Päivö Kuusisto, Klaukkalan Demarit ry:n jäsen Maire Suomi, Nurmijärven Sosialidemokraatit r.y.:n jäsen Eero Peltonen, Jokelan Työväenyhdistys r.y.:n jäsen Aarno Järvinen ja Savion Sosialidemokraatit r.y.:n jäsen Matti Nieminen

 

Sähkön tuotanto, siirto ja niihin liittyvä infrastruktuuri ovat yhteiskunnan toimivuudelle elintärkeitä ja strategisesti merkittäviä koko Suomelle.

Me allekirjoittaneet SDP:n puolueosastojen jäsenet esitämme SDP:n 46. puoluekokoukselle, että

puoluekokous päättää laittaa sosialidemokraattien tavoitteeksi sähköenergian siirron ja siihen liittyvien laitteiden olevan kotimaisessa omistuksessa lukuun ottamatta yksittäisten kiinteistöjen sisäistä infrastruktuuria.

Puoluetoimiston aloitteita valmistelevan työryhmän ja puoluehallituksen on selvitettävä, miten tavoite saadaan yhteensopivaksi EU:n ja muun kansainvälisten sopimusten ja lakien kanssa.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 117

52 Sähkön siirto ja jakelu kotimaiseen omistukseen

Keravan Demarit ry:n jäsenet Bruno Guillard, Martti Havin ja Heikki Raittila

 

Sähkön tuotanto, siirto ja niihin liittyvä infrastruktuuri ovat yhteiskunnan toimivuudelle elintärkeitä ja strategisesti merkittäviä koko Suomelle.

Me allekirjoittaneet SDP:n puolueosaston jäsenet esitämme SDP:n 46 puoluekokoukselle, että

puoluekokous päättää laittaa sosialidemokraattien tavoitteeksi sähköenergian siirron ja siihen liittyvien laitteiden olevan kotimaisessa omistuksessa lukuun ottamatta yksittäisten kiinteistöjen sisäistä infrastruktuuria.

Puoluetoimiston aloitteitta valmistelevan työryhmän ja puoluehallituksen on selvitettävä, miten tavoite saadaan yhteensopivaksi EU:n ja muun kansainvälisten sopimusten ja lakien kanssa.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 118

53 Suomen sähkönsiirtoverkko on siirrettävä takaisin julkiseen omistukseen

Oulun sos. dem. nuoriso-osasto r.y. ja Oulun Opiskelijoiden Sos.-dem. yhdistys ry

 

Sähkönsiirtoverkko on hyvinvointivaltion peruspalvelu. Sähkönsiirtoverkkojen muodostamat luonnolliset monopolit tulee saattaa julkisyhteisöjen omistukseen eikä niiden tule tuottaa voittoa yksityisille yrityksille.

Esimerkiksi yksityinen sähkönsiirtoyhtiö Caruna on nostanut toiminta-alueellansa useasti sähkönsiirron hintojaan jopa useita kymmeniä prosentteja kerralla muutaman vuoden sisällä. Tästä on aiheutunut kuluttajille ja yrityksille suuria ja odottamattomia kustannuksia.

Sähkönsiirto on peruspalvelu ja siksi esitämme, että Suomen sosialidemokraattinen puolue ryhtyy korjaamaan tätä epäkohtaa. Ei ole oikein, että yksityiset yritykset voivat hyötyä lähes rajattomasti luonnollisen monopolin tarjoamasta asemasta, ja nostavat sen perusteella voittoja kuluttajien kustannuksella. Useimmiten nämä yritykset myös siirtävät voittonsa ulkomaille, jonka seurauksena myös valtio menettää hyvinvointivaltion rahoittamiselle tärkeitä verotuloja.

Oulun sos. dem. nuoriso-osasto ry. ja Oulun Opiskelijoiden Sos.-dem. yhdistys ry esittävät SDP:n puoluekokoukselle, että

Sähkönsiirtoverkkojen muodostamat luonnolliset monopolit tulee saattaa julkisyhteisöjen omistukseen eikä niiden tule tuottaa voittoa yksityisille yrityksille.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 118

 • Kesäkuu 2023

  Sähkömarkkinalain muuttaminen astui voimaan maaliskuussa 2023. Samalla vahvistettiin sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain, Energiavirastosta annetun lain ja oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muutokset. Uusina lakeina vahvistettiin lait sähköntoimitussopimusten vertailuvälineestä ja energiamarkkinariitalautakunnasta.

   

  Lakimuutokset edistävät asiakkaiden mahdollisuuksia osallistua aktiivisesti sähkömarkkinoille ja sähkön toimitusvarmuuden ylläpitoa, ehkäistään kuluttajiin kohdistuvia epäasiallisia sopimus- ja markkinointikäytäntöjä sähkön vähittäismarkkinoilla.


Kommentoi

Tietosuoja