Puoluekokous velvoittaa SDP:n ryhtymään selvitystyöhön sen selvittämiseksi, mitä seurauksia uskonnollisten ryhmittymien verotusoikeuden poistamisella ja uskonnollisen toiminnan erottamisella valtiollisesta toiminnasta olisi sekä kuinka kirkkokuntien yhteiskunnallisesti merkittävät tehtävät olisivat järjestettävissä tällaisessa tilanteessa.

Puoluekokous ei yhdy aloitteisiin, mutta pitää keskustelua kirkon ja valtion suhteesta tärkeänä sekä pitää perusteltuna, että sitä käydään jatkossakin. Suhdetta tulee tarkastella kriittisesti sekä puolueen ohjelmatyössä että lainsäädäntötyössä. SDP tukee uskonnonopetuksen uudistamistyötä, jolla pyritään peruskoulujen uskonnonopetuksen ja elämänkatsomustiedon korvaamiseen kaikille oppilaille yhteisellä oppiaineella. Näin kahden katsomusoppiaineen tilalle tulisi uusi oppiaine, jossa tutustutaan maailman eri uskontoihin oppilaan omasta vakaumuksesta riippumatta.

– Muutosesitys 1

Uusimaa pk-ryhmä · Uusimaa 1

Muutosesitys:
”Puoluekokous velvoittaa SDP:n ryhtymään selvitystyöhön sen selvittämiseksi, mitä seurauksia uskonnollisten ryhmittymien verotusoikeuden poistamisella ja uskonnollisen toiminnan erottamisella valtiollisesta toiminnasta olisi sekä kuinka kirkkokuntien yhteiskunnallisesti merkittävät tehtävät olisivat järjestettävissä tällaisessa tilanteessa.”

Kannattajat
  • Iiris Niinikoski

– Muutosesitys 2

Riku Pirinen · Kaakkois-Suomi 1

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Kannattajat
  • Viktor Kock

Puoluehallituksen lausunto aloitteisiin 170-171

Puoluehallitus toteaa, että kirkon ja valtion suhde on monitahoinen kokonaisuus, johon liittyy useita tekijöitä, kuten uskonnonvapaus, vihkimisoikeus, verotusoikeus sekä uskonnonopetus.

Kirkon ja valtion suhde on puhututtanut jo pitkään ja asiaa on käsitelty useissa puoluekokouksissa, viimeksi vuonna 2017. (Tästä eteenpäin vanhaa vastausta) Puoluekokous vuonna 2012 päätti kirkon ja valtion erottamista vaatineen puoluekokousaloitteen pohjalta, että kirkon ja valtion suhteessa laaditaan perusteellinen selvitys. Tämä selvitys luovutettiin puoluevaltuustolle 30.11.2013. Selvityksessä selvitystyöryhmä oli kartoittanut kirkon ja valtion suhteen historiallista perspektiiviä, nykytilaa, SDP:n aikaisempia linjauksia sekä kirkon ja valtion eroa koskevia vaatimuksia.

Puoluehallitus katsoo edelleen, että yhä moniuskontoisempi, moniarvoisempi ja maallistuneempi yhteiskunta luo painetta valtion ja luterilaisen kirkon suhteelle. Kyseessä on arvokeskustelu, johon puolueen pitää aktiivisesti osallistua jatkossakin. SDP:llä on kaikki syyt olla tässä keskustelussa enemmin suunnannäyttäjänä kuin perässähiihtäjänä. Luterilaisen kirkon rooli lisäksi myös uskontojen rooli yleisesti yhteiskunnassa on muuttunut ja muuttumassa. On perusteltua aktiivisesti tarkastella myös sitä, mikä on ylipäätään valtion ja lainsäädännön suhde uskontoihin ja niiden harjoittamiseen.

SDP tukee uskonnonopetuksen uudistamistyötä, jolla pyritään peruskoulujen uskonnonopetuksen ja elämänkatsomustiedon korvaamiseen kaikille oppilaille yhteisellä oppiaineella. Näin kahden katsomusoppiaineen tilalle tulisi uusi oppiaine, jossa tutustutaan maailman eri uskontoihin oppilaan omasta vakaumuksesta riippumatta.

170 Kirkko eroon valtiosta

Kotkan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry

 

Forssan ohjelma 1903: ”Uskonto on julistettava yksityisasiaksi. Kirkko on erotettava valtiosta ja kirkolliset sekä uskonnolliset yhdyskunnat katsottava yhdistyksiksi, jotka itse järjestävät sisälliset asiansa. Uskonnonopetus on poistettava kouluista”

Vieläkään 117 vuotta myöhemmin valtio ei ole uskontoihin nähden puolueeton, Suomessa on edelleen muun muassa kaksi valtion kirkkoa. Eri kirkkokunnat ja uskonnottomien järjestöt pitää saattaa tasavertaiseen asemaan. SDP:n kantava perusarvo on tasa-arvo kaikissa suhteissa.

Yhdenvertaisuus ihmisten vakaumusten suhteen on Sosialidemokraattiselle Puolueelle eettinen ja poliittinen haaste. Kirkosta eroaminen on yleistynyt 2000-luvulla ja uskontokuntiin kuulumattomien määrä on voimakkaasti lisääntynyt, joten Evankelis-luterilaisen ja Ortodoksisen kirkon erityisasema ei ole perusteltua.

Keskeisimpinä epäkohtina ovat:

  • uskonnonopetuksen pakollisuus kirkon jäsenille peruskouluissa ja lukioissa; elämänkatsomustieto tulee avata kaikille valittavaksi oppiaineeksi
  • Kirkkojen julkisoikeudellinen erityisasema kirkollisverojärjestelmineen
  • vihkioikeus ja mielivalta vihkioikeuden käyttämisessä
  • seurakuntien väestörekisteritoiminta ja hautaustoimilaki syrjivät uskonnottomia
  • jumalanpilkan kriminalisointi rikoslaissa

Kotkan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry esittää, että

puoluekokous velvoittaa puoluehallituksen sekä SDP:n ministeri- ja eduskuntaryhmän ryhtymään lainsäädäntötoimenpiteisiin kuluvalla eduskuntavaalikaudella, jotta kaikki valtion ja kirkon väliset suhteet lopullisesti katkaistaan ja aloitteen perusteluosassa mainitut epäkohdat korjataan kiireellisinä.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 322

171 Kirkko ja valtio erotettava toisistaan

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry

 

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry esittää, että

Sosialidemokraattisen Puolueen tulee poistaa uskonnollisten ryhmittymien verotusoikeus ja erottaa uskonnollinen toiminta valtiollisesta toiminnasta. Uskonvapauteen kuuluu myös peruskansalaisoikeudet ilman uskonnollista vaikutusta. Kouluissa uskontoja voidaan opettaa historiallisen ja kulttuurisen näkökulman puitteissa, mutta uskonnollisen toiminnan harjoittaminen on selkeästi kiellettävä.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 323

  • Ei vielä toimenpiteitä. Aiempi selvitys on vuodelta 2017.


Kommentoi

Tietosuoja