Puoluekokous yhtyy aloitteen 153 tavoitteeseen ympäristöystävällisempien ja kestävästi tuotettujen polttoaineiden käyttöosuuden lisäämisestä teknologianeutraalein ohjauskeinoin ja painottaa Marinin hallituksen ohjelman kirjauksia tämän toteuttamisessa. Puoluekokous ei kuitenkaan yhdy aloitteen 154 esitykseen numeerisista tavoitteista bioetanolin ja biodieselin käyttöosuuden nostamiseksi, sillä SDP kannattaa teknologianeutraaleja ohjauskeinoja ilmastotavoitteisiin vastaamiseksi.

Beslutsförslag

Partikongressen omfattar motion nr 153:s mål om att öka användningen av mer miljövänliga och hållbart producerade bränslen och betonar regeringsprogrammets inskrivningar om hur detta ska genomföras. Partikongressen är emellertid inte enig med de numeriska mål som presenteras i motion nr 154 för ökad andel av bioetanol och biodiesel, eftersom SDP förespråkar teknikneutrala styrmedel för att möta klimatmålen.

 

Puoluekokous yhtyy aloitteen 153 tavoitteeseen ympäristöystävällisempien ja kestävästi tuotettujen polttoaineiden käyttöosuuden lisäämisestä ja painottaa Marinin hallituksen ohjelman kirjauksia tämän toteuttamisessa. Puoluekokous ei kuitenkaan yhdy aloitteen 154 esitykseen numeerisista tavoitteista bioetanolin ja biodieselin käyttöosuuden nostamiseksi, sillä SDP kannattaa teknologianeutraaleja ohjauskeinoja ilmastotavoitteisiin vastaamiseksi.

– Muutosesitys 1

Kaakkois-Suomi pk-ryhmä · Kaakkois-Suomi

Puoluekokous yhtyy aloitteen 153 tavoitteeseen ympäristöystävällisempien ja kestävästi tuotettujen polttoaineiden käyttöosuuden lisäämisestä teknologianeutraalein ohjauskeinoin ja painottaa Marinin hallituksen ohjelman kirjauksia tämän toteuttamisessa. Puoluekokous ei kuitenkaan yhdy aloitteen 154 esitykseen numeerisista tavoitteista bioetanolin ja biodieselin käyttöosuuden nostamiseksi, sillä SDP kannattaa teknologianeutraaleja ohjauskeinoja ilmastotavoitteisiin vastaamiseksi.

Partistyrelsens utlåtande till motionerna 153-154

I motion nr 153 föreslås införandet av hållbarhetskriterier för produktion av biobränslen i Finland så att de råvaror som används för biobränslen är framförallt av inhemskt ursprung och inte innehåller raps, soja, majs eller palm. Dessutom föreslås det i motion nr 154 att andelen bioetanol och biodiesel i bensin och dieselbränslen ökas till 50 procent.

Enligt regeringsprogrammet ska allt mer uppmärksamhet fästas vid en hållbar produktion av biodrivmedel och användningen av biodrivmedel i vägtransporter kommer att stärkas, särskilt inom tunga transporter.

Att minska transportutsläppen är en komplex och omfattande helhet, och att lyckas framgångsrikt med det kräver ett spektrum av olika metoder.

 

Puoluehallituksen lausunto aloitteisiin 153–154

 Aloitteessa 153 esitetään Suomessa käytettyjen biopolttoaineiden tuotannon kestävyyskiriteetien käyttöönottoa siten, että biopolttoaineissa käytettyjen raaka-aineiden tulisi olla pääasiassa kotimaista alkuperää ja että raaka-aineisiin ei saisi sisältyä rypsiä, soijaa, maissia tai palmua. Lisäksi aloitteessa 154 esitetään sekä bioetanolin että biodieselin myynnin osuuden korottamista 50 prosentin tasolle bensiini- ja dieselpolttoaineista.

Marinin hallituksen ohjelman kirjausten mukaisesti biopolttoaineiden kestävään tuotantoon tullaan kiinnittämään entistä enemmän huomiota ja biopolttoaineiden hyödyntämistä tieliikenteessä tullaan aiempaa enemmän vahvistamaan erityisesti raskaan liikenteen käytössä.

Liikenteen päästöjen vähentäminen on monimutkainen ja laaja kokonaisuus, jonka tehokkaaksi toteuttamiseksi tarvitaan laaja keinovalikoima.

 

153 Mera miljövänligare biobränslen

Kronoby Socialdemokratiska Förening rf:s medlem Alf Blomqvist

 

Biobränslen är ett samlingsbegrepp för bränslen som har det gemensamt att de tillverkas av organiskt material, det vill säga växter, slam från reningsverk eller slaktavfall. Biobränslen fungerar som energibärare ur vilka man kan utvinna energi. Biobränslen kan vara gasformiga som biogas, flytande som etanol eller fasta som exempelvis ved och pellets. Att tillverka biobränslen av avfall eller av restprodukter inom jordbruket är ofta mest optimalt för miljön och klimatet. När biobränslen tillverkas av skogsprodukter är risken däremot stor att produktionen inte sker hållbart, som när regnskog skövlas och ersätts med oljepalmsplantager.

Jag föreslår följande:

 1. Hållbarhetskriterier för produktionen av biobränslen som används i Finland bör vara att den inte minskar den biologiska mångfalden, kolsänkorna eller arealen för matproduktion.
 2. Råvarorna bör i första hand vara inhemska.
 3. Följande vegetabiliska råvaror och deras restprodukter bör förbjudas för tillverkning av biobränslen: raps, soja, majs och palm.

 

Ympäristöystävällisempiä biopolttoaineita

Biopolttoaineet ovat yhteinen käsite polttoaineille, joilla on yhteistä, että ne on valmistettu orgaanisesta materiaalista, ts. kasveista, jätevedenpuhdistamojen lietteistä tai muista eläimenosista.

Biopolttoaineet toimivat energian kantajina, joista energiaa voidaan saada. Biopolttoaineet voivat olla kaasumaisia biokaasuna, nestemäisinä etanolina tai kiinteitä kuten puu ja pelletit.

Biopolttoaineiden tuotanto jätteistä tai maatalouden jäännöksistä on usein paras mahdollinen ympäristölle ja ilmastolle. Toisaalta, kun biopolttoaineita valmistetaan metsätuotteista, vaarana on, että tuotanto ei ole kestävää, esimerkiksi silloin, kun sademetsiä hävitetään ja korvataan öljypalmuviljelmillä.

Esitän seuraavaa:

 1. Suomessa käytetyn biopolttoaineen tuotannon kestävyyskriteerien tulee olla, että se ei vähennä biologista monimuotoisuutta, hiilinieluja tai elintarviketuotantoaluetta.
 2. Raaka-aineiden tulisi olla pääasiassa kotimaisia.
 3. Seuraavat kasviraaka-aineet ja niiden jäämiä tulee kieltää biopolttoaineiden tuotannossa: rypsi, soija, maissi ja palmu.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 292

154 Miljövänligare bränslen för alla bilar i Finland

Kronoby Socialdemokratiska Förening rf:s medlem Alf Blomqvist

 

För att minska på den belastning som trafiken utgör för klimatet och naturen föreslår jag följande:

 1. Bensin
 • Andelen bioetanol ökas successivt så att den 2025 utgör minst 50 % av alla bensindrivmedel som säljs i Finland.
 1. Diesel
 • Andelen biodiesel ökas successivt så att den 2025 utgör minst 50 % av alla dieseldrivmedel som säljs i Finland.

 

Ympäristöystävällisempiä polttoaineita kaikille autoille Suomessa

Liikenteen ilmasto- ja luontovaikutusten vähentämiseksi esitän seuraavaa:

 1. Bensiini
 • Bioetanolin osuutta lisätään asteittain siten, että vuoteen 2025 mennessä se edustaa vähintään 50 % kaikista Suomessa myytävistä bensiinipolttoaineista.
 1. Diesel
 • Biodieselin osuutta lisätään asteittain siten, että vuoteen 2025 mennessä se edustaa vähintään 50 % kaikista Suomessa myytävistä dieselpolttoaineista.

 

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 293

 • Keväällä 2021 hallitus on luonut fossiilittoman liikenteen tiekartan, jossa linjataan monipuolisesti keinoja ilmastotavoitteisiin vastaamiseksi. Fossiilisten polttoaineiden korvaamisen edistäminen eri keinoin on tärkeä osa tiekarttaa. On tärkeää, että fossiilittoman liikenteen tiekartan toimenpiteitä jatketaan.

   

  Tiekartan ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu 20 tukea, kannustinta ja muuta toimenpidettä, kuten sähkö- ja kaasuajoneuvojen hankintatukia ja jakeluinfran rakentamiseen liittyviä tukia. Fossiilittoman liikenteen tiekartassa sekä Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmassa linjatun mukaisesti liikenteen uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoite korotettiin vuonna 2022 aiemmin päätetystä 30 prosentista 34 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Jakeluvelvoitetta tuli nostaa, jotta lisääntyvä biokaasunkäyttö ei vähentäisi nestemäisillä biopolttoaineilla aikaan saatavaa päästövähenemää, sillä jo aiemmin jakeluvelvoitteeseen sisällytettiin myös biokaasu sekä sähköpolttoaineet. Kotimaisten päätösten lisäksi Euroopan komissio antoi heinäkuussa 2021 ehdotuksen EU:n ilmastopaketista eli 55-valmiuspaketista, johon sisältyy useita vähäpäästöiseen liikenteeseen ja fossiilisten polttoaineiden korvaamiseen tähtääviä ehdotuksia.

   

  Fossiilittoman liikenteen tiekartan kahden ensimmäisen vaiheen toimet, komission ilmastopaketti sekä jakeluvelvoitteen nostaminen muodostavat keskeisimmät liikenteen päästövähennystoimet.


Kommentoi

Tietosuoja