Puoluekokous yhtyy aloitteiden tavoitteisiin eläinsuojelulainsäädännön uudistamisen tarpeesta, sekä toteaa, että uudistus on tehtävä niin, että lainsäädännössä tunnistetaan eläimen itseisarvo ja mahdollistetaan eläinten lajityypillinen käyttäytyminen. Puoluekokous toteaa myös, että eläinperäisen ruuantuotannon tulee olla eettistä ja kestävää. Puoluekokous velvoittaa SDP:tä sitoutumaan toimiin, joilla lisätään resursseja eläintensuojeluun ja valvontaan, sekä toimiin, joilla rikkomusten sanktiointia tehostetaan ja sanktioiden suuruutta kasvatetaan. Eläintenpitokiellon tulee olla helposti seurattava ja sen rikkomusten korkeasti sanktioitu.

Puoluekokous yhtyy aloitteiden tavoitteisiin eläinsuojelulainsäädännön uudistamisen tarpeesta, sekä toteaa, että uudistus on tehtävä niin, että lainsäädännössä tunnistetaan eläimen itseisarvo ja mahdollistetaan eläinten lajityypillinen käyttäytyminen. Puoluekokous toteaa myös, että eläinperäisen ruuantuotannon tulee olla eettistä ja kestävää.

– Muutosesitys 1

Helsinki pk-ryhmä · Helsinki 3

Lisätään annettuun päätösesitykseen seuraavat lauseet:
Puoluekokous velvoittaa SDP:tä sitoutumaan toimiin, joilla lisätään resursseja eläintensuojeluun ja valvontaan, sekä toimiin, joilla rikkomusten sanktiointia tehostetaan ja sanktioiden suuruutta kasvatetaan. Eläintenpitokiellon tulee olla helposti seurattava ja sen rikkomusten korkeasti sanktioitu.

Kannattajat
 • Miika Tiainen
 • Hanna Huumonen
 • Päivi Kukkonen

– Muutosesitys 2

Miika Tiainen · Varsinais-Suomi 1

Annettuun päätösesitykseen seuraava lisäys:
Puoluekokous yhtyy aloitteiden 143-144 tavoitteisiin parsinavettojen ja häkkikanaloiden kiellosta kohtuullisella siirtymäajalla.

Kannattajat
 • Hanna Huumonen

Puoluehallituksen lausunto aloitteisiin 143-145

Aloitteissa esitetään, että:

– parsinavetat (143) ja häkkikanalat (144) poistetaan käytöstä kohtuullisella siirtymäajalla ja että eläinperäisen ruuantuotannon tulee olla eettistä ja kestävää.

– SDP tarkastelisi eläinten hyvinvointilain luonnokseen saatuja palautteita ja esittäisi korjauksia luonnoksen puutteisiin ja kiirehtisi lain voimaantuloa sekä selvittäisi mahdollisuuden resurssien lisäämiseksi eläinsuojeluun (145).

SDP:n johtaman hallituksen ohjelmassa on sitouduttu eläinsuojelulainsäädännön uudistamiseen. Valmistelu tehdään vaalikauden 2015-2018 lakiluonnoksen pohjalta täydentäen lakia mm. niin, että lain perusteluissa tunnistetaan eläimen itseisarvo ja mahdollistetaan eläinten lajityypillinen käyttäytyminen.

Lisäksi asetetaan asiantuntijatyöryhmä selvittämään, miten voidaan tukea sika-alan tavoitetta porsitushäkeistä luopumiseksi. Uusien parsinavetoiden rakentamisesta luovutaan. Maatalouden kannattavuutta tarkastelevan työn yhteydessä selvitetään mahdollisuudet vahvistaa siirtymää insentiiveillä.

Selvitetään mahdollisuudet luopua porsaiden kastraatiosta ja taataan riittävä kivunlievitys kivuliaissa toimenpiteissä. Kehitetään tukijärjestelmää eläinten hyvinvointia parantaviin investointeihin, jotka menevät lain vaatimuksia pidemmälle tai toteuttavat lain määräykset ennen säädettyä siirtymäaikaa.

Kestävien tuotantotapojen edistämiseksi ja antibioottien liikakäytön vähentämiseksi selvitetään esimerkiksi eläinperäisten tuotteiden osalta antibioottiveron käyttöönottoa. Edistetään eläinten hyvinvoinnin kriteeristöä Pohjoismaiden ja EU:n normeissa ja lainsäädännössä. Kehitetään eläinkaupan sääntelyä erityisesti verkossa tapahtuvan eläinkaupan osalta sekä huolehditaan koirien ja kissojen tunnistusmerkinnöistä ja rekisteristä.

Eläinlääkäreille säädetään ilmoitusvelvollisuus perinnöllisten vikojen johdosta lemmikeille tehdyistä toimenpiteistä. Eläinkokeita korvaavien menetelmien käyttöönoton rahoitusta lisätään. Eläinten hyvinvointiin liittyvän lainsäädännön valvontaa parannetaan ja teurastamoiden videovalvontaa tehostetaan. Lisäksi perustetaan eläinsuojeluasiamiehen virka Seinäjoelle.

Näiden hallitusohjelmassa sovittujen täydennysten sekä viime hallituskauden perusteellisen valmistelun ja pohjatyön päälle rakentuva eläinsuojelulain kokonaisuudistus lisää merkittävästi sekä tuotanto-, että lemmikkieläinten suojelua ja hyvinvointia. Puoluehallitus painottaa, että on erittäin tärkeää saada laki hyväksyttyä kuluvalla vaalikaudella.

Puoluehallitus korostaa, että SDP:n tavoitteena on laki, jolla eläinsuojelun taso nousee merkittävästi nykytilaan nähden ja eläinten lajityypillinen käyttäytyminen tuotanto-oloissa turvataan. Samaan aikaan SDP haluaa kuitenkin turvata suomalaisen ruuantuotannon ja sen kilpailukyvyn ja ottaa säätelyssä huomioon kustannusvaikutukset tuottajille, riittävät siirtymäajat sekä mahdolliset kompensaatiot tuottajille.

Puoluehallitus toteaa, että valmisteilla olevassa laissa muiden kuin lypsylehmien pito kytkettynä kiellettäisiin 5 vuoden siirtymäajalla. Uusien parsinavettojen rakentaminen kiellettäisiin. Investointitukea uusien parsinavettojen rakentamiseen tai olemassa olevan laajentamiseen ei ole myönnetty enää vuoden 2019 alun jälkeen. Parsinavetoiden osalta puoluehallitus katsoo, että nykykehityksellä parsinavetat poistuvat riittävän nopealla aikataululla eikä lisäsäätelyä edellä mainittujen lisäksi tällä hetkellä tarvita.

Häkkikanaloiden osalta puoluehallitus toteaa, että siirtymäaika EU:n laajuiselle häkkikanalakiellolle loppui vuonna 2012 ja häkkikanalat ovat kiellettyjä Suomessa. Moni EU-maa ei ole noudattanut kieltoa, mikä asettaa suomalaisen tuotannon eriarvoiseen asemaan. Edelleen on kuitenkin sallittua kasvattaa kanoja ns. virikehäkeissä. Tästäkin tuotantomuodosta luopumista on edesauttanut viime vuosina suuri kuluttajapaine ja moni vähittäiskauppa ja elintarviketuottaja on kertonut luopuvansa kokonaan häkissä tuotettujen kananmunien käytöstä. Puoluehallitus pitää kehitystä hyvänä eikä näe tarvetta lisäsäätelylle tällä hetkellä.

Eläinsuojelun resurssien lisäämiseksi sekä lain voimaantulon kiirehtimiseksi puoluehallitus viittaa SDP:n johtaman hallituksen ohjelmakirjauksiin sekä kehottaa huolelliseen ja kunnianhimoiseen lainvalmisteluun näiltä osin.

143 Parsinavetat on kiellettävä

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry

 

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry esittää, että

Sosialidemokraattisen Puolueen tulee edistää lainsäädäntöä, jolla parsinavetat poistetaan käytöstä kohtuullisella siirtymäajalla. Eläinperäisen ruuan tuotannon tulee olla eettistä ja kestävää.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 273

144 Häkkikanalat on kiellettävä

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry

 

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry esittää, että

Sosialidemokraattisen Puolueen tulee edistää lainsäädäntöä, jolla häkkikanalat poistetaan käytöstä kohtuullisella siirtymäajalla. Eläinperäisen ruuan tuotannon tulee olla eettistä ja kestävää.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 273

145 Lemmikki- ja tuotantoeläinten suojelu

Suur-Leppävaaran Demarit ry

 

Kaikkien eläinten, niin lemmikki- kuin tuotantoeläintenkin tulee voida elää lajityypillistä elämää, ilman turhaa ja vältettävissä olevaa kärsimystä. Eläinsuojelussa lähtökohtana tulee aina olla eläimen hyvinvointi, eikä kompromisseja tule tehdä taloudellisista syistä tai tuottajan tai kasvattajan etua ajatellen. Uutisista voi viikoittain lukea erilaisista julmista rikkeistä ja rikkomuksista muun muassa tuotantoeläinten oloissa, mikä on paitsi kestämätöntä eläinten hyvinvoinnin kannalta, mutta asettaa myös kaikki tuottajat huonoon valoon ja kiristää tuottajien ja eläinsuojelijoiden välejä.

SDP:n tulee vaatia tiukempaa otetta eläintensuojelutyöhön ja nopeuttaa uuden eläinten hyvinvointilain voimaantuloa.  Eläinsuojelulain uudistuksen yhteydessä tehtävien muutosten tulisi katsoa rohkeasti tulevaisuuteen ja puolustaa vahvemmin ja lain nimenomaisen tarkoituksenmukaisesti eläinten hyvinvointia.  Lakiuudistuksessa tulisi ottaa huomioon eläinsuojelujärjestöjen antama palaute ja viedä eläinten asiaa kunnianhimoisemmin eteenpäin. Eläinten hyvinvoinnin kustannuksella tapahtuvien kompromissien aika on ohi ja eläimet tulisi vihdoin nähdä lainkin silmissä itseisarvoisina.

Uuden lain voimaansaattamisen lisäksi myös lain noudattamisen valvontaa tulee tiukentaa. Mikäli rikkeitä havaitaan, tulee paitsi rangaistusten olla asianmukaiset, mutta ennen kaikkea näiden seuraamuksia (muun muassa määräaikainen eläintenpitokielto) tulee valvoa nykyistä tarkemmin. Tämän mahdollistamiseksi tulee eläinsuojeluvalvojille ja valvontaeläinlääkäreille varata enemmän resursseja.

Suur-Leppävaaran Demarit ry esittää, että

SDP tarkastelee eläinten hyvinvointilain luonnokseen lausuntokierroksella saatuja palautteita ja esittää korjauksia lakiluonnoksen puutteisiin sekä kiirehtii lain voimaantuloa. Lisäksi esitämme, että SDP selvittää mahdollisuudet resurssien lisäämiseksi eläinsuojeluun.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 274

 • Kesäkuu 2023

  Eläinten hyvinvointilaki hyväksyttiin 2.3.2023. Lain keskeisiä uudistuksia ovat muun muassa parsinavetoiden ja porsitushäkkien rakentamisen kieltäminen, porsaiden kirurgisen kastraation kieltäminen siirtymäajalla sekä koirien ja kissojen pentutehtailuun puuttuminen uusin keinoin.

  Eläinten hyvinvointilaki toi merkittäviä parannuksia lemmikkieläinten suojeluun mm. rekisteröintiin, netti- ja rajat ylittävään kauppaan, eläinlääkärin ilmoitusvelvollisuuksiin.  Eläinten lajityypillisen käyttäytymisen mahdollistaminen tulee olla lähtökohtana myös eläinten hyvinvointilain tulevissa uudistuksissa.

   

  Häkkikanalat on kielletty EU:n direktiivillä vuonna 2012.


Kommentoi

Tietosuoja