Puoluekokous yhtyy aloitteen esittämään huoleen ilmastotoimien kiireellisyydestä ja korostaa Suomen kunnianhimoisia ilmastotavoitteita sekä EU-tason ilmastopolitiikkaa myös liikennesektorin osalta. Puoluekokous painottaa Marinin hallituksen ohjelman kunnianhimoisia kirjauksia liikenteen päästöjen vähentämisestä sekä laajemmasta siirtymisestä kohti fossiilivapaata liikennettä teknologianeutraalisti.

Beslutsförslag

Partikongressen omfattar motionens oro för klimatåtgärdernas brådskande natur och lyfter fram Finlands ambitiösa klimatmål samt klimatpolitiken på EU-nivå också för transportsektorns del.

 

Puoluekokous yhtyy aloitteen esittämään huoleen ilmastotoimien kiireellisyydestä ja korostaa Suomen kunnianhimoisia ilmastotavoitteita sekä EU-tason ilmastopolitiikkaa myös liikennesektorin osalta.

– Muutosesitys 1

fsd pk-ryhmä · fsd 1

Partikongressen omfattar motionen.
Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Kannattajat
  • Jacob Storbjörk

– Muutosesitys 2

Kaakkois-Suomi pk-ryhmä · Kaakkois-Suomi

Puoluekokous yhtyy aloitteen esittämään huoleen ilmastotoimien kiireellisyydestä ja korostaa Suomen kunnianhimoisia ilmastotavoitteita sekä EU-tason ilmastopolitiikkaa myös liikennesektorin osalta.
Puoluekokous painottaa Marinin hallituksen ohjelman kunnianhimoisia kirjauksia liikenteen päästöjen vähentämisestä sekä laajemmasta siirtymisestä kohti fossiilivapaata liikennettä teknologianeutraalisti

Partistyrelsens utlåtande

 I motionen framställs att Finland utarbetar en ambitiös och teknologineutral politik för att främja övergång till utsläppsfri trafik, att EU tar i bruk hållbarhetskriterier för produktionen av biobränslen som inte minskar den biologiska mångfalden, kolsänkorna eller arealen för matproduktion samt att distributionsskyldigheten ska omfatta hållbart producerad biogas.

Statsminister Marins regering har i regeringsprogrammet förbundit sig till att halvera användningen av fossila bränslen i trafiken fram till år 2030, vilket är också hela Finlands gemensamma mål. Dessutom har man i regeringsprogrammet förbundit sig till att Finland ska bli ett koldioxidneutralt samhälle fram till 2035. Bland annat för att uppnå dessa mål har man i regeringsprogrammet förbundit sig till att ta fram en vägkarta för fossilfri trafik, och i samband med det kommer man att styra transportsektorn mot användning av hållbart producerade biodrivmedel. Arbetsgruppen för utformningen av en vägkarta inledde sitt arbete i november 2019 och förväntas slutföra arbetet i slutet av oktober 2020. I regeringsprogrammet finns dessutom en skrivning om att hållbart producerad biogas ska omfattas av distributionsskyldigheten för biobränslen, vilket innebär att distributionsskyldigheten kommer att utvecklas. SDP och statsminister Marins regering anser det viktigt att övergången mot en lågutsläppstrafik sker teknologineutralt.

I slutet av 2019 har Europeiska kommissionen lagt fram ett förslag som benämns den europeiska gröna given (Green Deal) som har som mål att skapa ett ramverk för Europa mot klimatneutralitet fram till 2050 som första kontinent i världen. Programmet innehåller åtgärder för att skapa hållbar och intelligent transport. Kommissionens mål är att utvärdera lagstiftningsmöjligheter för att stärka produktionen och utbudet av hållbara alternativa bränslen för olika transportslag. Det är också viktigt att bibehålla Europas konkurrenskraft och det gemensamma europeiska inflytandet på klimatpolitiken på global nivå så att utsläppen kan minskas globalt genom internationella avtal.

 

Aloitteessa esitetään, että Suomen tulee tehdä kunnianhimoista ja teknologianeutraalia politiikkaa edistääkseen siirtymää päästöttömään liikenteeseen, että EU ottaa käyttöön biopolttoaineiden tuotannon kestävyyskriteerit, jotka eivät vähennä luonnon monimuotoisuutta, hiilinieluja tai viljelypinta-alaa, ja että jakeluvelvoite ulotettaisiin kestävästi tuotettuun biokaasuun.

Marinin hallituksen ohjelmassa on sitouduttu puolittamaan liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä, mikä on koko Suomen yhteinen tavoite. Lisäksi hallitusohjelmassa on sitouduttu tekemään Suomesta hiilineutraali yhteiskunta vuoteen 2035 mennessä. Muun muassa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi hallitusohjelmaan on kirjattu tiekartan luominen fossiilittomaan liikenteeseen, minkä yhteydessä ohjataan liikennesektoria käyttämään kestävästi tuotettuja biopolttoaineita. Työryhmä fossiilisen tiekartan luomiseksi on aloittanut työnsä marraskuussa 2019, ja sen on tarkoitus päättää työnsä lokakuun lopussa 2020. Hallitusohjelmaan on myös kirjattu kestävästi tuotetun biokaasun saattaminen biopolttoaineiden jakeluvelvoitteen piiriin, ja jakeluvelvoitetta ollaankin tältä pohjalta kehittämässä. SDP ja Marinin hallitus pitävät tärkeänä, että siirtymässä kohti vähäpäästöisempää liikennettä edetään teknologianeutraalisti.

Euroopan komissio on vuoden 2019 lopussa käynnistänyt Euroopan vihreän kehityksen ohjelman, jonka tavoitteena on luoda Euroopalle puitteet siirtymälle ilmastoneutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä ensimmäisenä maanosana maailmassa. Ohjelmaan sisältyy toimenpiteitä kestävän ja älykkään liikenteen luomiseksi. Komission tavoitteena on arvioida lainsäädäntömahdollisuuksia kestävien vaihtoehtoisten polttoaineiden tuotannon ja tarjonnan vahvistamiseksi eri liikennemuotojen käyttöön. On kuitenkin myös tärkeää pitää kiinni Euroopan kilpailukyvystä sekä yhteiseurooppalaisesta vaikuttamisesta ilmastopolitiikkaan globaalilla tasolla, jotta päästöjä pystytään vähentämään yhdessä maailmanlaajuisesti kansainvälisten sopimusten avulla.

146 Snabb övergång till förnyelsebara drivmedel inom trafiken

Finlands Svenska Socialdemokrater rf

 

SDP:s målsättning är att Finlands ska vara klimatneutralt före år 2035 och vara ett av de första fossilfria industriländerna. Då ungefär en femtedel av Finlands klimatutsläpp kommer från trafiken krävs en snabb övergång från fossilt bränsle till förnyelsebara drivmedel inom trafiken för att nå målet. Därför bör SDP utarbeta och driva en ambitiös politik som främjar en övergång till utsläppsfri trafik. Eftersom den teknologiska utvecklingen är snabb är det viktigt att bland annat beskattningen är utsläppsbaserad och teknikneutral.

Utsläppen från trafiken kan minskas bland annat genom att göra beskattningen av trafiken ännu mera utsläppsbaserad och göra biodrivmedel mer tillgängliga. Distributionsskyldigheten av biobränsle har skärpts, men borde utvidgas att omfatta även biogas.

Då användningen av biodrivmedel ökar är det viktigt att biobränslen inte tillverkas på bekostnad av den biologiska mångfalden eller arealen för matproduktion. Det behövs strikta hållbarhetskriterier för produktionen av biobränslen.

Finlands Svenska Socialdemokrater föreslår att SDP verkar för att

– Finland utarbetar en ambitiös och teknologineutral politik för att främja övergång till utsläppsfri trafik

– EU tar i bruk hållbarhetskriterier för produktionen av biobränslen som inte minskar den biologiska mångfalden, kolsänkorna eller arealen för matproduktion

– distributionsskyldigheten ska omfatta hållbart producerad biogas

 

Nopea siirtymä uusiutuviin polttoaineisiin liikenteessä

SDP:n tavoitteena on, että Suomi on ilmastoneutraali vuoteen 2035 mennessä ja yksi maailman ensimmäisistä fossiilittomista teollisuusmaista. Koska noin viidesosa Suomen kasvihuonekaasupäästöistä tulee liikenteestä, tavoitteen saavuttamiseksi liikenteessä tarvitaan nopeaa siirtymää fossiilisista polttoaineista uusiutuviin. Siksi SDP:n tulee kehittää ja harjoittaa kunnianhimoista politiikkaa, joka edistää siirtymää päästöttömään liikenteeseen. Koska teknologinen kehitys on nopeaa, on tärkeää, että muun muassa verotus on päästöperusteista ja teknologianeutraalia.

Liikenteen päästöjä voidaan vähentää muun muassa tekemällä liikenteen verotuksesta entistä päästöperusteisempaa ja parantamalla biopolttoaineiden saatavuutta. Biopolttoaineiden jakeluvelvoitetta on tiukennettu, mutta sitä olisi laajennettava koskemaan myös biokaasua.

Biopolttoaineiden käytön lisääntyessä on tärkeää, että biopolttoaineita ei tuoteta biologisen monimuotoisuuden tai ruoantuotannolle varatun pinta-alan kustannuksella. Biopolttoaineiden tuotantoon tarvitaan tiukat kestävyyskriteerit.

Finlands Svenska Socialdemokrater rf esittää, että SDP toimii sen hyväksi, että

– Suomi tekee kunnianhimoista ja teknologianeutraalia politiikkaa päästövapaaseen liikenteeseen siirtymisen edistämiseksi.

– EU soveltaa biopolttoaineiden tuotantoon kestävyyskriteerejä, jotka eivät vähennä luonnon biologista monimuotoisuutta, hiilinieluja tai ruoantuotannolle varattua pinta-alaa.

– kestävästi tuotettu biokaasu sisällytetään jakeluvelvoitteen piiriin.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 277

  • Keväällä 2021 hallitus loi fossiilittoman liikenteen tiekartan, jossa linjataan monipuolisesti keinoja ilmastotavoitteisiin vastaamiseksi. Fossiilittoman liikenteen tiekartan toimeenpanoa on tärkeää jatkaa myös tulevilla vaalikausilla päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi. Kansallinen tavoite liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen puolittamisesta vuoteen 2030 mennessä on saavutettavissa. Tavoitteen toteutuminen edellyttää sitä, että fossiilittoman liikenteen tiekartan tuet ja kannustimet toteutetaan täysimääräisesti ja että erilaiset päästövähennyspotentiaalit toteutuvat odotetusti. Lisäksi tarvitaan EU-toimia ja korkeampi uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoite. Tiekartan ensimmäisen vaiheen toteutuminen kokonaisuudessaan edellyttää, että toimien rahoitus nostetaan fossiilittoman liikenteen tiekartassa esitetylle tasolle.


Kommentoi

Tietosuoja