Puoluekokous yhtyy aloitteiden tavoitteisiin. Puoluekokous toteaa, että poliittisen ohjelman mukaisesti on tärkeää nostaa varhaiskasvatuksen osallistumisastetta eurooppalaiselle tasolle edeten asteittain kohti maksutonta varhaiskasvatusta, ensimmäisenä askeleena laajentamalla maksuton varhaiskasvatus yli 3-vuotiaille. Samoin esiopetus tulee laajentaa 5-vuotiaisiin.

Puoluekokous yhtyy aloitteiden tavoitteisiin. Puoluekokous toteaa, että poliittisen ohjelman mukaisesti on tärkeää nostaa varhaiskasvatuksen osallistumisastetta eurooppalaiselle tasolle edeten asteittain kohti maksutonta varhaiskasvatusta, ensimmäisenä askeleena laajentamalla maksuton varhaiskasvatus yli 3-vuotiaille. Samoin esiopetus tulee laajentaa 5-vuotiaisiin.

– Muutosesitys 1

Helsinki pk-ryhmä · Helsinki

Korvaa päätösesitys muotoon:

Puoluekokous yhtyy aloitteiden tavoitteisiin ja viittaa poliittiseen ohjelmaan. Varhaiskasvatuksen osallistumisastetta tulee nostaa poliittisen ohjelman tavoitteen mukaisesti. Osana osallistumisasteen nostoa tulee arvioida tehtyjen ja menossa olevien maksuttomuus- ja esiopetuksen kaksivuotisuuskokeilujen tulokset. Esiopetus tulee laajentaa koskemaan viisivuotiaita lasten tasa-arvon vahvistamiseksi. SDP:n pitkän aikavälin tavoitteena on rajoittaa yksityisten toimijoiden voitontavoittelua varhaiskasvatuksessa perusopetuksen tapaan.

Puoluehallituksen lausunto aloitteisiin 122-124

Aloitteissa esitetään esiopetuksen laajentamista koskemaan jo viisivuotiaita lapsia sekä esitetään maksutonta varhaiskasvatusta laajennettavaksi koskemaan kaikkia yli kolmevuotiaita. Samoin aloitteissa esitetään siirtymistä kokonaan maksuttomaan varhaiskasvatukseen.

SDP:n johtaman hallituksen ohjelman mukaisesti käynnistetään kokeilu esiopetuksen laajentamisesta alkamaan jo viisivuotiailla ja osa-aikaista maksutonta varhaiskasvatusta koskemaan viisivuotiaita. Kokeiluista saatua tietoa tulee hyödyntää yhdessä saatavilla olevan tutkimustiedon kanssa asian eteenpäin viemiseksi.

SDP kannattaa maksutonta subjektiivista oikeutta varhaiskasvatukseen, sillä se on lapsen oikeus ja lapsen etu. SDP:n tavoitteena on nostaa varhaiskasvatuksen osallistumisaste eurooppalaiselle tasolle edeten asteittain kohti maksutonta varhaiskasvatusta, ensimmäisenä askeleena laajentamalla maksuton varhaiskasvatus yli 3-vuotiaille. Lisäksi SDP kannattaa esiopetuksen laajentamista 5-vuotiaisiin. Esiopetuksen tulee olla lapsilähtöistä ja myös vuoropäiväkodissa olevalla lapsella tulee olla oikeus esiopetukseen.

122 Varhaiskasvatuksen kokeiluista siirryttävä ripeään toimeenpanoon

Nuorten Kotkien Keskusliitto ry

 

Marinin hallituksen ohjelman sisältyy kaksi merkittävää varhaiskasvatukseen liittyvää kokeilua: esiopetuksen laajentaminen alkamaan jo viisivuotiailla sekä osa-aikaisen maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu viisivuotiaille. Nämä kokeilut tuottavat tärkeää tietoa tutkimusperustaisen hyvinvointipolitiikan tueksi: esimerkiksi vanhempien vuorotyön ja pakollisen esiopetuksen yhdistäminen on joissakin tapauksissa osoittautunut haasteelliseksi ja enemmän huomiota ja resursseja vaativaksi.

Poliittisen tahtotilan tulisi silti olla selvä. Laadukas kaksivuotinen esiopetus lisää koulutuksen tasa-arvoa, ehkäisee syrjäytymistä ja takaa myös hyvän perustan koulun aloittamiselle. Tutkimustieto laadukkaan varhaiskasvatuksen syrjäytymistä ja eriarvoisuutta vähentävästä vaikutuksesta puoltaa sitä, että tämän tärkeän palvelun tulee olla jatkossa maksutonta, mikä onkin ollut SDP:n periaatelinjaus jo vuoden 2008 puoluekokouksesta alkaen. Myös hyviä paikallisia esimerkkejä on olemassa: muun muassa Paltamon kunta on vuonna 2019 tehnyt päätöksen varhaiskasvatuksen maksujen poistamisesta. Päätöksiä näiden hyvien käytäntöjen laajemmasta käyttöönottamisesta on mahdollista tehdä jo kuluvalla hallituskaudella niin, että kokeilujen tulokset otetaan huomioon.

Nuorten Kotkien Keskusliitto esittää, että

– Esiopetuksen laajentamisesta koskemaan jo viisivuotiaita päätetään kuluvan hallituskauden aikana

– Kuluvan hallituskauden aikana laajennetaan maksuton varhaiskasvatus koskemaan kaikkia yli kolmevuotiaita.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 234

123 Varhaiskasvatus ja päivähoito taattava kaikille maksuttomana

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry

 

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry esittää, että

Sosialidemokraattisen puolueen tulee muuttaa kaikki varhaiskasvatus maksuttomaksi kansalaisille. Varhaiskasvatus ja hoitotyö on tärkeää lapsen kehityksen kannalta ja se on yhtä arvokasta kuin perusopetus. Sen tulee olla mahdollista kaikille välimatkoista ja tuloista riippumatta.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 234

124 Kaksivuotinen esiopetus

Länsi-Kotkan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry ja Karhulan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry

 

EU-jäsenmaiden tavoitearvo 4 vuotta täyttäneiden lasten varhaiskasvatukseen osallistumiselle on vähintään 95%. Suomi on kaukana tavoitteessa ja selvästi jäljessä muita pohjoismaita, sekä OECD maiden keskiarvon alapuolella. Vuonna 2016 suomessa 3-5 vuotiaista varhaiskasvatukseen osallistui vain 79%, kun muissa pohjoismaissa vastaava luku oli yli 90%.

https://www.oph.fi/fi/uutiset/2018/kuukauden-tilasto-varhaiskasvatus-tavoittaa-yha-useamman-suomalaislapsen

Nykyisin 6-vuotiaana aloitettava yksivuotinen esiopetus tulisi muuttaa 5-vuotiaana aloitettavaksi kaksivuotiseksi esiopetukseksi. Näin pystytään tarjoamaan lapsille yhtäläisemmät mahdollisuudet saavuttaa koulussa vaadittavat oppimisvalmiudet ja tunnistamaan erityisen oppimisen tuen tarve nykyistä aiemmin.

Opetusministeriön selvityksen mukaan kaksivuotinen esiopetus lisäisi lasten tasa-arvoa ja vähentäisi syrjäytymistä. Lasten perhetaustasta johtuvat oppimisen tasoerot ovat kasvussa. Tähän on ehdottoman tärkeää reagoida tarjoamalla laadukasta esiopetusta ja varhaiskasvatusta erityisesti heikoimmassa asemassa oleville lapsille.

https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/opetushallituksen-selvitys-kaksivuotinen-esiopetus-vahvistaisi-yhdenvertaisuutta

Länsi-Kotkan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry ja Karhulan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry esittävät, että

Maksuton esiopetus muutetaan yksivuotisesta kaksivuotiseksi.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 235

 • Kesäkuu 2023

  Viisivuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeilun kolmannella kierroksella (1.8.2020 – 31.7.2021) mukana oli 28 kuntaa. Kansallinen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) raportissa kokeilua pidetään päätavoitteen osalta onnistuneena, koska kokeilukunnissa 5-vuotiaiden varhaiskasvatukseen osallistuminen lisääntyi kaikissa kokeilun vaiheissa enemmän kuin vertailukunnissa.

   

  Varhaiskasvatusmaksuja alennetiin hallituskaudella kaksi kertaa n. 70 miljoonalla eurolla. Varhaiskasvatusmaksujen alentamisen myötä noin 50 000 perhettä siirtyy maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin. Lisäksi koulutuspoliittisessa selonteossa linjattiin tavoite osa-aikaisesta maksuttomasta varhaiskasvatuksesta.

   

  Hallitus aloitti kokeilun kaksivuotisesta esiopetuksesta. Kokeilu kestää elokuun 2021 alusta toukokuun 2024 loppuun. Kokeiluun osallistuu arviolta yhteensä 10 000 vuosina 2016 tai 2017 syntynyttä lasta.


Kommentoi

Tietosuoja